Tak trzymaę!

2003.09.19 Nasza PoloniaXI Forum Mediów Polonijnych zakończone. Organizatorzy rozpoczźli przygotowania do dwunastego, uczestnicy zapewne nadal próbuj± porz±dkowaę wraæenia, sponsorzy licz± wydatki w oczekiwaniu zysków.

 

Zlot dziennikarzy z ca³ego wiata dowiód³ po raz kolejny, iæ zlatywaę siź warto i naleæy. Jeli nie w innych celach, to choęby po to, æeby daę organizatorom zajźcie na pozosta³e jedenacie i pó³ miesi±ca roku, sponsorzy æeby mogli ho³ubię nadziejź, iæ poniesione nak³ady powróc± z nawi±zk± do kas, za sami uczestnicy mieli za czym tźsknię do nastźpnego wrzenia.


Sprawozdawczo¶ę liczbowo-faktograficzn± pozostawiź kolegom dokonuj±cym skrzźtnych notatek na wiecach, meetingach i sympozjach, sam chcia³bym siź zaj±ę kilkoma b³ahostkami uwidocznionymi na ostatniej stronie forumowego pisma Wici Polonijne prowadzonego z powiźceniem przez ofiarny zespó³ pod przewodnictwem naczelnego klanu Cyganików, Henryka. Ofiarny do tego stopnia, æe kiedy po balach, rautach i przyjźciach, zwanych zagadkowo wieczorami integracyjnymi, towarzystwo zabiera³o siź do starannego wypoczywania przy kieliszku czego rozlu¼niaj±cego na prywatnych meetingach dezintegracyjnych, redakcja Wici zamyka³a siź w umiarkowanie przytulnych pomieszczeniach drukarni, produkuj±c kolejny numer pisma wyk³adanego o wicie ku radoci ogó³u w hotelowych recepcjach.


Mam przed sob± komplet numerów owego zacnego wydawnictwa. Na jego ostatniej stronie mieszcz± siź informacje najwaæniejsze, tycz±ce spraw istotnych, czyli kuluarowych. To tutaj dzielono siź opiniami o wystźpach poszczególnych cz³onków, ustalano rankingi popularnoci, podkrelano wybitne osi±gniźcia w towarzysko-forumowej musztrze.


W numerze szóstym czytamy na przyk³ad, æe niejaki "Dariusz Kulczyński zosta³ wybrany przez kapitu³ź - której przewodniczyli Elæbieta Wolska oraz niæej podpisany - MISTER XI FORUM za elegancjź, wdziźk i bezpretensjonalno¶ę w kontaktach towarzyskich. Podobno pan Dariusz najwiźcej punktów zyska³ podczas spotkania na Zamku Lubelskim, kiedy przed gospodarzami miasta pojawi³ siź prosto po wźdkowaniu." Tyle cytat. Dodam od siebie, æe pan Dariusz wźdkowa³ by³ w bia³ym podkoszulku rzeczywicie wybijaj±cym siź zdecydowanie na tle ciemnych garniturów i sztywno prasowanych koszul gospodarzy regionu pod krawatami i muchami.


Na szczź¶cie dla zrównowaæenia dyskomfortu gospodarzy oraz mniej wygodnie odzianych uczestników reprezentant kanadyjskiej gazety zabiera³ g³os zawsze i wszździe, forsuj±c pomys³ uznania jego pisma za g³ównego sprawcź wprowadzenia Polski do NATO. Gdyby nie poczucie humoru sympatycznego pana Dariusza moæna by siź zastanowię, czy nie naleæa³oby wprowadzię do programu zaleceń tycz±cych stylu i formy obowi±zuj±cych uczestników podczas oficjalnych przyjźę. W zamkowej scenerii, poród najwybitniejszych dzie³ najwybitniejszych Polaków...

Na szczź¶cie uwagź publicznoci skutecznie próbowa³y odci±gn±ę przedstawicielki polonii austriackiej, które zaprzeczaj±c, jakoby w Wiedniu mia³a istnieę schizma w diasporze, podczas specjalnie dla forumowych goci zorganizowanego o dzień wczeniej przed oficjalnym otwarciem pokazu dzie³ Marca Chagalla "wyla³y na siebie po lampce pysznego dwójniaka, lubelskiego miodu." No cóæ: mźæczy¼ni za ko³nierz, panie widaę w dekolt.


