List Dyrektora TV Polonia do widzów

2005.09.26 Nasza Polonia

Warszawa, 21 wrzenia 2005 roku

Szanowni Państwo, Widzowie TV Polonia w Europie,

Pragnę Państwa uprzejmie poinformować o decyzji podjętej przez Zarz±d Telewizji Polskiej S.A., w wyniku której od 1 paĽdziernika 2005 roku program TV Polonia będzie nadawany wył±cznie w standardzie cyfrowym.

Jestem przekonany, że wpłynie to korzystnie na jako¶ć obrazu i dĽwięku naszego przekazu. Mam nadzieję, że ten fakt ucieszy naszych widzów. Telewizja Polska, a tym samym TV Polonia doł±cza do czołowych europejskich stacji telewizyjnych, których programy już ogl±daj± Państwo w standardzie cyfrowym.

Zmianie ulegnie satelita oraz pozycja odbiorcza. Dotychczasowa pozycja 13 st. East satelity Hot Bird 1 zast±piona zostaje pozycj± 19,2 st. East satelity Astra. Odpowiadaj±c na liczne zapytania kierowane do mnie i pracowników Telewizji Polonia informuję, że szczegółowe parametry techniczne odbioru naszego programu podajemy na stronach internetowych TV Polonia: (www.tvp.pl/polonia) oraz na naszej antenie w specjalnie opracowanych zwiastunach informacyjnych. Informacji udzielaj± także nasi eksperci pod numerem telefonu + 48 22 547 80 80.

Wszyscy Państwo pamiętaj± kroki milowe w rozwoju telewizji, które nakładały na nas konieczno¶ć wymiany telewizorów czarno-białych na kolorowe. Podobn± zmianę, wręcz rewolucję technologiczn±, przechodzimy żegnaj±c analogowy system nadawczy. Pragniemy pokonać ten etap możliwie szybko, maj±c na uwadze dobro widzów, w wielu przypadkach już przygotowanych do tej zmiany. Większo¶ć z Państwa posiada bowiem w swoich domach urz±dzenia umożliwiaj±ce odbieranie programów nadawanych w standardzie cyfrowym. Jestem pewien, że dostrojenie tych urz±dzeń do nowych parametrów odbioru naszego programu nie będzie nastręczało trudnoci.

Dla widzów odbieraj±cych program TV Polonia za porednictwem analogowych indywidualnych odbiorników satelitarnych obci±żeniem jest konieczno¶ć zmiany i dostosowania urz±dzeń odbiorczych. Oznacza to konieczno¶ć nabycia cyfrowego odbiornika satelitarnego oraz wymiany konwertera czaszy antenowej.

W Państwa listach i telefonach pojawia się obawa, czy dostęp do naszego programu w zwi±zku ze zmianami nie będzie obci±żony dodatkowymi opłatami. Ewentualne wydatki zwi±zane s± jedynie z wymian± satelitarnego odbiornika i konwertera z analogowego na cyfrowy. Żadn± miar± nie ma potrzeby zakupywania nowego telewizora. Przypominam także, że sygnał TV Polonia nie jest i zapewniam, że nie będzie kodowany przez nadawce.

Zmiany nie będ± zauważalne dla widzów odbieraj±cych TV Polonia w sieciach kablowych, z platform cyfrowych czy z nadajników naziemnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wprowadzona zmiana standardu nadawania sygnału nie ma wpływu na odbiór naszego programu w USA, Kanadzie, Australii i w Kazachstanie. Podkrelam, zmiany te dotycz± wył±cznie europejskich widzów odbieraj±cych nas z indywidualnych odbiorników satelitarnych w systemie analogowym.

Życzę Państwu dalszej obecnoci TV Polonia w Waszych domach. Wierzę, że proces cyfryzacji poszerzy grono naszych widzów w Europie. Ponieważ TV Polonia to Polska bliżej Ciebie.

Dyrektor Programu Satelitarnego TV Polonia

Antoni Bartkiewicz