MUZEUM GUZIKÓW MA JUZ 5 LAT

W niedzielź 24 listopada 2002 r. odby³o siź w £owiczu jubileuszowe zebranie dyrekcji Muzeum Guzików. Gociem honorowym spotkania by³ uczestnik Operacji Magellan Wojciech G³odowski z Nowego Yorku. Pierwszej samotnej podróæy guzika dooko³a wiata powiźcona by³a konferencja prasowa, w czasie której organizatorzy przedsiźwziźcia odpowiadali na pytania dziennikarzy. Szczególn± atrakcj± okaza³ siź pokazowy mecz pi³ki guzikowej zorganizaowany przez poznańskie Towarzystwo Mi³onikw Gier Guzikowych. Dyrektor MG, szef dzia³u guzików sportowych Jakub Kruger, aktualny mistrz swiata w pi³ce guzikowej, z wynikiem 1:0 pokona³ debiutujacego dyrektora MG Rafa³a Kolosa. Wiele miejsca powiźcono podsumowaniu 5 lat dzialalnoci placówki.  Odczytane zosta³y æyczenia, które z okazji jubileuszu nap³ynź³y od Przyjació³ z ca³ego wiata.

Ostatnie instrukcje przed meczem. Na zdjeciu (od lewej) Rafa³ Kolos dyr. MG, w roli komentatora sportowego Katarzyna Grabowska Radio PLUS, Wojciech G³odowski Honorowy Cz³onek Towarzystwa Mi³oników Gier Guzikowych, Jakub Kruger dyr. MG i wiceprezes TMGG.

¦wieczki na torcie zdmuchnź³a rówieniczka muzeum, 5 letnia Anna Tomaszkiewicz
najm³odszy dyrektor MG, asystowa³ jej Jacek Rutkowski.

Dyrekcja MG przy boisku do pi³ki guzikowej (od lewej) ks. Zbigniew Skielczyński (szef dzia³u guzików papieskich) za nim Andrzej Chmielewski (szef dzia³u polskich guzików wojskowych), Tadeusz Rutkowski (dyrektor artystyczny), Jacek Rutkowski (opiekun zbiorów MG), Rafa³ Kolos (szef dzia³u guzików duæych), Izabela Chmielnicka (szef dzia³u guzików personalnych) za ni± Magdalena Srzednicka (szef dzia³u guzików z muszli) , Karolina Rutkowska (szef dzia³u guzików z dwoma i czterema dziurkami) trzyma za rekź Anne Tomaszkiewicz (szef dzia³u guzików ma³ych) za nimi Jakub Kruger (szef dzia³u guzików sportowych), Zbigniew Kostrzewa (dyrektor literacki) za nim czubek g³owy Wies³awa Tasarza (szefa dzia³u guzików metalowych), Zbigniew Wasiak (szef dzia³u guzików municypalnych)  i Teresa Szalowska (szef dzia³u guzików ceramicznych) .


Muzeum Guzików: www.guziki.maxi.pl

2002.12.15 Nasza Polonia