Wystawa Prasy Polonijnej - prezentacja w St Petersburgu

2005.10.19 Nasza Polonia

Takiego najcia Polaków Pa³ac nie pamiźta³

Po raz pierwszy do Sankt Petersburga zawita³y polskie aktualne i historyczne tytu³y prasowe, ukazuj±ce siź o imponuj±cym przekroju geograficznym poza Polsk±. Od Wielkiej Brytanii, poprzez Austriź, Francjź, Japoniź, Egipt, Kanadź, Po³udniow± Afrykź, Italiź (30 krajów - 179 tytu³ów). A sta³o siź to za spraw± miejscowej polonijnej Gazety Petersburskiej, ukazuj±cej siź od szeciu lat w miecie nad New±, a nade wszystkim Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie na czele z pani± Agat± Kalinowsk±-Bouvy, która to, na przekór moæe i nawet samej sobie, przyjź³a zaproszenia Gazety i przyczyni³a siź do kolejnego pomostu porozumienia pomiźdzy Poloni± Petersbursk±, a europejsko- wiatow±.

2 pa¼dziernika w piźknym pa³acu ksiźcia W³adimira Aleksandrowicza (syna cara Aleksandra II), nieopodal Pa³acu Zimowego (zimowej rezydencji imperatorów Wszechrusi) nast±pi³o oficjalne otwarcie wystawy "Prasa polonijna w wiecie wczoraj i dzi" w ramach Dnia Prasy Polonijnej w Rosji (po raz pierwszy). W pa³acu ksiźcia, obecnie rezydencji Rosyjskiej Akademii Nauk, prezentowano róænorodne w treci i formie polskie wydawnictwa, skrzźtnie zgromadzone przez autorkź wystawy - pani± Agatź Kalinowsk±-Bouvy, powitan± przez miejscowe rodowisko polonijne i miejskie wrźcz entuzjastycznie. W uznaniu pracy i pomys³u. Dla petersburæan spraw± waæn± by³a obecno¶ę na tej wystawie petersburskiego tytu³u - Gazety Petersburskiej.

Uroczysto¶ę otwarcia mia³a, jak przysta³o na pokoje carskie, piźkn± oprawź protokolarn±. Przybyli nań przedstawiciele administracji miasta, organizacji narodowociowych, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. S³owo wstźpne wyg³osi³ profesor Rajmund Piotrowski, znany filolog-romanista, jedyny cz³onek rzeczywisty zagraniczny z Rosji w Polskiej Akademii Umiejźtnoci. Po czym g³os zabra³ opiekun Polonii Petersburskiej konsul Wojciech Gutowski, któremu dzielnie sekundowa³ wicekonsul ds. opieki konsularnej Jacek Antosz. W swoim wyst±pieniu pani A. Kalinowska-Bouvy zaprezentowa³a wystawź i Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie - APAJTE. Niektórzy z obecnych twórców pochodzenia polskiego po raz pierwszy us³yszeli o jego istnieniu. Zebranych podziwiali piźkn± polszczyznź pani Agaty, a nade wszystkim jej pracź i pomys³ wźdrownej wystawy, promuj±cej polskie dziennikarstwo za granic±.

Wystawa "Prasa polonijna w wiecie wczoraj i dzi" sta³a siź wydarzeniem w æyciu rodowiska polonijnego i wysz³a poza jego ramy poprzez prezentacjź w znanym domu, gromadz±cym na codzień elitź naukow± miasta.

W ramach polskiego sezonu petersburskiego 2005/2006 wystawź po³±czono z æyw± prezentacj± rubryki Gazety Petersburskiej - Renesans Polonijny. Konstanty Snycarz zaprezentowa³ w³asne prace malarskie: niezwykle interesuj±ce i posiadaj±ce wietne recenzje rodowisk twórczych miasta. Koloryt, technika, przejmuj±ca skala nastrojów, specyficzny wschodnio-europejski rytm... Wszystko to podnios³o nastrój obecnych Polaków, osób pochodzenia polskiego i sympatyków wszystkiego, co polskie. A by³o nas sporo - ponad 300 osób. Takiego najcia Polaków pa³ac nie pamiźta³.

