Spotkanie w Ambasadzie RP z Wadkiem Frasyniukiem

 

2010.11.28 Nasza Polonia

 

30 lat temu, 31 sierpnia 1980 r., powstaa NSZZ Solidarno ". Dla uczczenia tego faktu Ambasada RP w Hadze zaprosia Wadysawa Frasyniuka - legend Solidarnoci Dolnolskiej ale i krajowej - na spotkania z Poloni Holendersk. W pitek 26-go i sobot 27-go listopada Wadysaw Frasyniuk odby rne spotkania.

 

26-go listopada po lunchu z gwnie zagranicznymi gomi spotka si o 15-ej w Ambasadzie z grup prawie 30-u w wikszoci modych Polakw i Polek, pracujcych w zwizkach zawodowych, instytucjach i przy samorzdach obsugujc telefony informacyjne dla znajdujcych si w kopotach polskich migrantw zarobkowych.

 

Legendarny dziaacz Solidarnoci wyrazi pochwa za ich oddanie i podkreli wag wspierania potencjalnych liderw i przywracania polskim migrantom samopoczucia i dumy z polskoci. W zamian za to dzisiejsi 'dziaacze pierwszej linii' odpiewali mu "100 lat" - Wadysaw Frasyniuk obchodzi 25-go listopada urodziny - poczstowali go tortem i poegnali wielkimi brawami.


W pitek 26-go listopada o 19-ej zaczo si w Ambasadzie spotkanie Polonii z t jedn z kluczowych postaci NSZZ Solidarno. Okoo stu goci witay na schodach oryginalne plakaty Solidarnoci a w sali spotkania piosenki Solidarnoci i wystawa 'Solidarno Narodw' pokazana na ekranie. Po krtkim powitaniu wszystkich przez Radc Ambasady i Szefow Dziay Politycznego Pani Anit Ryng - zastpujc niedysponowanego Ambasadora, Wadysaw Frasyniuk usiad za stoem wraz z Janem Minkiewiczem, prowadzcym debat.

 

Pyta nie trzeba byo zadawa, Wadek Frasyniuk opowiada tak swobodnie i dowcipnie, e wystarczyo go tylko sucha; powiedzia midzy innymi: w 16 miesicy Solidarnoci nard zbudowa 10-milionowe spoeczestwo obywatelskie - niesychany wyczyn dla zuboaego i niedoksztaconego narodu - w stanie wojennym niecae 4% tego spoeczestwa zaangaowao si w dziaalno podziemn, ta grupa poddawana bya rnym represjom, o ktrych Frasyniuk sporo opowiada - przy okrgym stole te niecae 4% zdobyo si na historyczny kompromis - Frasyniuk ostro odrzuci wszelkie insynuacje o 'zdradzie prze okrgym stole' - i tym samym Solidarno sprawia Polsce pierwsze zwyciskie powstanie.

 

Frasyniuk skrytykowa wywoanie 'wojny na grze', ktra jego zdaniem odpowiedzialna jest za trwajce do dzisiaj nieustanne ktnie midzy osobami na scenie politycznej zastpujcymi potrzebn debat o modernizacji Polski, o infrastrukturze, nowelizacji ustaw czy o budecie europejskim.

Wadysaw Frasyniuk w Hadze - Foto Grace Wychowanska

 

Wadysaw Frasyniuk na spotkaniu z Polskimi 'Infotelefonami' - Foto Jan Minkiewicz

 


Spotkanie w Ambasadzie RP w Hadze - Wadysaw Frasyniuk, Jan Minkiewicz (z lewej) - Foto Grace Wychowanska

 

Wadysaw Frasyniuk z dziecmi Polskiej Szkoy SPK w Hadze -Foto Jan Minkiewicz

 

 

Po przeszo godzinnym wykadzie i odpowiedzi na pytania z sali wszyscy udali si do sali obok na lampk wina, poczstunek i dalsze rozmowy z Wadkiem Frasyniukiem. Niecodziennie mona bowiem tak synn posta spyta o sens prywatyzacji i suszno reform. Sam Frasyniuk okaza najwiksze zainteresowanie modym Polakom, ktrzy tu w Holandii zakadaj firmy, pracuj w ciekawych zawodach.

 

O tym e Wadek Frasyniuk przywizuje duo wagi do roli modziey w wykorzystaniu osigni tej pierwszej Solidarnoci dla przyszoci Polski, wiadczy to, jak chtnie zgodzi si na spotkanie z uczniami Polskiej Szkoy SPK w Hadze. W sobot o 10-ej rano modzi uczniowie zadawali mu wasne pytania, o jego zamiowanie do boksu, o czytanie ksiek, o jego przezwisko 'tygrys'. W odpowiedziach Wadek Frasyniuk kad nacisk na pozytywne strony sportu, czytania, wytrzymaoci i opanowania i podkrela, e modzi powinni by dumni z tego e s Polakami i w ten sposb wykorzystywa zwycistwo powstania Solidarnoci, ktre podarowali im dziaacze tamtych czasw. Dzieci uhonoroway go wielkimi brawami.

