List z Polski

Gdzie jestecie z tamtych lat?

2004.06.27 Nasza Polonia

W tym roku mija 85 lat od utworzenia S³uæb Sanitarno - Epidemiologicznych oraz pó³wiecze Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Bździe z tej okazji uroczysty koncert na Zamku Królewskim w Warszawie i msza na Jasnej Górze. Bźd± przemówienia, odznaczenia, oklaski. Zaproszeni s± na te uroczystoci ludzie wiata polityki, kultury i s³uæby zdrowia. Mennica Państwowa wybije medalion upamiźtniaj±cy ten Jubileusz.

Doceniamy wspó³czesny trud ludzi pracuj±cych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Do tego co jest dzi brakuje nam jednak tego, co by³o wczoraj.

Niewiele wiemy o odleg³ych juæ pocz±tkach Państwowego Centralnego Zak³adu Epidemiologicznego. Kto pamiźta bezimiennych bohaterów z lat II wojny wiatowej, którzy w Lublinie, Krakowie, Kielcach czy Lwowie konspiracyjnie wytwarzali szczepionki i dostarczali je walcz±cym partyzantom, wiź¼niom na Montelupich, Pawiaku, obozów koncentracyjnych, czy wreszcie zwyk³ym ludziom potrzebuj±cym pomocy?

Pierwsze lata powojenne teæ nie by³y dobrze udokumentowane. Moæe æyj± wiadkowie tego co minź³o? Moæe kto ich pamiźta? Szukamy wspomnień ich i o nich. Moæe gdzie zachowa³y siź stare przedmioty, zdjźcia, dokumenty? Niech nie tu³aj± siź z Wami po wiecie. Niech wróc± tam, gdzie ich miejsce - do rodzimego kraju.

Chcemy z nich stworzyę pe³niejszy obraz tego co minź³o. Moæe powstanie aneks do pisanej w³anie monografii? Moæe izba pamiźci lub co wiźcej? Bo warto i trzeba!

Prosimy o kontakt z nami.

Wies³aw Rozbicki

rzecznik prasowy

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Warszawie.

Nasz adres:

00 - 875 Warszawa

ul. Æelazna 79

organizacyjny@wsse.waw.pl