EUWP List informacyjny nr 4

2003.03.05 EUWP

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH
List informacyjny nr 4

Drogie Koleæanki i Drodzy Koledzy,
Zamieszczam poniæej kilka informacji dotycz±cych spraw polonijnych.

Rz±dowy program wspó³pracy z Poloni± i Polakami za granic±

Program rz±dowy zaprezentowany przez Pana Ministra Cimoszewicza wywo³a³ wiele dyskusji. W dalszym ci±gu nadp³ywa wiele uwag od organizacji cz³onkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Organizacje dostrzegaj± celowo¶ę powstania programu i jego zalety ale wskazuj± teæ na podstawowe wady i pominiźcia. W najbliæszym czasie sekretariat przygotuje oficjalne owiadczenie na temat programu.

Konferencja Promocyjna Polonii Europejskiej

Dnia 10 maja odbździe siź w Warszawie organizowana przez Sejm RP konferencja powiźcona przyst±pieniu Polski do UE. Wed³ug informacji, które posiadamy, inicjator konferencji, czyli Europejska Unia Wspólnot Polonijnych otrzyma³a okr±g³± liczbź 10 miejsc. Przewidywanych jest oko³o 60 uczestników. Wielu uczestników wytypowanych jest przez placówki dyplomatyczne RP.

Za cz³onkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Rada Naukowa przy Wielkim Kanclerzu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opowiada siź za integracj± Polski z Uni± Europejsk±.
Dokument zatytu³owany "Owiadczenie Rady Naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL w sprawie chrzecijańskiej odpowiedzialnoci Polaków za jedno¶ę Europy" przedstawi³ w rodź dziennikarzom Wielki Kanclerz KUL abp Józef Æyciński metropolita lubelski. W tekcie owiadczenia czytamy m.in.:

"Po wielu dowiadczeniach dziejowych wracamy na swoje miejsce w Europie. Powracamy do wspólnoty narodów, któr± wspó³tworzylimy, której wiele zawdziźczamy i która takæe ma wiele do zawdziźczenia Polsce. Pomimo historycznych podzia³ów i wani, wojen i kataklizmów, do tej wspólnoty od pocz±tku swoich dziejów naleæymy - na dobre i na z³e".

"Przysz³e dzieje Europy, w duchowym i materialnym wymiarze, od nas równieæ zaleæ±. Stajemy przed dziejow± szans±, by staę siź równoprawnymi uczestnikami wielkiej debaty oraz wspó³twórcami przysz³ego kszta³tu europejskiej wspólnoty".

Rada Naukowa przy Wielkim Kanclerzu KUL liczy kilkunastu profesorów tego uniwersytetu i ma charakter konsultacyjno-doradczy. Jej cz³onków mianuje na okres piźciu lat metropolita lubelski. Obecnej Radzie przewodniczy prof. Jerzy K³oczowski.

Protest w sprawie wypowiedzi pos³a Romana Giertycha

W zwi±zku z wypowiedzi± pos³a Romana Giertycha w dniu 7 stycznia br.(stenogram sejmowy nr 1372/IV) na wspólnym posiedzeniu Komisji £±cznoci z Poloni± i Polakami za Granic± i Komisji Spraw Zagranicznych, Sekretariat EUWP wystosowa³ list do Marsza³ka Sejmu RP, jego zastźpców i cz³onków komisji, w celu sprostowania mijaj±cych siź ca³kowicie z prawd± informacji zawartych w tej wypowiedzi.

Pan pose³ R.Giertych powiedzia³:
...W³anie w kaædym kraju moæna wskazaę sytuacjź, w której MSZ albo Senat wspiera jak±¶ grupź Polonusów czy Polaków, która dzia³a destrukcyjnie wobec starych, tradycyjnych struktur Polonii. Tak jest w Wielkiej Brytanii, gdzie Senat i MSZ wspieraj± organizacjź nowo powsta³±, z³oæon± z kilku osób, która ma w nazwie sformu³owanie, æe jest Poloni± Unii Europejskiej. Organizacja ta ma siedzibź w Londynie, a nie utrzymuje dobrych relacji ze Zjednoczeniem Polskim.....

A oto fragmenty naszego listu:

...Za æenuj±cy dla polskiego parlamentaryzmu uznajemy fakt, æe osoba, która pe³ni funkcjź Przewodnicz±cego Sejmowej Komisji do Spraw £±cznoci z Poloni± i Polakami za Granic± w ci±gu 16 miesiźcy nie zdo³a³a zapoznaę siź z polonijnych strukturami organizacyjnymi, nie zna ich nazw, ani dzia³alnoci...

...Pragniemy poinformowaę cz³onków Komisji, æe nie ma organizacji o nazwie Polonia Unii Europejskiej, istnieje natomiast Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP). Organizacja ta w tym roku obchodzię bździe swoje 10-lecie.

W sk³ad EUWP wchodzi 35 organizacji o zasiźgu ogólnokrajowym z ca³ego kontynentu Europejskiego...

...Organizacja nasza jako Europejska Rada Wspólnot Polonijnych powsta³a w 1993 r z inicjatywy Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Do wiadomoci pana pos³a Romana Giertycha podajemy, æe jej za³oæycielami m.in. byli prezesi najwiźkszych "tradycyjnych" organizacji polonijnych z Europy Zachodniej jak Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Zwi±zek Harcerstwa Polskiego czy Polska Macierz Szkolna.