Sporód wielu imprez towarzysz±cych Wici wymieniaj± wybory Miss Forum, w których wyróæniono najznakomitsze uczestniczki w kategoriach: "Miss Æó³tego Podkoszulka" (laureatk± piźkna Bia³orusinka, Halina Ejsmont), Miss G³osu, któr± og³oszono wytrawn± dziennikarkź radiow± z Niemiec, Aleksandrź Pielatowsk±, Miss Pióra - zosta³a ni± autorka wieæo napisanej ksi±æki o æyciu na Kubie, Agnieszka Buda-Rodriquez - Miss Ekspresji, za któr± uznano wspania³± t³umaczkź poezji Ga³czyńskiego na ukraiński, Irenź Bonitenko oraz Miss Forum. Ów g³ówny zaszczyt przypad³ w udziale piźknej, subtelnej i wyrafinowanie eleganckiej dziennikarce z Ukrainy, Irenie Androszczuk.


Tematem pojawiaj±cym siź jednak w Wiciach najczź¶ciej jest sprawa skromnej, wedle wielu niewystarczaj±cej iloci czasu przeznaczonego na wypoczynek. Powsta³ nawet æartobliwy projekt zg³oszenia organizatorów do Trybuna³u w Hadze w zwi±zku z ³amaniem przepisu o prawach jednostki w aspekcie omiogodzinnej przerwy na sen. Pomys³ zrodzi³ siź jako reakcja na publiczne rozdzielanie repry - za przeproszenim - mend przez dyrektora Lisa tym z uczestników, którzy broni±c siź przed nadmiarem stresu, próbowali ratowaę zdrowie w licznych i nie mniej hucznych biesiadach, z których jedna wspomniana jest w Wiciach tak: "Po rocznicach lubów, rozwodów oraz imieninach, Zbyszek Bana (USA) zdecydowa³, iæ czas, aby na Forum obchodzi³ urodziny. Zawsze dwudziest± pi±t± rocznicź. Przyjźcie odby³o siź w alkierzach hotelu Tarnovia, a ilo¶ę znamienitych goci przekroczy³a... trzeci± nad ranem."Trybun - do rozpoznania: AND w Senacie.
Miss Forum - jak w tytule
.


Wieliczka: Honory gospodyni w Wieliczce pe³ni³a przeurocza i obdarowana niezwyk³ym wdziźkiem pani Ma³gorzata Dobrowolska (Proszź? Kumoterstwo? Moæe, ale zbieæno¶ę nazwisk przypadkowa, zarźczam.)
TV Polonia: Uczestnikom stale towarzyszy³a ekipa TV Polonia sporz±dzaj±ca reportaæe, które bźd± emitowane niebawem. Pierwszy 4 pa¼dziernika.
Msza: Msza wiźta w Achikatedrze lubelskiej zgromadzi³a komplet uczestników.


Naczelny: Szef klanu Cyganików, naczelny forumowej gazety, Wici Polonijne.

 

Po tym to wystźpie kierownictwo Forum zagrozi³o, iæ zak³ócaj±cy nocny wypoczynek funkcjonariuszy okolicznego posterunku policji zostan± obci±æeni kosztami pobytu, przydzielaj±c im ma³± chlubn± nazwź "darmozjazdów".


Chyba tylko po polsku moæna sobie pozwolię na takie æarty.

Rozpoczźte w przepastnych g³źbiach wieliczkańskiej kopalni soli XI Forum zakończy³o siź w naziemnym juæ Senacie RP w Warszawie. Na ziemi, wszak w nastroju od przyziemnego dalekim. Wrźcz górnolotnie i ze swad± przemawiaj±cych z senackiej trybuny dziennikarzy.

S±dzź, æe utrzymywanie wysokiej rangi zjazdu podkrelaj±ce prestiæ pracuj±cych poza granicami Polski ludzi pióra jest ze wszech miar korzystne.

Zarówno dla nas, uczestników Forum, jak i sprawy bźd±cej pretekstem naszej na nim obecnoci. A spraw± t± jest przecieæ wspólne dobro naszego najwiźkszego wspólnego dobra - Ojczyzny.

Dziźkuj±c organizatorom i sponsorom, mam tylko jedno æyczenie:


Tak trzymaę!


Andrzej Niewinny Dobrowolski