Spotkanie Ambasadora Borkowskiego z mediami polonijnymi


2014.01.20 Nasza Polonia

 

W dniu 17 grudnia 2013 r. Ambasador Jan Borkowski spotka³ siź polonijnymi dziennikarzami aktywnymi w Holandii.

 

Podczas dyskusji wiele miejsca powiźcono poszukiwaniu sposobów poprawy wizerunku Polaków w Holandii oraz lepszego reprezentowania interesów naszych Rodaków wzglźdem w³adz holenderskich.

 

Zgodzono siź, æe waæne jest aktywizowanie siź spo³eczne Polaków w miejscach ich zamieszkania w Holandii. Pokazanie holenderskim s±siadom, æe umiemy siź zorganizowaę i sprawnie przeprowadzię lokaln± inicjatywź moæe przek³adaę siź na nie tylko na lepsze poznanie siź z Holendrami, lecz takæe na poprawź postrzegania nas jako ca³ej spo³ecznoci w tym kraju.

 

Szans± na zwiźkszenie znaczenia spraw polskich w holenderskiej debacie publicznej mog± staę siź przysz³oroczne wybory samorz±dowe, w których Polacy zameldowani w holenderskich gminach maj± prawo wzi±ę udzia³. Nasi obywatele podczas zbliæaj±cej siź kampanii wyborczej powinni aktywnie w³±czyę siź w dyskusjź polityczn± i zainteresowaę siź, jak poszczególne partie w terenie zapatruj± siź na ich obecno¶ę w Holandii i jak mog± poprawię ochronź praw Polaków na poziomie lokalnym.

 


 

Ambicj± Ambasadora Borkowskiego jest takæe stworzenie sta³ych lecz jednoczenie nieformalnych ram wymiany informacji pomiźdzy przedstawicielstwem oficjalnych w³adz Rzeczypospolitej a polskimi mediami bardzo dobrze zakorzenionymi w Holandii i docieraj±cymi do wielu zróænicowanych rodowisk polskich.