Dziźkujemy pani Agacie Kalinowskiej-Bouvy, dziźkujemy wszystkim kolegom pióra prasy polonijnej i cieszymy siź, ze moglimy gocię w naszym miecie tytu³y.

Mamy nadziejź, ze odwaæny krok na Wschód, do Pó³nocnej Palmiry, pani Kalinowskiej-Bouvy, poszerzy kr±g naszych przyjació³, wiźc, do zobaczenia.

Teresa KONOPIELKO

Sankt Petersburg

PREZENTOWANE TYTU£Y

Anglia - ALTERNATYWY * CZYN KATOLICKI WIADOMO¦CI PMK * DZIENNIK POLSKI * EXPRESS INFO * EXPRESS POLISH * GAZETA NIEDZIELNA * G£OS EMIGRACJI I KWARTALNIK KRESOWY * ORZE£ BIA£Y * POD PRD * PRACA I DOM * SPADOCHRON * TYDZIEŃ POLSKI * TYGIEL *

Australia - EXPRESS WIECZORNY * FORUM * G£OS POLSKI * KURIER ZACHODNI * MARAYONG * NURT * TYGODNIK KATOLICKI *

Austria - BIULETYN VPI * INFORMATOR POLONII * JUPITER * SAMI SWOI * ÆONGLER * POLONIKA *

Belgia - BIULETYN FOYE * BIULETYN INFORMACYJNY LIEGE * BIULETYN BY£YCH KOMBATANTÓW * CENTRUM POLSKIE * CO NOWEGO * GAZETKA * INFO IMPULS * KOMUNIKAT * KOMUNIKAT - ZWIZEK KÓ£ 1 DYWIZJI PANCERNEJ * LISTY Z DALEKA * NASZ DOM * NASZA WSPÓLNOTA * NEWS * POD W£OS * SYNTEZY * WOLNE S£OWO *

Bia³oru - ECHA POLESIA * G£OS ZNAD NIEMNA * MAGAZYN POLSKI * POLSKIE S£OWO Z BARANOWICZ * S£OWO OJCZYSTE * S£OWO ÆYCIA *

Cypr - SPOD ZNAKU AFRODYTY *

Czechy - G£OS LUDU * JUTRZENKA * KURIER PRASKI * OGNIWO * ZAOLZIE * ZWROT *

Dania - INFORMATOR POLSKI * KRONIKA * ROCZNIK INSTYTUTU POLSKO-SKANDYNAWSKIEGO*

Egipt - POLONEZ *

Francja - BIULETYN INFORMACYJNY APAJTE * BIULETYN BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYÆU * BIULETYN INFORMACYJNY SITPF * DZIEŃ DOBRY * ECHO DE LA POLONITE * G£OS KATOLICKI * JEDNODNIÓWKA * KORESPONDENT PARYSKI * KUPIEC I RZEMIE¦LNIK POLSKI WE FRANCJI * LA POLOGNE * M£ODE SERCE * NOWY TYGODNIK * OPIEKUN DZIATWY * POLACY W ¦WIECIE * POLSKA WIERNA * POLSKIE PACHOLE * PRZEWODNIK POLSKI * ROCZNIK PAN * S£OWO BOÆE * TECZKA * W IMIŹ BOÆE *

Holandia - SCENA POLSKA *

Italia - BIULETYN * BIULETYN FUNDACJA JANA PAW£A II * BIULETYN POLONII W£OSKIEJ * DUSZPASTERZ POLSKI ZA GRANICA * KRONIKA RZYMSKA * L’OSSERVATORE ROMANO * QUO VADIS * RYCERZ NIEPOKALANEJ *

