Dary zosta³y przekazane Polakom na Ukrainie

 

2008.03.24 Nasza Polonia


Zosta³a pomylnie zakończona akcja "Mieszkańcy Ziemi O³awskiej z pomoc± Polakom na Ukrainie" zorganizowana przez m³odych mieszkańców powiatu o³awskiego. Zgromadzone dary charytatywne zosta³y przekazane Polakom w S±dowej Wiszni na Ukrainie.

 

G³ównym organizatorem akcji by³ B³aæej Zaj±c, radny M³odzieæowej Rady Miasta O³awa. Z jego inicjatywy 1 pa¼dziernika 2007 r. zosta³ powo³any Komitet Pomocy Polakom na Ukrainie przy M³odzieæowej Radzie Miasta O³awa, którego zosta³ przewodnicz±cym.


Komitet od pa¼dziernika ubieg³ego roku organizowa³ zbiórkź darów dla potrzebuj±cych Polaków mieszkaj±cych w S±dowej Wiszni w województwie lwowskim na Ukrainie. W miasteczku tym mieszka oko³o 300 naszych Rodaków, skupionych wokó³ Parafii Rzymskokatolickiej, miejscowego Oddzia³u Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Polskiej Szko³y Sobotniej oraz polskiego chóru "Lilia".


Paczki wrźczone polskiej rodzinie Szczepańskich w S±dowej Wiszni na Ukrainie
foto arch. KPPnU

- Zbieralimy g³ównie æywno¶ę, rodki czystoci, przybory szkolne, upominki dla dzieci oraz podstawowe lekarstwa dostźpne bez recepty - mówi B³aæej Zaj±c. - Szczególnej pomocy udzieli³ nam wójt gminy O³awa Ryszard Wojciechowski poprzez sfinansowanie w ca³oci transportu darów na Ukrainź. W prowadzeniu zbiórki pomogli bardzo ksiźæa proboszczowie z pobliskich parafii, do³oæyli siź do niej takæe lokalni przedsiźbiorcy i wiele prywatnych osób. Oprócz wójta gminy O³awa, akcjź wspiera³y takæe w³adze samorz±dowe miasta O³awa, miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz powiatu o³awskiego.


W po³owie stycznia zebrana by³a juæ spora ilo¶ę darów. Zgodnie z wczeniejszymi planami 23 stycznia 2008 r. trzyosobowa delegacja Komitetu wyruszy³a z O³awy na Ukrainź, aby zgromadzone dary przekazaę Rodakom w S±dowej Wiszni. Do pe³na za³adowany zosta³ bus z dodatkow± przyczep±. Transportowi darów przewodniczy³ B³aæej Zaj±c, a uczestniczyli w nim takæe Karolina Olejniczenko i kierowca Tomasz Jasiński.


Przejazd przez granicź nie by³ ³atwy. Sprawź skomplikowa³y nasilone w tych dniach blokady i strajki polskich celników na przejciach granicznych. Najwiźksze trudnoci nast±pi³y jednak z powodu nieprzychylnoci celników ukraińskich. Zawrócili oni ca³y transport z powrotem do Polski, pomimo przedstawionych im dokumentów konsularnych i zawiadczeń o przewoæonej pomocy humanitarnej. W zwi±zku z tym B³aæej Zaj±c powiadomi³ telefonicznie o zasz³ej sytuacji Konsula Generalnego RP we Lwowie oraz Konsulów Ukrainy w Che³mie i Lublinie, prosz±c o interwencjź na granicy. Nadal jednak ukraińskie s³uæby celne dawa³y wyraz swojej niechźci dla polskiej pomocy charytatywnej, a celnicy polscy strajkowali. Granicź delegacja Komitetu musia³a przekraczaę ³±cznie sze¶ę razy. Po wielu staraniach, dziźki poparciu lokalnych w³adz ukraińskich, wszystkie zebrane dary uda³o siź organizatorom akcji przewie¼ę przez granicź i przekazaę w S±dowej Wiszni mieszkaj±cym tam Polakom.


Wdziźczno¶ę naszych Rodaków za otrzyman± pomoc by³a ogromna. Zosta³o przekazanych ³±cznie 180 paczek dla polskich rodzin i kilkunastu osieroconych dzieci, a takæe dla dwóch polskich ksiźæy sprawuj±cych tam pos³ugź duszpastersk±. Polacy na Ukrainie æyj± bardzo biednie, wielu nie staę na podstawow± æywno¶ę, rodki czystoci i przybory szkolne dla dzieci. Tym bardziej ich rado¶ę z otrzymanych paczek by³a bardzo duæa.


- Powiem szczerze, æe tak± pomoc dostalimy po raz pierwszy - mówi Roman Wójcicki, cz³onek Zarz±du Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w S±dowej Wiszni. - Otrzymywalimy nieraz pomoc z kraju, ale zawsze na duæo mniejsz± skalź. Przedstawiciele o³awskiego Komitetu przebywali u nas w dniach 24-27 stycznia. Odwiedzili Lwów, gdzie na Cmentarzu £yczakowskim i Orl±t Lwowskich odmówili "Wieczny odpoczynek" za wszystkich spoczywaj±cych tam Rodaków. Pomodlili siź teæ w katedrze lwowskiej, tak bardzo waænym i historycznym dla Polski miejscu.


Delegacja o³awskiego Komitetu w czasie swojego pobytu na Ukrainie zosta³a teæ zaproszona i wziź³a udzia³ w uroczystym op³atku polskiej spo³ecznoci w S±dowej Wiszni.


- Podczas tej uroczystoci obejrzelimy wzruszaj±cy wystźp polskiego chóru i piźkn± akademiź patriotyczn± przygotowan± przez uczniów polskiej szko³y - mówi B³aæej Zaj±c. - By³o teæ wiele spotkań z miejscowymi Polakami oraz lokalnymi w³adzami samorz±dowymi. Mylź, æe pomoc, jak± otrzymali od nas Rodacy w S±dowej Wiszni, jest szczególnym gestem naszej pamiźci o Polakach na Wschodzie. Dziźki takim inicjatywom mog± siź oni przekonaę, æe tutaj w kraju, szczególnie w powiecie o³awskim, o nich nie zapominamy i æe mog± na nas liczyę w tej trudnej sytuacji, w jakiej siź znale¼li.


Organizatorzy akcji zamierzaj± kontynuowaę dzia³alno¶ę na rzecz wspó³pracy z Poloni± i Polakami za granic±. Wszystkich chźtnych do wspólnego dzia³ania prosz± o kontakt z B³aæejem Zaj±cem poprzez e-mail: blazejzajac@tlen.pl lub telefon: 0 603 176 186.


JAROS£AW CZERNIK