Ostatni boæonarodzeniowy akcent

Jase³ka

2007.01.28 Nasza Polonia

W minion± niedziele w haskim kociele przed msz± wiźt± dzieci z polskiej szko³y w Hadze zaprezentowa³y przedstawienie boæonarodzeniowe, zwane Jase³kami.

Dzieci mniejsze i wiźksze by³y poprzebierane za postaci z szopki boæonarodzeniowej. Niektóre bardziej znane jak Józef i Maria, oraz te mniej znane jak pszczó³ki, czy wiewiórki. Dzieci i ich rodzice, i nuczyciele sprawili wiele radoci widzom. Za trud i piźkne przedstawienie dzieci zosta³y nagrodzone przez ks. S³awomira Trypucia cukierkami.

Organizatorem Jase³ek by³a Polska Szko³a w Hadze. Reæyserii podjź³a siź Jola Sloekers - Muzio³, a nad scenografi± czuwa³ Marcin Karwiński.

Piotr Ęwikliński


Foto's Piotr Cwiklinski