Japonia - GAZETA KLUBU POLSKIEGO W JAPONII *

Jugos³awia - S£OWO YU POLONII *

Kanada - LIST OCEANICZNY * MIXER * PANORAMA * POSTAWY * TAKIE ÆYCIE *

Litwa - KURIER WILEŃSKI * MAGAZYN WILEŃSKI * NASZ CZAS /NASZA GAZETA * SPOTKANIA * TYGODNIK WILEŃSZCZYZNY * ZNAD WILII *

Luksemburg - GAZETKA ZWIZKU POLAKÓW W LUKSEMBURGU *

£otwa - POLAK NA £OTWIE *

Mo³dawia - JUTRZENKA *

Niemcy - ANGORA * BIULETYN BAWARSKI * DIALOG * GAZETKA POLSKIEGO ZWIZKU KULTURALNEGO I ZJEDNOCZENIA POLAKÓW W BERLINIE * G£OS POLSKI * G£OS SZKO£Y * KURIER * KURIER BERLIŃSKI * NASZE S£OWO * P£OMIEŃ JEDNO¦CI * RAZEM * SAMO ÆYCIE * TWOJA GAZETA * WIR * ZARYS *

Norwegia - KRONIKA *

Polska - CZAS POLONII * FORUM POLONIJNE * G£OS AKADEMII * LES ECHOS DE LA POLOGNE * NASZA POLSKA * POD WIATR * POZNAJ SWÓJ KRAJ * PRO POLONIA * ROTA * SCIENCE SOCIETY PAN * WSPÓLNOTA POLSKA *

Po³udniowa Afryka - KOMUNIKAT *

Rosja - DOM POLSKI * GAZETA PETERSBURSKA * NASZ KRAJ * RODACY *

Rumunia - POLONUS *

S³owacja - MONITOR POLONIJNY *

Szwajcaria - ANNALES PADEREWSKI * GONIEC OBOZOWY * NASZA GAZETKA * STOWARZYSZENIE * WIADOMO¦CI *

Szwecja - GONIEC KATOLICKI * RELACJE *

Ukraina - BIULETYN FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE * DZIENNIK KIJOWSKI * GAZETA LWOWSKA * G£OS NAUCZYCIELA * HARCERZ KRESÓW * KRYNICA * LWOWSKIE SPOTKANIA * MOZAIKA BERDYCZOWSKA * POLACY DONBASU * POLONIA CHARKOWA * WO£ANIE Z WO£YNIA * ZAMKOWA GÓRA *

USA - ALFA * AURA * CHICAGO FORUM * DZIENNIK ZWIZKOWY * EXPRESS * G£OS NAUCZYCIELA * GWIAZDA POLARNA * MONITOR * NARÓD POLSKI * NASZE WIADOMO¦CI * NOWY DZIENNIK * POLISH AMERICAN JOURNAL * POLISH NEWS * POLONIA KALIFORNIJSKA * POS£ANIEC MATKI BOSKIEJ SALEZJAŃSKIEJ * POS£ANIEC SERCA JEZUSA * RÓÆE MARYI * TERAZ * THE SUMMIT TIMES * WETERAN * ZDROWIE URODA I ÆYCIE * ZGODA *

PUBLIKACJE KSIӮKOWE TOWARZYSZCE WYSTAWIE

- Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami kraju od wrzenia 1939 roku. Oprac. Jan Kowalik, Lublin 1988, KUL;

- Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989. Redakcja i oprac. Boles³aw Wierzbiański, Wies³awa Pi±tkowska-Stepaniak, Opole 2001, Uniwersytet Opolski;

- Niemieckie polonica prasowe. Pod red. Marii Kalczyńskiej i Leonarda Paszka. Opole 2004, Wydawnictwo Instytutu ¦l±skiego;

- Podrźczny spis gazet polskich wydawanych na Wschodzie w latach 1989-2000. Warszawa 2000, Fundacja "Pomocy Polakom na Wschodzie";

- Prasa i spo³eczno¶ę polska w Australii 1928-1980. Jan Lencznatrowicz, Kraków 1994, Ksiźgarnia Akadamicka;

- Prasa i spo³eczno¶ę polska we Francji 1920-1940. Andrzej Paczkowski, Warszawa 1979, PAN;

- Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczy¼nie. Gorzów Wielkopolski 2003, Akademia Wychowania Fizycznego;

- Z dziejów prasy polskiej na obczy¼nie (od wrzenia 1939 roku do wspó³czesnoci). Pod red. Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski 2002, Akademia Wychowania Fizycznego.

