INFORMACJA

O STUDIUM FOLKLORYSTYCZNYM

DLA INSTRUKTORÓW ZESPO£ÓW POLONIJNYCH

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SK£ODOWSKIEJ

W LUBLINIE 01.07- 31.07. 2010 R.

 

2010.03.21 Nasza Polonia

 

ORGANIZATORZY:

- Uniwersytet Marii Curie - Sk³odowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjació³ i Wychowanków Zespo³u Tańca Ludowego UMCS w Lublinie

ul. I. Radziszewskiego 16 , 20-031 Lublin tel. 53-332-02 w 141,

fax: (48)-81-5375102, lub 5333669 e-mail: ztl@umcs.lublin.pl

MIEJSCE:

Bursa Szkó³ Artystycznych, ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, tel. (0-48-81) 5323209

fax: (0-48-81) 53-291-04

TERMIN:

01.07-31.07.2010 roku.

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:

Studium organizuje nabór w 2010 roku - zajźcia na I rok. S³uchacze otrzymuj± na I roku indeks, w którym uzyskuj± zaliczenia przedmiotów. Kaædy rok kończy siź promocj±, natomiast s³uchacze III roku zdaj± egzamin przed komisj± i uzyskuj± dyplom instruktora - choreografa polskiego tańca ludowego.

Pod kierunkiem wybitnych polskich specjalistów uczestnicy zdobywaj± niezbźdn± wiedz± z zakresu choreografii . Okres szkolenia obejmuje 3 sesje (kaæda trwa 1 miesi±c - lipiec), w których moæna uczestniczyę nie koniecznie co roku. Zajźcia prowadzone s± w jźzyku polskim.

PROGRAM:

Program zajźę obejmuje m.in.

- praktyczn± naukź polskich tańców narodowych i regionalnych wiźkszoci regionów kraju,

- opracowanie uk³adów choreograficznych oraz wybranych obrzźdów ludowych,

- naukź piewu, rytmikź, technikź taneczn± i podstawowe wiadomoci z muzyki, z metodyki

nauczania tańca, zasady pracy z zespo³ami,

- wiadomoci o tradycyjnej kulturze ludowej i polskiej kulturze wspó³czesnej,

PROGRAM TOWARZYSZCY:

Przewiduje siź udzia³ w koncertach i projekcjach filmów, spotkania z zespo³ami folklorystycznymi oraz zwiedzanie Lublina i okolic.

UCZESTNICY:

Uczestnikami Studium mog± byę osoby, które maj± ukończone 18 lat, rednie wykszta³cenie, tańcz± w zespole, znaj± w podstawowym zakresie jźzyk polski. Wymagana jest równieæ sprawno¶ę fizyczna i s³uch muzyczny.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Szkolenie, zakwaterowanie i wyæywienie pokrywa Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnicy zobowi±zani s± op³acię we w³asnym zakresie koszty podróæy z kraju zamieszkania do Lublina oraz drogź powrotn±. Ponadto winni ubezpieczyę siź od kosztów leczenia i nieszczź¶liwych wypadków na ca³y czas pobytu w Polsce. Z uwagi na duæy wysi³ek fizyczny wymagane jest zawiadczenie o dobrym stanie zdrowia.

KARTŹ ZG£OSZENIA

naleæy przes³aę w terminie do 30 kwietnia 2010 roku na adres:

Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej

Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespo³ów Polonijnych

ul. I. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin , tel. 53-332-02 w 141, fax: (48)-81-5375102, lub 5333669

http://www.studiumfolk.umcs.lublin.pl/

e-mail: ztl@umcs.lublin.pl

Po up³ywie terminu zg³oszenia zostanie ustalona lista osób zakwalifikowanych na kurs. Osoby zainteresowane zostan± powiadomione o zakwalifikowaniu na kurs. Kaæda osoba zakwalifikowana proszona jest o pisemne lub telefoniczne potwierdzenie swego uczestnictwa do dnia 20.05.2010 r. Osoby które nie potwierdz± uczestnictwa zostan± zast±pione innymi, znajduj±cymi siź na licie rezerwowej.

Dyrektor Studium Folklorystycznego

mgr Lech Leszczyński

starszy wyk³adowca UMCS

 

KARTA ZG£OSZENIA