 

Jan Minkiewicz

 

ONTMOETING OP DE POOLSE AMBASSADE MET WLADEK FRASYNIUK

30 jaar geleden, op 31 augustus 1980, ontstond NSZZ Solidarnosc". Om dat te gedenken heeft de Poolse Ambassade in Den Haag Wladyslaw Frasyniuk - legende van Solidarnosc Neder-Silezi en heel Polen - uitgenodigd voor een treffen met de Poolse gemeenschap. Vrijdag 26 en zaterdag 27 november had Wladyslaw Frasyniuk verschillende ontmoetingen.

26 november had hij na een lunch met voornamelijk buitenlandse gasten om 15 uur op de Ambassade een korte ontmoeting met een groep van bijna 30 hoofdzakelijk jonge Polen en Poolsen, die voor vakbonden, instellingen en gemeentebesturen infotelefoons bedienen voor Poolse arbeidsmigranten met problemen. De legendarische activist van Solidarnosc prees hun inzet en benadrukte het belang om potentile leiders te ondersteunen en de Poolse migranten een gevoel van trots op hun Pool-zijn te hergeven. Op hun beurt zongen de 'eerstelijns-activisten' van vandaag 'Lang zal hij leven' - Wladyslaw Frasyniuk is op 25 november jarig - vergastten hem op een taart en namen met luid applaus afscheid van hem.

Vrijdag 26 november om 19 uur begon op de Ambassade de ontmoeting van de Poolse gemeenschap met deze sleutelfiguur van NSZZ Solidarnosc. De ongeveer 100 gasten werden verwelkomd met originele affiches van Solidarnosc op de trap en in de ontmoetingszaal met Solidarnosc-liedjes en een beeldprojectie van de tentoonstelling 'Solidariteit der landen'. Na een korte begroeting door de Ambassaderaad en Hoofd van de Politieke Afdeling mevr. Anita Ryng - die de verhinderde Ambassadeur verving -, ging Wladyslaw Frasyniuk achter de tafel zitten met Jan Minkiewicz, die het debat leidde. Vragen hoefde je eigenlijk niet te stellen, Wladek Frasyniuk vertelt zo ontspannen en vrolijk, dat je alleen hoefde te luisteren; hij zei ondermeer: in 16 maanden Solidarnosc is een civil society van 10 miljoen mensen gebouwd - een gigantisch gebeuren voor een verarmd en slecht ontwikkeld volk -; in de staat van beleg ging slechts een kleine 4% w in de ondergrondse, welke groep behoorlijk vervolgd werd - waarover Frasyniuk veel vertelde -, bij de Ronde Tafel durfde die kleine 4% een historisch compromis te sluiten - Frasyniuk verwierp scherp elke insinuatie van 'verraad aan de ronde tafel' - en zo leverde Solidarnosc Polen de eerste zegevierende opstand. Frasyniuk leverde kritiek op de afkondiging van de 'oorlog aan de top', die naar zijn mening verantwoordelijk is voor de tot op vandaag voortdurende oneindige ruzies tussen personen op het politiek toneel als vervanging van een noodzakelijk debat over modernisering van Polen, de infrastructuur, wetsherzieningen of over de EU-begroting.

Na een voordracht van ruim en uur met beantwoording van vragen uit de zaal, ging iedereen naar de aanliggende ruimte voor een glas wijn, een hapje en verdere gesprekken met Wladek Frasyniuk. Niet elke dag kan je zo'n beroemdheid vragen naar de zin van privatiseringen en de juistheid van de hervormingen. Frasyniuk zelf toonde de meeste interesse voor jonge Polen, die hier in Nederland bedrijven oprichten of in interessante beroepen werken.

Dat Frasyniuk veel belang hecht aan de rol van jongeren bij de verwerking van de verdiensten van die eerste Solidarnosc voor de toekomst van Polen, blijkt uit de gretigheid, waarmee hij de uitnodiging aannam voor een ontmoeting met leerlingen van de Poolse school in Den Haag. Zaterdag om 10 uur begonnen leerlingen hem hun eigen vragen te stellen, over zijn liefde voor boksen, over het lezen van boeken, zijn bijnaam 'de tijger'. In zijn antwoorden legde Wladek Frasyniuk de nadruk op de positieve kanten van sport, lezen, uithoudingsvermogen en zelfbeheersing, dat jongeren trots horen te zijn op hun Poolse afkomst zijn en zo gebruik maken van de overwinning van de Solidarnosc-opstand, hen geschonken door de toenmalige activisten. De leerlingen beloonden hem met luid applaus.

Jan Minkiewicz