* * *

Agata Kalinowska-Bouvy, autorka Wystawy "Prasa polonijna w wiecie wczoraj i dzi"

ur. w 1963 roku w Warszawie, na sta³e zamieszka³a we Francji. Jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie - A.P.A.J.T.E. oraz wspó³pracownikiem Instytutu Biografistyki Polonijnej "IRB" w Vaudricourt, prowadzonego przez Agatź i Zbigniewa Judyckich. Poetka i dziennikarka, t³umaczka, od 1998 roku jej wiersze publikowane by³y w wielu antologiach, almanachach i pismach polonijnych i zagranicznych we Francji, Kanadzie, USA, W³oszech i oczywicie w Polsce. Swój pierwszy tomik, w polsko-francuskiej wersji jźzykowej, autorka powiźci³a dzieciom. "Asy i Burasy" ukaza³y siź w 2000 roku dziźki Toruńskiej Oficynie Wydawniczej MJK, a dochód z ksi±æki przeznaczony zosta³ dla dzieci w potrzebie. W 2003 roku cztery wydawnictwa Fidélité, Fides, Cana i Cerf wyda³y jednoczenie we Francji, Belgii i Quebeku" Triptique romain" przek³ad jej autorstwa na j. francuski poematu "Tryptyk rzymski" Jana Paw³a II, za który otrzyma³a na IV Salonie Ksi±æki Polonijnej w Brukseli Nagrodź Honorow± przyznan± przez Konsulat Generalny RP w kategorii przek³adów literackich.


W 2004 roku ukaza³ siź nak³adem krakowskiego Wydawnictwa Edukacyjnego, przekrojowy tomik wierszy pt. "Kalendarium".

Za swoj± poezjź by³a wielokrotnie nagradzana i wyróæniana m.in. w Miźdzynarodowym Konkursie literackim Fundacji M³odej Polonii w Warszawie (1999), w Polonijnym Konkursie Poezji w W±glanach (1998 i 2000), w Miźdzynarodowym Konkursie Poetów Emigrantów w Clearwater - USA (2001), a takæe za recytacjź. W 1998 zajź³a I-sze miejsce na VII ¦wiatowym Festiwalu Recytacji Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu, uzyskawszy wczeniej we Francji na przegl±dach teatralnych organizowanych przez "Association Philotechnique" w Paryæu, drugie i trzecie miejsce w 1987 i 1988 r. Odznaczona w 1999 roku Z³ot± odznak± przez Zarz±d G³ówny Towarzystwa imienia M. Konopnickiej w Warszawie, którego mianowana zosta³a cz³onkiem honorowym. Jest teæ cz³onkiem aktywnym Polskiego Towarzystwa Historyczno - Literackiego w Paryæu i Fundacji France-Pologne w Paryæu, oraz Syndicat des Journalistes de la Presse Périodique - SJPP w Paryæu (najstarszego francuskiego Zwi±zku Dziennikarzy Prasy Periodycznej za³oæonego w 1894), a takæe od 2003 roku cz³onkiem wieczystym Towarzystwa Przyjació³ Fundacji Jana Paw³a II i Zwi±zku Pisarzy na Obczy¼nie w Londynie.

W latach 1994-2003 by³a cz³onkiem Polskiego Komitetu ds. Unifikacji Neologizmów Terminologicznych i Miźdzynarodowej Federacji Banków Terminologii (ONZ)

£±cz±c w swojej pracy zawodowej poezjź i publicystykź, w 1997 roku za³oæy³a, i jest do dzi wydawc±, Biuletynu Informacyjnego APAJTE. W 1999 by³a wspó³autork± i redaktorem technicznym "Indeksu Hase³ Polskiego S³ownika Biograficznego" wydanego przez Wydawnictwo "Czelej" w Lublinie. Jej artyku³y publikowa³a prasa polonijna i polska.

W 2005 za pracź i zas³ugi w realizacji celów Tow. Przyjació³ Fundacji Jana Paw³a II w Wielkiej Brytanii, zosta³a odznaczona Z³otym Medalem BENEMERITI DE OPERE FUNDATIO IOANNIS PAULI PP II

oraz Srebrnym Medalem Stowarzyszenia Wspólnota Polska w uznaniu zas³ug dla integracji rodowiska dziennikarzy i autorów polonijnych oraz za pe³n± zaangaæowania dzia³alno¶ę na rzecz Polaków zamieszka³ych poza granicami Kraju.