O P E R A C J A M A G E L L A N
Muzeum Guzików w £owiczu wspólnie z poznańskim Towarzystwem Mi³oników Gier Guzikowych podejmuje pioniersk± próbź wys³ania GUZIKA w samotn± podróæ dooko³a wiata. Ma to zwi±zek z 25 rocznic± powstania TMGG oraz 5 rocznic± utworzenia Muzeum Guzików.

 

Tuzin specjalnych guzików zosta³ wyprodukowany w Belgii na zlecenie Firmy Brzostek & Brzostek z Lublina generalnego sponsora Muzeum Guzikow.Przyjaciele z TMGG w dniu 9 marca 2002 r., podczas VII Mistrzostw ¦wiata w Pi³ce Guzikowej, wytypowali jeden guzik, który zosta³ nazwany MAGELLAN na cze¶ę portugalskiego æeglarza i odkrywcy / Ferdynand Magellan (ok.1480-1521). "Podróznik" posiada rednice 35 mm i nawi±zuje sw± forma do logo Muzeum Guzików. Guzik bździe podróæowa³ wy³±cznie poczt±.

Z Poznania zostanie przes³any do £owicza, sk±d wyposaæony w szczegó³owy plan podróæy (w kwietniu 2002) wyruszy dalej, by po okr±æeniu globu wrócię do miejsca sk±d by³ wys³any. Ostatecznie Magellan znajdzie siź w zbiorach Muzeum Guzików. Juæ wiadomo æe guzik odwiedzi m.in.: Austriź, W³ochy, Watykan, Irlandiź, Grecjź, Australiź, Now± Zelandiź, Tajlandiź, Chiny, Tajwan, USA, Meksyk, Kanadź, Holandiź. Kolejne osoby po otrzymaniu przesy³ki z guzikiem, potwierdz± to w za³±czonej dokumentacji (stempel lokalnej poczty lub innego miejscowego urzźdu), a nastźpnie przel± dalej pod wskazany adres.

Wszelkie informacje bźd± przekazywane na bieæ±co oraz publikowane na stronie
http://mglowicz.republika.pl


Muzeum Guzików w £owiczu
http://free.art.pl/guziki
e-mail: mglowicz@poczta.onet.pl
Polska tel. +48 46 837 82 76