UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Orodek Studiów i Badań Polonijnych

Instytut Socjologii i Psychologii

oraz

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

zapraszaj± na

IV Miźdzynarodow± Konferencjź Polonijn± "Europa polskich ojczyzn", która odbździe siź w Szczecinie w dniach 22 - 24 wrzenia 2005 roku.

Konferencja dotyczyę bździe problematyki socjologicznej, kulturowej i historycznej spo³ecznoci polskich i polonijnych zamieszkuj±cych wspó³czesn± Europź. Pragniemy, by by³a to próba wszechstronnej diagnozy tego, co aktualnie dzieje siź w rodowiskach polskich i polonijnych oraz próba ponownego - z dzisiejszej perspektywy - spojrzenia na przesz³o¶ę tych rodowisk. Szczególnie zaleæy nam na prezentacji ma³o znanych spo³ecznoci polonijnych, którym nie powiźcono zbyt wielu badań i których wspó³czesna dzia³alno¶ę jest ma³o znana. Chodzi tu przede wszystkim o spo³ecznoci polskie i polonijne w Europie ¦rodkowo-Wschodniej, na Ba³kanach, w państwach Europy Po³udniowej oraz o problemy zwi±zane z najnowsz± emigracj± polsk± do wszystkich państw europejskich. Interesuj± nas bardzo relacje miźdzy kultur± polsk± a kultur± kraju przebywania, problemy ma³æeństw mieszanych, nowe kierunki dzia³ań organizacji polskich i polonijnych, zagadnienia edukacji i wychowania. S± to jedynie przyk³adowe kierunki naszych poszukiwań badawczych, które nie wykluczaj± zaprezentowania innej problematyki, wi±æ±cej siź z tytu³em konferencji.

Do udzia³u w niej zapraszamy naukowców, dzia³aczy organizacji polskich i polonijnych i wszystkie te osoby, które chc± przedstawię swój punkt widzenia na kwestiź okrelon± has³owo "Europa polskich ojczyzn".

Pe³nomocnik Rektora
ds. Kontaktów z Poloni±
red. Leszek W±tróbski

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Helena Miziniak

Dyrektor Orodka Studiów i Badań i Instytutu Socjologii i Psychologii
prof. dr hab. Jacek Leoński

Zg³aszam swój udzia³ w

IV Miźdzynarodowej Konferencji Polonijnej "Europa polskich ojczyzn",

która w odbździe siź w dniach 22 - 24 wrzenia 2005 roku w Szczecinie

 

1. Imiź i nazwisko: ...

2. Stopień i tytu³ naukowy (lub stanowisko w organizacji): ....

3. Organizacja (lub miejsce pracy): .....

4. Adres do korespondencji: .............

e-mail: ...............................

telefon: ...............................

fax: ...................................

5. Tytu³ referatu: ...................

6. Rezerwujź nocleg w dniach:

22/23 wrzesień

23/24 wrzesień

24/25 wrzesień

Wszelkich informacji o konferencji udziela:

red. Leszek W±tróbski - tel. 444 11 50; e-mail leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

70-453 Szczecin, ul. Jednoci Narodowej 22a. Op³ata konferencyjna wynosi150 Euro /3 noclegi i posi³ki/.

Formularz zg³oszenia proszź przes³aę na adres red. Leszka W±tróbskiego w terminie do 30 sierpnia 2005 roku z dopiskiem Konferencja "Europa polskich ojczyzn"

Prosimy Autorów o dostarczenie tekstów referatów i wyst±pień w wersji elektronicznej w edytorze word w terminie do 30 sierpnia 2005.

2005.04.27 Nasza Polonia