Utrecht: Spotkanie Polonii w sali Marnix Academie

2004.01.25 Nasza PoloniaSala obradKlub Cinema Polska rozpocz±³ dzia³alno¶ę


W dniu 24 stycznia w sali Marnix Academie w Utrechcie odby³o siź zorganizowane przez Konsulat RP i Scenź Polsk± spotkanie szefów organizacji polonijnych w Holandii. Zaproszonych zosta³o ponad 40 osób, przyby³o o wiele mniej.

Celem spotkania by³o przygotowanie planu i wyznaczenie terminów do realizacji programu zwi±zanego z zamierzeniem uczczenia ¦wiźta Polonii, które przypada 2 maja, w tym roku dzień po wst±pieniu Polski do Unii Europejskiej.

Pomimo s³abej frekwencji, najbardziej aktywne z zaproszonych organizacji by³y reprezentowane przez ich liderów. Obecni m.i. przedstawiciele Forum Polskich Szkó³ w Holandii, Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego PNKV, Stowarzyszenia Ekspertów Polskich STEP, Stowarzyszenia T³umaczy, Towarzystwa Przyja¼ni Polsko-Niderlandzkiej, Chóru "Malwa" i Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet z Limburgii, czy teæ ks. Bart³omiej Ma³ys (Parafia Polska p.w. NMP Gwiazdy Morza) jak i wspó³gospodarze spotkania Prezes Sceny Polskiej w Holandii: Zofia Schroten-Czerniejewicz, Ambasador RP w Hadze Jan Micha³owski, Konsul RP Janusz Po³owniak, a takæe Robert Kźpiński dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej (Orodek w Amsteramie), w³±czyli siź do dyskusji analizuj±c moæliwo¶ę przedstawianych do realizacji planów. Wyznaczono równieæ kilkuosobow± grupź dzia³aczy, która spotka siź dnia 30 stycznia w Ambasadzie RP w Hadze gdzie podejmie dalsze prace nad programem.

Gociem spotkania by³ doktor Zbigniew Kostecki z Niemiec (Rada Polonii ¦wiata), który poruszy³ sprawy oficjalnej reprezentacji Polonii Holenderskiej i sprawź przygotowywanego Kalendarza Polonijnego, gdzie bździe istnia³a moæliwo¶ę zamieszczania informacji o wydarzeniach ze wiata Polonii.

Po spotkaniu o 19.00 odby³ siź zorganizowany przez Scenź Polsk± pokaz filmu Jacka Bromskiego "Kariera Nikosia Dyzmy", powo³anie Klubu Filmowego Cinema Polska, a akcentem wieczoru by³o uczczenie pamiźci zmar³ego 17 stycznia br. Czes³awa Niemena - zapaleniem wiec i wywietleniem filmu krótkometraæowego wspominaj±cego artystź.

Grace Wychowańska, Utrecht


ZOBACZ TAKÆE:http://www.relacjeonline.com/wiadomosci/teksty.asp?txt=999