Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

2014.04.30 Nasza Polonia

 

Kaædy polski wyborca zameldowany w Holandii moæe wybraę, czy oddaę g³os na polskich czy holenderskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

 

Oczywicie g³osowaę w wyborach do Parlamentu Europejskiego moæna tylko raz!

 

Holenderskie wybory do Parlamentu Europejskiego odbźd± siź 22 maja 2014 (czwartek) w godzinach 7.30 - 21.00 na terenie ca³ego kraju. Kaædy zameldowany w Holandii obywatel RP maj±cy pe³niź praw wyborczych otrzyma z gminy w³aciwej dla swojego miejsca zamieszkania kartź wyborcz± oraz pakiet informacyjny dot. g³osowania. W razie pytań lub w±tpliwoci prosimy o kontakt z holendersk± gmin± w której jest siź zameldowanym.

 

Obywatele polscy przebywaj±cy lecz niezameldowani w Królestwie Niderlandów bźd± mogli oddaę swój g³os na polskich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 99 w Hadze (budynek Ambasady RP; Alexanderstraat 25, 2514 JM Haga). G³osowanie odbździe siź 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 do 21:00

 

Kiedy i jak zg³aszaę chźę udzia³u w wyborach za granic±?

 

Tak jak w Polsce, w obwodach g³osowania za granic± mog± g³osowaę obywatele polscy posiadaj±cy czynne prawo wyborcze (prawo wybierania), oraz posiadaj±cy czynne prawo wyborcze obywatele państw Unii Europejskiej, którzy zamieszkuj± na sta³e na terytorium RP. Obywatele polscy g³osuj±cy za granic± musz± posiadaę waæny w dniu g³osowania polski paszport lub dowód osobisty w tych krajach, do których Polacy mog± wjechaę na podstawie dowodu osobistego.

 

G³osuj±c za granic± moæna oddaę g³os na kandydatów z listy okrźgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego). G³osowaę moæna w dwojaki sposób: osobicie, lub korespondencyjnie. W obu przypadkach konieczna jest uprzednia rejestracja w obwodzie wyborczym w³aciwym ze wzglźdu na miejsce pobytu w dniu g³osowania. Na jej podstawie w³aciwi terytorialnie konsulowie sporz±dzaj± spisy wyborców dla obwodów g³osowania.

 

Zg³oszenia do spisu najwygodniej dokonaę elektronicznie, poprzez aplikacjź e-wybory - na stronie internetowej Ambasady RP REJESTRACJA - wybieraj±c w menu w³aciwy obwód g³osowania. Rejestracji moæna dokonaę równieæ ustnie, pisemnie, telefonicznie, kontaktuj±c siź z odpowiednim urzźdem konsularnym, w³aciwym do miejsca pobytu w dniu g³osowania.

 

Termin przyjmowania zg³oszeń do spisu wyborców up³ywa 22 maja dla osób chc±cych g³osowaę osobicie i 12 maja, dla osób chc±cych oddaę g³os korespondencyjnie. Do tych wyborców, konsul wyle pakiety wyborcze najpó¼niej na 10 dni przed dniem wyborów.

 

Wyborcy, zmieniaj±cy miejsce pobytu przed dniem wyborów, mog± oddaę g³os w dowolnej komisji wyborczej w kraju i za granic± na podstawie zawiadczenia o prawie do g³osowania. Takie zawiadczenie moæna uzyskaę przed wyjazdem we w³aciwym Urzździe Gminy lub - w przypadku osób zamieszka³ych za granic± - od w³aciwego terytorialnie konsula. Zawiadczenie wydaje siź na pisemny wniosek wyborcy, który moæna z³oæyę najpó¼niej w drugim dniu przed dniem g³osowania, tj., do dnia 23 maja 2014.

 

Zobacz:

 

http://www.haga.msz.gov.pl/pl/p/haga_nl_a_pl/