Visegrad Karma


2014.01.31 Nasza Polonia

 

W dniach 29 stycznia - 7 lutego 2014 roku w atrium ratusza miasta Haga (Spui 70, 2511 BT Den Haag) ogl±daę moæna wystawź antykomunistycznych plakatów z lat 80-tych XX w. autorstwa czeskich, polskich, s³owackich i wźgierskich artystów.

 

 

Podczas otwarcia wystawy przez J.E. pana Gyula Sümeghy, Ambasadora Wźgier, które obecnie sprawuj± przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej oraz burmistrza miasta Haga pana Joziasa van Aartsena, wskazano na ogromny ³adunek emocjonalny zaprezentowanych publicznoci plakatów. By³y one tworzone w okresie dynamicznych i bezprecedensowych przemian zachodz±cych w naszych krajach.

 

 

Koniec lat 80-tych to coraz g³oniejsza artykulacja hase³ wolnoci i demokracji przez grono artystów z ówczesnej Czechos³owacji, Polski i Wźgier. Plakat by³ jednym z instrumentów walki politycznej na ulicach Budapesztu, Pragi, Warszawy i innych miast.

 

 

Wystaw± w hallu haskiego ratusza, państwa Grupy Wyszehradzkiej pokazuj± holenderskim odbiorcom, w jaki sposób artyci specjalizuj±cy siź w sztuce plakatu odzwierciedlali nastroje spo³eczne w państwach coraz silniej wyrywaj±cych siź spod radzieckiej dominacji za Æelazn± Kurtyn±.

 

 

Visegrad Karma

 

From 29 January till 7 February 2014 Atrium of the city hall of The Hague (Spui 70, 2511 BT Den Haag) hosts an exhibition of Czech, Hungarian, Polish and Slovak anticommunist posters from the 1980s.

 

 

At the opening of the exhibition by H.E. Ambassador Gyula Sümeghy of Hungary, which now hold the annual Visegrad Group presidency and mayor Jozias van Aartsen of The Hague, a huge emotional load of the posters has been underlined to the present audience. The posters had articulated calls for freedom and democracy by number of artists from the former Czechoslovakia, Hungary and Poland.

 

By the exhibition in The Hague's city hall atrium, countries of the Visegrad Group wish to show the Dutch public how artists specializing in poster art voiced social sentiments in countries which more and more strongly tried to free themselves from the Soviet domination behind the Iron Curtain.

 

J. Wo³osz