I Konkurs Z³otego Pióra - 1st Annual Golden Pen Contest


2005.06.19 Nasza Polonia

 

Poland -USA Promotion og³asza I Konkurs Z³otego Pióra, na napisanie tekstu (forma dowolna), którego inspiracj± ma byę temat: co mylź, gdy s³yszź: Polska?

 

Oczekuje siź, æe prace siźgn±ænych dziedzin æycia.

Objźto¶ę prac: 1-3 strony pe³nego tekstu (mog± byę za³±czone zdjźcia).

Wersja jźzykowa do wyboru: polska lub angielska.

 

Teksty podpisane god³em powinny byę przysy³ane w zaklejonej kopercie, na dyskietce ( 31/2 floppy lub CD) wraz z wydrukiem papierowym. Na za³±czonej kopercie prosimy o zamieszczenie dok³adnego adresu autora ( wewn±trz zaklejonej koperty moæna za³±czyę numer swojego telefonu, adres internetowy).

 

Dla autorów najwyæej ocenionych prac przewiduje siź trzy nagrody.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych prac, za opublikowanie bździe uznane jako forma dodatkowej nagrody.

 

Termin nadsy³ania prac up³ywa 1 wrzenia 2005 roku.


Og³oszenie wyników nast±pi 4 pa¼dziernika 2005 w siedzibie National Arts Club na Manhattanie podczas Dnia Polskiego. Zawiadomienia wylemy poczt±, via internet lub powiadomimy telefonicznie.

 

Prace prosimy przysy³aę na adres:

Poland-USA Promotion

20W38 Street, 4 Fl., Suite 5

New York, NY 10018

Szybki adres kontaktowy: pl_usa@mail.com

 

Patroni medialni: TVP Polonia, Polonia Polskie Radio

 

Sponsorzy medialni:

A.P.A.J.T.E.-Polskie Stowarzyszenie Autórow, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie (równieæ fundator jednej z nagród), Nowy Dziennik, Kurier Plus, Polish Market, RadioCourier, Scena Polska, RadioPomost Arizona 1480AM.

 

  Za Poland-USA Promotion

Grzegorz G.Worwa, Prezes

 

1st Annual Golden Pen Contest

 

Poland-USA Promotion

 

Announcing the 1st Annual Golden Pen Contest, for the most inspired

text written on the theme of "What do I think of, when I hear the word Poland?"

 

We anticipate that the texts will reflect various walks of life.

 

The text should be 2-3 pages long (photos may be included). They may be submitted in either English or Polish.

 

Texts signed with a pseudonym should be sent in a sealed envelope, on paper along

with either a 3.5" floppy or on a CD. Please remember to include your return address and your phone number.

 

There will be three prizes for the best submitted works to the contest.

 

The Organizer reserves the right to publish the winning works, and that will be an added bonus to the winner.


Please submit your works no later than September 1, 2005.

 

The winners will be announced on October 4, 2005 at the National Arts Club

in Manhattan during the Polish Day observance.

The winners will be contacted by mail, by e-mail, or by phone.

 

Please send your submission to:

Poland-USA Promotion

20 W 38th Street, 4th Floor, Suite 5

New York, NY 10018

 

Any questions, contact:

pl_usa@mail.com

 

Media: TVP Polonia, Polskie Radio, A.P.A.J.T.E., Scena Polska, Kurier Plus, Nowy Dziennik, Polish Market, RadioPomost Arizona 1480 AM, RadioCourier, Gazeta, PostEagle.

 

For POLAND-USA PROMOTION

Grzegorz G. Worwa, President