KONKURS

NA PAMIŹTNIKI, WSPOMNIENIA, PISEMNE WYPOWIEDZI

POLACY W EUROPIE - EUROPA W¦RÓD POLAKÓW

2005.11.06 Nasza Polonia

W POSZUKIWANIU W£ASNYCH KORZENI

ZWRACAMY SIŹ DO WSZYSTKICH OSÓB CZUJCYCH SIŹ POLAKAMI MIESZKAJCYCH W POLSCE I POZA JEJ GRANICAMI, bez wzglźdu na wiek, p³eę, wykszta³cenie, wyznanie, pogl±dy polityczne oraz stopień w³adania piórem o udzia³ w konkursie na pamiźtnik, wspomnienie, pisemn± wypowied¼ na temat zwi±zków ³±cz±cych Polaków z Europ±. CELEM KONKURSU JEST DOTARCIE DO ODCZUWANEJ PRZEZ PAŃSTWA PRAWDY bez której nauka nie mog³aby siź rozwijaę.

NIE OGRANICZAMY ZAKRESU PORUSZANYCH TEMATÓW ANI FORM ICH UJŹCIA. Oto tylko niektóre z wielu pytań mog±cych u³atwię Państwu rozpoczźcie pracy:

- Jak Państwa æycie rodzinne, zawodowe, towarzyskie uk³ada³o siź na tle zmian w Polsce i w Europie w ci±gu ostatnich 30 lat?

- Czy i jak „sprawy europejskie" w tym okresie wkradaj± siź w Państwa æycie? Jak to jest byę Polakiem i Europejczykiem na co dzień oraz w chwilach dla Państwa wyj±tkowych?

- Czy Państwo jako Polacy  znale¼li siź w Europie dopiero za spraw± wejcia do Unii Europejskiej czy teæ bylicie w Europie od zawsze?

- Czy Polacy ucz± siź od innych Europejczyków czy teæ sami stanowi± dla nich wzory? Jaki jest (moæe byę) odczuwany przez Państwa bilans zysków i strat w wyniku integracji Polski z UE?

- Jeli uwzglźdnię u³atwienia w przekraczaniu granic, wyjazdy Polaków za granicź, propagowanie europejskiego prawa i kultury, to czy dzisiejsze zwi±zki polsko europejskie wnosz± w Państwa æycie wiźcej nadziei czy obaw?

PROSIMY PISAĘ O WSZYSTKIM, CO WED£UG PAŃSTWA JEST WAÆNE DLA ZWIZKÓW POLSKO-EUROPEJSKICH Z PERSPEKTYWY SWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, WYKONYWANEGO ZAWODU, W£ASNYCH DO¦WIADCZEŃ ÆYCIOWYCH, PRZEMY¦LEŃ, LŹKÓW I OCZEKIWAŃ.

Zaleæy nam zw³aszcza na Państwa OSOBISTYM STOSUNKU DO OPISYWANYCH FAKTÓW, DOK£ADNO¦CI I PROSTOCIE UJŹCIA.

Prosimy o napisanie w jźzyku polskim co najmniej 10 stron maszynopisu lub odpowiedni± ilo¶ę czytelnego rźkopisu (na papierze kancelaryjnym lub w zeszycie). Poæ±dane s± równieæ wypowiedzi obszerniejsze.

Prace proszź oznaczyę pseudonimem, a w zaklejonej kopercie proszź podaę imiź i nazwisko, wiek, adres i wykonywany zawód - co zapewni jury bezstronno¶ę w ocenie Państwa wypowiedzi.

Dla autorów najlepszych prac: NAGRODY: I - 1.8 tys. II - 1.2 tys. III - 700 z³. Autorom najciekawszych prac zostan± z³oæone oferty druku. Komisja zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozdysponowania nagród.

PRACE PROSIMY NADSY£AĘ NA ADRES: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wroc³awskiego Wroc³aw ul. Koszarowa 3/B 20 - do dnia 31 grudnia 2005 roku, z dopiskiem na kopercie „Konkurs". DODATKOWE INFORMACJE: tel.:+48 71 326-10-08; wojtekdolinski@wns.uni.wroc.pl; wojtekdolinski@gmail.com Rozstrzygniźcie konkursu i og³oszenie wyników - marzec 2006 r.

Wojciech Doliński

Zak³ad Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wroc³awskiego

ul. Koszarowa 3 Bud. 20, 51-149 Wroc³aw 

tel./fax. +4871 326-10-08