V MK Polonijna

2006.03.11 Nasza Polonia

Uniwersytet Szczeciński /Orodek Studiów i Badań Polonijnych/oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych serdecznie zapraszaj± na V Miźdzynarodow± Konferencjź Polonijn± w Szczecinie: Polska-Polonia. Wzajemne oczekiwania Polska toæsamo¶ę na emigracji która odbździe siź w dniach 19-21 pa¼dziernika 2006

Celem tegorocznej konferencji bździe ukazanie polskiej toæsamoci, lub - co jest bardziej adekwatne, polskich toæsamoci funkcjonuj±cych na obczy¼nie. Chodzi nam o pokazanie obrazu (obrazów) toæsamoci, ich treci, mechanizmów kszta³towania i zmiany, osób, instytucji i wspólnot kszta³tuj±cych tź toæsamo¶ę. Zagadnienia te chcemy ukazaę w perspektywie socjologicznej, antropologicznej, historycznej, psychologicznej, pedagogicznej, politologicznej, ekonomicznej i prawnej.

Zg³oszenia uczestników, z tytu³em referatu, prosimy nadsy³aę w terminie do dnia 10 wrzenia 2006 roku na adres: Biuro Organizacyjne V Miźdzynarodowej Konferencji Polonijnej "Polska toæsamo¶ę na emigracji", Uniwersytet Szczeciński, Orodek Studiów i Badań Polonijnych, ul. Krakowska 71-79 (p.211), 71-017 Szczecin, tel/fax 48-91-444 3253, e-mail leszek.watrobski@univ.szczecin.pl wed³ug za³±czonego niæej formularza.

Teksty referatów, w objetoci nieprzekraczaj±cej 10 znormalizowanych stron maszynopisu, prosimy przesy³aę poczt± internetow± /lub na dyskietce/ na w/w adres Biura Organizacyjnego. W naszej konferencji uczestniczyę bźd± naukowcy akademiccy z kraju i zagranicy oraz dzia³acze polonijni. Koszty udzia³u w konferencji wynosz± 150 Euro /hotel - 3 noclegi oraz posi³ki - 3 niadania, 3 obiady i 2 kolacje/. Op³aty zwi±zane z pobytem w Szczecinie uregulowaę bździe moæna w dniu przyjazdu.

Organizatorzy V Miźdzynarodowej Konferencji Polonijnej

Zg³aszam swój udzia³ w V MKP 

Polska toæsamo¶ę na emigracji

która w odbździe siź w dniach 19-21 pa¼dziernika 2006 roku w Szczecinie

1. Imiź i nazwisko: ....................................................................

2. Stopień i tytu³ naukowy:......................................................

3. Miejsce pracy: .......................................................................

4. Adres do korespondencji: ......................................................

e-mail:
telefon:
fax:

5. Tytu³ wyst±pienia:

6. Rezerwujź nocleg w dniach: 18/19 pa¼dziernika, 19/20 pa¼dziernika, 20/21 pa¼dziernika 2006 roku

Prosimy Autorów o dostarczenie tekstów referatów i wyst±pień w wersji elektronicznej w edytorze word.