Zapewniamy wszystkich cz³onków Komisji, æe EUWP dzia³a integracyjnie, a nie jak insynuuje pose³ Giertych destrukcyjnie. Zgodnie z § 2 Statutu EUWP, siedzib± organizacji jest Londyn...

...Informujemy równieæ, æe swoj± wytźæon± prac± na rzecz Polonii przez minione 10 lat, EUWP zdoby³a autorytet i uznanie nie tylko wród Rodaków poza granicami Kraju, ale takæe ze strony Senatu RP, z którym aktywnie wspó³pracujemy na zasadach lojalnego partnerstwa, natomiast podobnej wspó³pracy z MSZ niestety nie mielimy i nie mamy...

...Uwaæamy, æe tego rodzaju wypowiedzi Przewodnicz±cego Komisji pos³a R. Giertycha (nie po raz pierwszy zreszt±) wiadcz± nie tylko o braku zainteresowania sprawami Polonii z Jego strony, ale podwaæaj± równieæ autorytet ca³ej Komisji i nie wp³ywaj± na dobre relacje i wspó³pracź miźdzy Poloni± a Sejmow± Komisj± £±cznoci z Poloni± i Polakami za Granic±...

Na temat wspó³pracy miźdzy EUWP a Zjednoczeniem Polskim pozwalam sobie przytoczyę fragment listu wys³any w tej sprawie przez Sekretarza Generalnego Zjednoczenia Polskiego pana dr Jana Mokrzyckiego:

"W Londynie nie ma organizacji Polonia Unii Europejskiej. Jeæeli pose³ Giertych ma na myli Europejsk± Uniź Wspólnot Polonijnych to oczywicie organizacja ta istnieje i Zjednoczenie Polskie jest jej cz³onkiem. Oficjalne biuro EUWP mieci siź w biurze Zjednoczenia Polskiego. Prezydent EUWP pani Helena Miziniak przez 6 lat pe³ni³a funkcjź Sekretarza Generalnego Zjednoczenia Polskiego, a obecnie ex officio jest cz³onkiem Rady Zjednoczenia. Odbywamy wspólne konsultacje i wspó³praca jest jak najlepsza. Wyst±pienie pos³a Giertycha mija siź pod kaædym wzglźdem z prawd±."

List EUWP podpisany zosta³ przez wszystkich cz³onków sekretariatu i jest w ca³oci umieszczony na naszych stronach internetowych.

Nowe polskie przepisy paszportowe

Otrzymalimy kilka dokumentów dotycz±cych obowi±zuj±cych (starych i nowych) przepisów paszportowych. Na ich podstawie trudno wywnioskowaę, jakiego typu utrudnienia zaistnia³y i czy w pe³ni racjź maj± protestuj±cy z Kanady i innych krajów. Nie ma pe³nego obrazu obowi±zuj±cych zmian. Nie mamy teæ jasnoci czy stopień nowych trudnoci uzaleæniony jest od kraju zamieszkania. Mamy nadziejź, æe MSZ wyst±pi w najbliæszym czasie z informacj± na ten temat, która rozwieje powsta³e w±tpliwoci i niepokoje.

Referendum w sprawie przyst±pienia do UE

W poprzednim licie cytowa³em pismo Pos³a Ryszarda Kalisza w sprawie referendum. Obecnie, pragnź jedynie nadmienię, æe projekt ustawy o referendach (nie tylko o tym aktualnym), zosta³ zatwierdzony przez Sejm RP i skierowany do Senatu. Projekt od pocz±tku przewidywa³ i nadal przewiduje udzia³ w referendach obywateli polskich zamieszka³ych poza granicami kraju.

Rok Polski w Szwecji

14 lutego, w Sztokholmie nast±pi³o uroczyste, oficjalne otwarcie Roku Polskiego w Szwecji. Inauguracja odby³a siź w salach parlamentu (Riksdagu), gdzie do zgromadzonych przedstawicieli szwedzkiego i polskiego establishmentu przemówili:

Wicemarsza³ek parlamentu Per Westerberg, Minister Spraw Zagranicznych RP - W³odzimierz Cimoszewicz i Minister Spraw Zagranicznych Szwecji - Anna Lind. Wieczorem w s³ynnej sali ratusza sztokholmskiego, odby³ siź wielki koncert galowy, ³±cz±cy elementy muzyki, poezji, plastyki i filmu. Obok Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i znakomitych solistów wyst±pi³y modelki prezentuj±ce awangardow± kolekcjź polskiej mody. Pokazy mody zainicjowane zosta³y przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji. W ci±gu ca³ego roku odbźd± siź w wielu miastach Szwecji imprezy promocyjne oparte na wspó³pracy regionów. Obie centralne organizacje polonijne reprezentowane s± w komitecie organizacyjnym Roku Polskiego i przygotowuj± szereg w³asnych imprez.

Ponawiam uprzejm± probź do wszystkich, o nadsy³anie w formie elektronicznej materia³ów do listów informacyjnych na mój adres. Mog± to byę oczywicie informacje o waænych imprezach w krajach Waszego zamieszkania.

£±czź serdeczne pozdrowienia.

Tadeusz Adam Pilat

27 lutego 2003 r.

Wiceprezydent EUWP
t.a.pilat@swipnet.se