Atlas Polonii wiata "Z Polski my Rd"


2004.07.20 Nasza Polonia

Ambitnego zadania, opracowania atlasu Polonii wiata, podj si zesp ekspertw z Orodka Bada i Studiw Polonijnych Uniwersytetu Szczeciskiego kierowany przez znanego historyka prof. dr. Wiesawa Wrblewskiego.

Atlas "Z Polski my Rd", adresowany do Rodakw w kraju i za granic, powicony zostanie zobrazowaniu dokona kilkunastu pokole Polskiej Emigracji w okresie od redniowiecza do wspczesnoci. Na ponad 50 mapach ukazane zostan m.in. kierunki wdrwek Polakw oraz miejsca ich osiedlenia. Czytelnicy znajd tam te informacje dotyczce formowania i dziaalnoci jednostek Wojska Polskiego walczcych "Za nasz i wasz wolno" w krajach Europy i Ameryki Pnocnej oraz pracy duszpasterstwa polonijnego.

Ukazane zostan, funkcjonujce dawniej i obecnie, polonijne orodki oraz stowarzyszenia polityczno-spoeczne. Na mapach umiejscowione bd te polonijne muzea, zbiory pamitek narodowych oraz biblioteki. Przedstawione zostan rwnie osignicia polonijnej owiaty: uczelnie wane dla historii i wspczesnoci Polonii, szkoy polskie oraz polonijne placwki naukowe.

Atlas "Z Polski my Rd" podzielony zostanie na dziesi dziaw. Dzia pierwszy opisywa bdzie materialn oraz duchow obecno Polakw w redniowiecznej Europie. Dzia drugi przedstawi migracje Polakw po upadku I Rzeczypospolitej. Kolejna cz atlasu powicona zostanie migracjom Polakw po powstaniach narodowych XIX w. Dzia czwarty zawiera bdzie informacje o przymusowych przesiedleniach Polakw w XIX w. W dziale pitym znajd si informacje o Polakach na obczynie w okresie I wojny wiatowej. W dziale szstym znajd si informacje na temat migracji Polakw w okresie II Rzeczypospolitej. Kolejna cz ukae przemieszczenia Polakw w okresie II Wojny wiatowej. W nastpnym dziale uka si dane ukazujce migracje Polakw po 1945 r. Dzia dziewity powicony zostanie wspczesnej Polonii na wiecie, a dziesity duszpasterstwu polonijnemu.

W atlasie znajd si nie tylko mapy. Kady dzia posiada bdzie szerokie opisy w jzyku polski wesp z angielskim, niemieckim, hiszpaskim oraz rosyjskim, ktrym towarzyszyy bd m.in. biografie najwaniejszych postaci Polonii w poszczeglnych krajach. Znajdzie si te bogaty zestaw ikonografii, ktr tworzyy bd fotografie znanych postaci, siedzib, muzew, pomnikw, cmentarzy, zabytkw, pamitek narodowych, szk itp.. Nie zabraknie te miejsca na ukazanie symboliki organizacji polonijnych: klubw, zespow, placwek, instytucji, stowarzysze itp.


Wszystkich Pastwa serdecznie zapraszamy do wsppracy. Niezbdne do opracowania naszego ATLASU bd nastpujce materiay:

-wykazy skupisk Polonii w poszczeglnych pastwach i miastach;

-wykazy (nazwy) funkcjonujcych orodkw, zwizkw, stowarzysze polityczno-spoecznych organizacji polonijnych ( w poszczeglnych krajach i miastach);

-spisy muzew, zbiorw pamitek narodowych, bibliotek w krajach (podstawowe dane o tych
placwkach);

-wykazy uczelni, szk polskich, placwek naukowych (podstawowe dane o tych placwkach);

-wykazy miejsc polskiej pamici narodowej (nekropolie, pomniki);

-spisy polonijnych orodkw kultu religijnego (kocioy, zakony, cmentarze);

-wykazy domw kultury, klubw, polonijnych zespow artystycznych(podstawowe dane o tych placwkach);

-spisy polonijnych klubw sportowych (podstawowe dane);

-biografie - personalia (zdjcia, dane dotyczce najwaniejszych postaci Polonii, ktre odegray i odgrywaj w jej dziaaniu wan rol w poszczeglnych krajach);

-ikonografia polonijna (zdjcia postaci, siedzib, muzew, pomnikw, cmentarzy, zabytkw rnego typu, pamitek narodowych, szk itp. z ich podstawowymi opisami);

-symbolika organizacji (klubw, zespow, placwek, instytucji, stowarzysze itp.) polonijnych (historyczna i aktualna);

-wykazy wydawnictw polonijnych (nazwy wydawnictw, prasy, periodykw), miejsca siedzib, tytuy, podstawowe dane,

-bibliografia wydawnictw polonijnych i o Polonii.


Liczymy bardzo na pomoc wszystkich organizacji polonijnych na caym wiecie. Zaley nam na kadej informacji, zdjciu czy dokumencie, ktry bdzimy mogli wykorzysta w naszej pracy, a ktry uznacie Pastwo za wany. Najlepiej kontaktowa si z nami elektronicznie /leszek.watrobski@univ.szczecin.pl/ lub piszc na adres: ATLAS POLONII, Orodek Bada i Studiw Polonijnych Uniwersytetu Szczeciskiego, al.Jednoci Marodowej 22a, 70-453 Szczecin, tel/fax 91/444 1150.

Leszek Wtrbski

sekretarz Rady Programowej Orodka Studiw i Bada Polonijnych US w Szczecinie