2010.01.10 Nasza Polonia

VII WORLD CONGRESS OF MEDICAL POLONIA

24 - 26 June 2010 Torun , Ponand

We would like to kindly inform you about the VII World Congress of Medical Polonia.

Our information is being sent to every Polish doctor and dentist working and living

abroad and all doctors and dentists of Polish origins. The whole event will be a

perfect occasion for participants to exchange their experience and medical approach.

The main purpose of the Congress is to integrate medical professionals both Polish

and from Polish societies abroad. If any Polish doctors and/or dentists work in your

organization we will be very greatful if you could forward the information to them.

For more information we invite you on our internet website (in polish):

http://www.kongrespoloniimedycznej.org.pl/

Office:

Poland, 87-100 Torun

20 Chopina str.

e-mail: biuro@kongrespoloniimedycznej.org.pl

tel./fax (+48 56) 655 41 60, 655 41 61

 

VII ¦WIATOWY KONGRES POLONII MEDYCZNEJ

 

24 - 26 CZERWCA 2010
TORUN, POLSKA

 

W imieniu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych oraz Kujawsko-Pomorskiej

Okrźgowej Izby Lekarskiej mamy zaszczyt zaprosię Państwa do Torunia, gdzie w dniach od 24

do 26 czerwca 2010 roku odbździe siź VII ¦wiatowy Kongres Polonii Medycznej.

 

Wspó³organizatorami Kongresu s± Naczelna Izba Lekarska, Stowarzyszenie ”Wspólnota

Polska”, Urz±d Miasta Torunia i Urz±d Marsza³kowski w Toruniu.

 

Obecnie coraz wyra¼niej zarysowuje siź konflikt miźdzy terapeutyczno-technologicznymi

moæliwociami medycyny, etycznymi podstawami lekarskiego postźpowania a

ekonomicznymi uwarunkowaniami dzia³ania ochrony zdrowia. W czasie naukowych sesji

bździemy mogli zapoznaę siź z tymi problemami poprzez pryzmat dowiadczeń lekarzy

specjalizuj±cych siź w leczeniu chorób uk³adu pokarmowego. Jeszcze bardziej wyrazicie

ujawni± siź dylematy wspó³czesnej medycyny podczas sesji dotycz±cych zdrowia m³odego i

starego pokolenia. Kaædy z nas bez wzglźdu na specjalizacje powinien byę zorientowany jaki

diagnostyczny arsena³ jest aktualnie do dyspozycji lekarzy. Z Diagnostyczn± rzeczywistoci± –

jej wspania³ymi osi±gniźciami i zarazem ograniczeniami zapoznaę siź bździe moæna w czasie

obrad kongresowych. Ponadto zorganizowane bźd± satelitarne konferencje: okulistyczna,

stomatologiczna, informatyki medycznej oraz warsztaty etyczne.

 

Celem Kongresu, poza naukowymi prezentacjami i debatami, jest integracja polonijnych i

polskich rodowisk medycznych. Sprzyjaę temu powinien bogaty program imprez

towarzysz±cych o charakterze artystycznym, krajoznawczym i sportowym. Toruń to miasto

s³awne na ca³ym wiecie nie tylko dziźki Miko³ajowi Kopernikowi. Z racji wartoci

historycznej Toruń zosta³ w 1997 r. wpisany na listź ¦wiatowego Dziedzictwa UNESCO, ale i

tak wszystkim kojarzy siź g³ównie z wielkim astronomem i piernikami... Toruń liczy ponad

200 tysiźcy mieszkańców. To miasto ponad trzystu zabytków, dostojnie stare w centrum,

nowoczesne i zielone na obrzeæach, przeciźte wielk± wstźg± Wis³y.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy do magicznego Torunia i uczestnictwa w VII

¦wiatowym Kongresie Polonii Medycznej. Zwracamy siź równieæ z prob± o pomoc w

propagowaniu idei Kongresu Polonii Medycznej poprzez informowanie, zarówno

potencjalnie zainteresowanych rodowisk lekarskich, jak i indywidualnych lekarzy. Wiźcej

informacji znale¼ę moæna na stronie internetowej -

http://www.kongrespoloniimedycznej.org.pl/

 

Zapraszamy równieæ do kontaktu z biurem Kongresu Polonii Medycznej:

Biuro

Polska, 87-100 Toruń, ul. Chopina 20

e-mail: biuro@kongrespoloniimedycznej.org.pl

tel./faks (+48 56) 655 41 60, 655 41 61