2005.03.30 Nasza Polonia

III Ogólnopolski Konkurs

"Twoja wizja rozwoju przedsiźbiorczoci"

pod Honorowym Patronatem

Marsza³ka Sejmu RP i

Wicepremiera, Ministra Gospodarki i Pracy

 

Celem konkursu TWRP jest propagowanie idei przedsiźbiorczoci wród m³odych Polaków oraz wypracowanie rozwi±zań na rzecz likwidacji barier, hamuj±cych zak³adanie i prowadzenie w³asnej firmy. W ramach III konkursu odbywa siź 15 edycji regionalnych w najwiźkszych polskich orodkach akademickich oraz edycja europejska z zakończeniem w Parlamencie Europejskim (dla Polaków przebywaj±cych za granic±).

 

Sporód pomys³ów zawartych w najlepszych pracach konkursowych, Biuro Legislacyjne SF BCC tworzy studenckie projekty ustaw, które s± przekazywane podczas uroczystoci zakończenia konkursu w Sejmie RP jako "g³os polskiej m³odzieæy" na rźce Marsza³ka Sejmu RP oraz Premiera Polskiego Rz±du.

 

Pierwsza edycja konkursu TWRP zakończy³a siź przekazaniem po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu Marsza³kowi Sejmu Markowi Borowskiemu i Wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi studenckich projektów ustaw i petycji, s³uæ±cych rozwojowi przedsiźbiorczoci w naszym kraju. Podczas uroczystoci zakończenia II edycji konkursu w Sejmie RP studenci przekazali Marsza³kowi Sejmu Józefowi Oleksemu oraz Wiceministrowi Gospodarki Krzysztofowi Krystowskiemu pakiet kompleksowych rozwi±zań ustawowych, Gospodarczy Plan M³odych, daj±cy szansź na sukces polskiej gospodarce.

 

Dziźki zaangaæowaniu wielu rodowisk pierwszy raz w historii Państwa Polskiego studenckie propozycje pomylnie przesz³y przez drogź legislacyjn± w Sejmie. Wiele z postulatów studenckich wesz³o juæ w æycie: m.in. poszerzenie krźgu beneficjentów programu Pierwsza Praca o studentów, zmiany w Projekty Spó³ek Handlowych, emisja w telewizji filmów w oryginalnej, angielskiej wersji jźzykowej.

 

Nad przebiegiem konkursu czuwa Kapitu³a Konkursu pod przewodnictwem prof. Jana D. Antoszkiewicza z³oæona z rektorów wyæszych uczelni, prezesów renomowanych polskich firm oraz przedsiźbiorców.

 

 

Kontakt: Jacek Aleksandrowicz, e-mail: j.aleksandrowicz@sfbcc.org.pl, tel. (0-22) 582-61-17, 0-501-061-936

 

Przes³anie dla m³odych Polaków zagranic±:

 

Zmień swój kraj !

We¼ udzia³ w edycji europejskiej konkursu Twoja wizja rozwoju przedsiźbiorczoci

 

Na uczestników konkursu czekaj± cenne nagrody: zagraniczne stypendium eurobanku, polsko-amerykańskie studia Master Clark University, stypendia rektorskie w wysokoci 2000 z³, kursy jźzykowe, praktyki w ambasadach RP i europejskich placówkach Ministerstwa Gospodarki.

 

Napisz co trzeba zmienię w polskiej rzeczywistoci, aby nasza gospodarka szybciej siź rozwija³a, aby m³odzi


Polacy chźtniej zak³adali w³asne firmy oraz aby nie musieli wyjeædæaę zagranicź, by realizowaę swoje marzenia. Byę moæe zauwaæy³e jakie rozwi±zania w krajach lepiej rozwiniźtych UE, które moæna by wprowadzię do polskiej rzeczywistoci. W³±cz siź tym samym do m³odzieæowego ruchu spo³ecznego na rzecz przedsiźbiorczoci w naszym kraju.

 

Z najlepszych pomys³ów Studenckie Forum BCC stworzy studenckie projekty ustaw, które zostan± przekazane na zakończeniu konkursu w Sejmie Marsza³kowi Sejmu oraz Premierowi i w³±czone do prac parlamentarnych. Kilka m³odzieæowych postulatów dziźki Wam wesz³o juæ w æycie.

 

Liczy siź przede wszystkim pomys³ - wylij krótki opis (nie wiźcej niæ 4 strony) do 15 kwietnia br. na mail: konkurs@sfbcc.org.pl.

 

 

Wiźcej informacji:  http://www.twrp.pl

 

 

Jacek Aleksandrowicz

Studenckie Forum BCC