Spotkanie z kandydatami na Gubernatora NJ

 

2009.04.2009 Nasza Polonia

 

Clark, NJ - Kongress Polonii Amerykańskiej w NJ oraz Fundacja Kulturalna w Clark, NJ zapraszaj± Poloniź na spotkanie z kandydatami na gubernatora NJ.


Spotkanie odbździe siź w niedzielź, 3 maja, o godz. 3 ppo³. w siedzibie Fundacji Kulturalnej w Clark (177 Broadway), przed uroczystociami z okazji obchodów 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, które przygotowa³ orodek harcerski w Clark wraz z Polsk± Fundacj± Kulturaln±.

 

"Wystosowalimy zaproszenie do czo³owych kandydatów ubiegaj±cych siź o stanowisko gubernatora New Jersey. Na razie swoj± obecno¶ę potwierdzili republikanie: Chris Christie - by³y prokurator federalny w NJ i Steve Lonegan - by³y burmistrz Bogoty. Mamy nadziejź, æe obecny gubernator Jon Corzine, który z ramienia partii demokratycznej ubiega siź o drug± kadencjź, równieæ do nas do³±czy - mówi prezes KPA, NJ, - Ludwik Wnźkowicz.

 

Na spotkanie zaprasza oddzia³ KPA w New Jersey wraz z Fundacj± Kulturaln± w Clark. Kandydaci zaprezentuj± swoje programy, a zarz±d KPA, NJ, zamierza zapytaę kandydatów o ich nastawienie do spraw waænych dla Polonii. "Wród wielu kwestii chcemy poruszyę sprawź podatków, szczególnie od nieruchomoci, bo one s± w naszym stanie bardzo wysokie, szkolnictwa i s³uæby zdrowia, ale takæe o ich stosunek do tarczy antyrakietowej" - mówi prezes Wnźkowicz. Inn± kwesti±  maj± byę prawa dla imigrantów i ich integracja w spo³eczeństwie. "Powinnimy siź zapytaę, w jaki sposób moæna zmienię prawo, æeby by³o dogodniejsze dla ludzi, którzy tu przyjeædæaj±, pracuj±, p³ac± podatki i nie sprawiaj± k³opotów" - mówi wiceprezes KPA, NJ, Jan Rutkowski. Chcia³by siź dowiedzieę, czy kandydaci maj± plany nominowania przedstawiciela naszej spo³ecznoci na stanowisko np. sździego, cz³onka Board of Education czy Transportation.

 

"Takie spotkanie z Poloni± to dla kandydatów szansa zaprezentowania swoich pogl±dów przed nasz± spo³ecznoci±, a dla nas pokazania, æe Polonia w New Jersey istnieje i interesuje siź tym, kto nas bździe reprezentowa³ we w³adzach stanowych. Dlatego waæne, abymy liczebnie w takim spotkaniu uczestniczyli" - mówi Rutkowski.

 

2 czerwca mieszkańcy New Jersey wybior± dwóch kandydatów: po jednym z kaædej partii, którzy konkurowaę bźd± o fotel gubernatora w listopadowych wyborach. W czerwcowych prawyborach o reprezentowanie partii demokratycznej ubiegaę siź bźd±: Jon S. Corzine, oraz mniej znani: Jeff Boss, Carl Bergmanson i Roger Bacon. Po stronie republikanów natomiast jest trzech kandydatów: Chris Christie, Steve Lonegan i Rick Merkt, pose³ reprezentuj±cy powiat Morris.

 

AS