Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP 2005


2005.06.22 Nasza Polonia

 

W dniu 20 czerwca, podczas uroczystego koncertu z okazji "Dnia Polskiego" na Miźdzynarodowych Targach Poznańskich, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Aleksander Kwaniewski wrźczy³ Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP.

 

Pan Prezydent przyznaje Nagrody Gospodarcze od 1998 roku. Celem ich ustanowienia jest chźę wyróænienia wszystkich tych, którzy przyczyniaj± siź do rozwoju gospodarczego naszego kraju, upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osi±gania sukcesów w gospodarce wolnorynkowej, a takæe promocja i budowanie prestiæu polskiej gospodarki. Nagroda przyznawana jest w omiu kategoriach, a tryb wy³aniania laureatów podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy to zg³aszanie kandydatów przez uprawnione instytucje i organizacje, drugi - wybór nominowanych przez Kapitu³ź Nagrody, trzeci wybór laureatów przez Prezydenta RP

 

W tegorocznej edycji przez uprawnione instytucje i organizacje zg³oszonych zosta³o 168 kandydatów.

 

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2005 roku Kapitu³a wybra³a 25 nominowanych w 8 kategoriach.

 


Prezydent RP, Pan Aleksander Kwaniewski w czasie wyst±pienia podczas uroczystoci wrźczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta RP w 2005 roku

 

Z grona nominowanych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Aleksander Kwaniewski, przyzna³ nagrody w 2005 roku:
Nagrodź dla Najlepszego Polskiego Przedsiźbiorstwa w imieniu Firmy WSK PZL-¦WIDNIK S.A. w ¦widniku odbiera Prezes Zarz±du Mieczys³aw Majewski


 

1. Dla "Najlepszego Polskiego Przedsiźbiorstwa"

 

Firmie WSK PZL-¦WIDNIK S.A. w ¦widniku

Al. Lotników Polskich 1, 21-045 ¦widnik, woj. lubelskie

Tel. (81) 751 20 61, fax. (81) 751 21 73

E-mail: dns@pzl.swidnik.pl, www.pzl.swidnik.pl

Prezes Zarz±du: Mieczys³aw Majewski

 

2. Dla "Najlepszego ¦redniego Polskiego Przedsiźbiorstwa"

 

Laboratorium Kosmetycznemu DR IRENA ERIS S.A. w Piasecznie

ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

Tel. (22) 717 11 11, fax. (22) 717 06 12

e-mail: info@eris.pl, www.eris.pl

Prezes Zarz±du: Cezary Ko³odziejczyk

 

3. Dla "Najlepszego Ma³ego Polskiego Przedsiźbiorstwa"

 

Biuru Turystycznemu TRIP - M. Chechlińska, J. Chechliński, G. Krzanik SJ

w Zakopanem

ul. Tetmajera 18, 34-500 Zakopane, woj. ma³opolskie

Tel. (18) 202 02 00, fax. (12) 202 02 50

e-mail: biuro@trip.pl, www.trip.pl

Prezes Zarz±du: Ma³gorzata Chechlińska

 

4. Dla "Najlepszej Instytucji Finansowej"

 

Bankowi Ochrony ¦rodowiska S.A. w Warszawie

ul. Jana Paw³a II 12, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel. (22) 850 87 20, fax. (22) 850 88 91

e-mail: BOS@bosbank.pl, www.bosbank.pl

Prezes Zarz±du: Józef Kozio³ (do dnia 15.06.2005)

Sergiusz Najar (od 15.06.2005)

 

5. Dla "Najlepszego Eksportera"

 

Firmie SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o. w Bolechowie

ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska, woj. wielkopolskie

Tel. (61) 811 83 33, fax. (61) 811 83 10

e-mail: office@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl

Prezes Zarz±du: Krzysztof Olszewski

 

6. Dla "Najlepszego Gospodarstwa Rolnego"

 

Gospodarstwu Pasiecznemu SDECKI BARTNIK – Kasztelewicz w Stróæach

33-331 Stróæe 235, woj. ma³opolskie

Tel. (18) 445 18 00, fax. (18) 445 18 72

e-mail: bartnik@bartnik.pl, www.bartnik.pl

W³aciciel: Janusz Kasztelewicz

 

7. Dla "Najlepszego Inwestora Zagranicznego w Polsce"

 

Firmie KRONOPOL Sp. z o.o. w Æarach

ul. Serbska 56, 68-200 Æary, woj. lubuskie

Tel. (68) 363 11 00, fax. (68) 363 12 94

e-mail: info@kronopol.com.pl, www.kronopol.com.pl

Prezes Zarz±du: Johann J. Bitzi

 

8. Za "Najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii"

 

ZESPÓ£OWI PROF. JANUSZA RACHONIA

z Politechniki Gdańskiej i Polpharma S.A.

Twórcom nowej technologii otrzymywania alendronianu sodu.

Politechnika Gdańska

Ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, woj. pomorskie

Tel. (58) 347 12 69, fax. (58) 563 21 42

e-mail: rektor@pg.gda.pl, www.pg.gda.pl

Rektor: Prof. Janusz Rachoń

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyzna³ równieæ w 2005 roku Nagrody Specjalne:

1. Za szczególny wk³ad w budowanie prestiæu Polski i promocjź polskiej gospodarki

 

POLSKIEMU RADIU S.A. w Warszawie

Al., Niepodleg³oci 77/85, 00-977 Warszawa

Tel. (22) 645 93 84, fax. (22) 645 59 10

e-mail: katarzyna.bejman@polskieradio.pl, www.polskieradio.pl

Prezes Zarz±du: Andrzej Siezieniewski

 

2. Za szczególny wk³ad w kszta³cenie polskiej kadry menedæerskiej i ekonomicznej

 

SZKOLE G£ÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie

Al., Niepodleg³oci 162, 02-554 Warszawa

Tel. (22) 337 90 00 fax. (22) 849 53 12

e-mail: informacja@sgh.waw.pl, www.sgh.waw.pl

Rektor: prof. dr hab. Marek Rocki

UWAGA!

 

Szczegó³owe informacje na temat Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (cele, tryb, kryteria przyznawania, sk³ad kapitu³y, nominowani i laureaci w latach 1998-2004) dostźpne s± na stronach internetowych:

 

Prezydenta RP : http://www.prezydent.pl ( pod has³em "Nagrody")

 

 

Miźdzynarodowych Targów Poznańskich: www.mtp.pl