Muzeum Przyja¼ni w ¦winoujciu

Jedyne w Polsce

 

2004.06.27 Nasza Polonia

 

¦winoujskie Muzeum Przyja¼ni polsko-rosyjskiej powsta³o w roku 1972. Jego twórcami byli Stefan Garasik, Zbigniew Matuszewski i Ryszard Koralewski. Wród pierwszych zbiorów muzealnych znalaz³y siź sztandary partii i organizacji politycznych PRL i ZSRR. Obecnie Muzeum Przyja¼ni im. admira³a W³odzimierza Jegorowa /dawnego dowódcy stacjonuj±cej w ¦winoujciu floty radzieckiej, dzi gubernatora obwodu kaliningradzkiego/ posiada blisko 2 tysi±ce eksponatów zwi±zanych z przesz³oci± bazy marynarki wojennej ZSRR i wspó³prac± polsko-radzieck±. S± teæ pami±tki zwi±zane z wyzwoleniem ¦winoujcia w roku 1945 przez Wojsko Polskie i Armiź Radzieck± oraz eksponaty wspó³czesne podarowane muzeum przez Federacjź Rosyjsk±.

Muzeum Przyja¼ni znajduje siź w dawnym budynku gospodarczym w centrum miasta. Ekspozycja muzealna eksponowana jest w trzech niewielkich pokojach. Duæa czź¶ę zbiorów znajduje siź ci±gle w skrzyniach i czeka na kolejne pomieszczenia wystawowe.


Tworzone w duchu przyja¼ni polsko-rosyjskiej Muzeum nie ma jeszcze charakteru ekspozycji profesjonalnej. Tworzyli je bowiem ludzie róænych zawodów, kieruj±cy siź sercem, a nie zawodowi specjalici-muzealnicy. Jest jednak nadzieje, æe juæ nied³ugo, przy pomocy specjalistów z Kaliningradu, Muzeum Przyja¼ni stanie siź placówk± profesjonaln±. Swoj± pomoc deklaruj± teæ w³adze miejskie obiecuj±c godne dla zebranych zbiorów nowe sale ekspozycyjne.


Najwiźcej eksponatów muzealnych pochodzi z końca 1992 roku, z okresu, kiedy w ¦winoujciu zamykano bazź floty wojennej ZSRR. S± to mundury, zdjźcia, odznaki i liczne pami±tki radzieckie pozostawione tam przez marynarzy wracaj±cych do Rosji. Wród zbiorów jest teæ portret C. Petrosjana, który jako pierwszy æo³nierz radziecki wkroczy³ do wyzwolonego ¦winoujcia w dniu 5 maja 1945 roku.


Twórcy Muzeum Przyja¼ni: Stefan Garasik /pierwszy z lewej/, Zbigniew Matuszewski /w rodku/ i Ryszard Koralewski


Delegacja z rosyjska z Kaliningradu z kolejnymi eksponatami dla Muzeum

Eksponaty muzealne

Co³ak Armjenakowic - pierwszy æo³nierz rosyjski, który 5 maja 1945 roku wkroczy³ do wyzwolonego ¦winoujcia

Osobne miejsce wród muzealnych pami±tek zajmuj± zdjźcia i dokumenty powiźcone admira³owi W. Jegorowowi, który przez 1,5 roku przebywa³ w ¦winoujciu, cz³owiekowi przyznaj±cemu siź dzi do przyja¼ni z naszym krajem, który nadal wzbogaca winoujskie Muzeum nowymi eksponatami.

Muzeum Przyja¼ni spe³nia równieæ funkcje wychowawcze. Przypomina o przesz³oci i zachźca do budowania wspó³pracy miźdzy obu krajami.
Dzisiejsza Rosja staje siź przecieæ waænym partnerem gospodarczym Polski. Jest teæ jednym z naszych s±siadów, a oni powinni ze sob± zawsze æyę w zgodzie.

 

 

tekst i zdjźcia Leszek W±tróbski