Spotkanie PL Student NL


2014.02.05 Nasza Polonia


Zarz±d stowarzyszenia PL-Student-NL juæ teraz pragnie państwa zaprosię do udzia³u w spotkaniu, które odbździe siź 21 lutego 2014 r.o godzinie 12.30 w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji przy ulicy Lennepweg 51 w Hadze.


Stowarzyszenia polskich studentów studiuj±cych w Holandii PL-Student-NL.

 

Stowarzyszenie PL-Student-NL zosta³o za³oæone w lipcu 2013 roku przy wspó³pracy z Ambasad± Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, przez studentów róænych holenderskich szkó³ wyæszych. Stowarzyszenie postawi³o sobie cztery cele jako fundacje jego dzia³alnoci. S± to tworzenie i wspieranie kontaktów miźdzy polskimi studentami w Holandii, wymiana wiedzy, dowiadczeń i informacji na temat szkolnictwa wyæszego w Holandii, promocja polskich studentów w Holandii oraz integracja studentów z kultur± holendersk±. PL-Student-NL stara siź osi±gn±ę powyæsze cele poprzez organizacjź spotkań o charakterze formalnym lub zapoznawczym. W listopadzie 2013 roku Stowarzyszenia zorganizowa³o swoje pierwsze spotkanie informacyjne pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze. Spotkanie to okaza³o siź wielkim sukcesem dla organizacji, gdyæ przyby³o na nie blisko siedemdziesiźcioro studentów z róænych holenderskich miast. Stowarzyszenia pomaga takæe studentom w poszukiwaniu praktyk i staæy na terenie Holandii. Obecnie stowarzyszeniem kieruje zarz±d pod przewodnictwem pani Emilii Zalewskiej, która jest studentk± trzeciego roku prawa europejskiego oraz holenderskiego na uniwersytecie w Maastricht. Pomagaj± jej pani Magdalena Sitarz, która studiuje na Haagse Hogeschool, która kszta³ci siź w kierunku terapii skóry (huidtherapie) oraz pe³ni funkcjź skarbnika stowarzyszenia. Funkcjź sekretarza pe³ni pan £ukasz Ka¼mierczak, które równieæ studiuje prawo europejskie na uniwersytecie w Maastricht.


Zarz±d stowarzyszenia PL-Student-NL juæ teraz pragnie państwa zaprosię do udzia³u w spotkaniu, które odbździe siź 21 lutego 2014 r. o godzinie 12.30 w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji przy ulicy Lennepweg 51 w Hadze. Spotkanie bździe doskona³± okazj± do zapoznania siź z innymi studentami studiuj±cymi w Holandii, do poznania cz³onków stowarzyszenia Przedsiźbiorców Polsko-Niderlandzkich (VPNO) a takæe wys³uchania wyk³adów dotycz±cych rozpoczynania dzia³alnoci gospodarczej na terenie Królestwa Niderlandów. Gociem specjalnym bździe pan Kees Slinderland, który jest dyrektorem World Trade Center w Hadze. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail pl.student.nl@gmail.com.