11-go Listopada, Dzień Odzyskania Niepodleg³oci

 

2008.11.18 Nasza Polonia

 

W tym roku obchodzilimy 11-go listopada okr±g³± rocznicź 90 lat odzyskania niepodleg³o¶ę po 123 latach rozbiorów. W polskiej ambasadzie w Hadze uczczono ten fakt szczególnie uroczycie.

Ambasadorowi, Januszowi Stańczykowi i jego placówce przekazano flagź II Rzeczpospolitej, która do wybuchu Drugiej Wojny ¦wiatowej powiewa³a na maszcie przed budynkiem Ambasady. Flagź przechowywa³ dyplomata i reprezentant Polskiego Rz±du Emigracyjnego na Holandiź Stanis³aw Werner a po jego mierci wdowa, pani Werner-Zwolińska. W 2006 r. flaga tymczasowo trafi³a do fundacji Airborne Museum w Oosterbeek a teraz na sta³e wróci³a do Ambasady.

Po wprowadzeniu do salonu reprezentacyjnego Ambasady sztandarów kombatanckich, pani Werner-Zwolińska wnios³a z³oæon± flagź i przekaza³a j± ambasadorowi. Po krótkich przemówieniach flaga zosta³a uroczycie rozwiniźta na cianie.

W kolejnej czź¶ci programu narodowego wiźta gocie wys³uchali koncertu utworów Wieniawskiego i Pendereckiego w wykonaniu m³odego wirtuoza skrzypiec Piotra Jasiurkowskiego i pianisty Antoniego Broæka. Po koncercie wszyscy udali siź do s±siedniej sali na drinki i posi³ek.

 

Jan Minkiewicz

Pani Werner-Zwolińska i Ambasador RP Janusz Stańczyk - foto Jan MinkiewiczSkrzypek Pior Jasiurkowski - foto Jan Minkiewicz

 

11 November, Poolse Dag van Herwonnen Onafhankelijkheid

Dit jaar herdachten de Polen op 11 november, dat zij precies 90 jaar geleden na 123 jaar opgedeeld te zijn de onafhankelijkheid herwonnen. In de Poolse Ambassade in Den Haag Werd dit feit op een speciaal feestelijke manier gevierd.

Aan de Poolse Ambassadeur Janusz Stanczyk en zijn standplaats werd de officiėle vlag van de Tweede Poolse Republiek overhandigd, die daar tot het begin van de laatste wereldoorlog aan de mast in de Ambassadetuin had gewapperd. De vlag was in bewaring gebleven bij de diplomaat en vertegenwoordiger in Nederland van de Poolse regering in ballingschap Stanislaw Werner en na diens dood door zijn weduwe, mevrouw Werner-Zwolinska. In 2006 kwam de vlag tijdelijk in het beheer van de Stichting Airborn Museum in Oosterbeek en kwam nu definitief terug naar de Ambassade.

Nadat oudstrijders hun vaandels de Representatieve Salon binnengedragen hadden, overhandigde vervolgens mevrouw Werner-Zwolinska de opgevouwen vlag aan de Ambassadeur. Na korte toespraken werd de vlag officieel aan de wand uitgehangen.

In het vervolg van het programma van de nationale feestdag luisterden de gasten naar ene concert van werken van Wieniawski en Penderecki, in de uitvoering van de jonge vioolvirtuoos Piotr Jasiurkowski en pianist Antoni Brozek. Na het concert ging iedereen naar de aangrenzende zaal voor een drankje en een hapje.

Jan Minkiewicz