"Scena Polska" z wizyt±

2003.12.21 Nasza Polonia
Zofia Schroten-Czerniejewicz, Prezes Sceny Polskiej i Martin van Dijk, attaché do spraw Kultury w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie


W dniu 10 grudnia mia³am przyjemno¶ę spotkaę siź z nowo mianowanym attaché do spraw Kultury w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie - Martinem van Dijk. 

Pan attaché poinformowa³ mnie, æe jestem pierwszym jego gociem w nowym budynku Ambasady przy ulicy Kawalerii. Trwaj± prace wykończeniowe i miejsca pracy nie s± jeszcze w pe³ni urz±dzone. Mi³o wiźc, æe pomimo tych trudnych warunków Martin van Dijk powiźci³ mi sporo czasu i moglimy porozmawiaę o przysz³ej wspó³pracy.

Stowarzyszenie "Scena Polska" pragnie w³±czyę siź w organizacjź planowanych w przysz³ym roku w Polsce Dni Niderlandzkich. Przedstawione przez nas konkretne propozycje spotka³y siź z duæym zainteresowaniem, co daje nam szanse realizacji naszych projektów.

Z przyjemnoci± wys³ucha³am komplementów pod adresem "Sceny Polskiej". Okaza³o siź, æe nasza dzia³alno¶ę nie jest obca panu attaché, a on sam, przed laty, podejmowa³ naszych aktorów obiadem w Hadze.

Æyczymy Martinowi van Dijk wiele osi±gniźę i satysfakcji na stanowisku attaché kulturalnego oraz mi³ej wspó³pracy ze "Scen± Polsk±" w Holandii.


Zofia Schroten-Czerniejewicz


Prezes Sceny Polskiej

www.scenapolska.nl