Polscy weterani w Driel i w Oosterbeek

2006.06.04 Nasza Polonia

Na zakończenie tygodniowej wizyty w Holandii z okazji nadania orderu Willema ich brygadzie, polscy kombatanci z I-szej Samodzielnej Brygady Spadochronowej spździli czwartkowy dzień najpierw w Driel a pó¼niej w Oosterbeek.

W Driel walczyli w 1944 r. i tam holenderska ludno¶ę ich pamiźta. Dziźki wieloletnim staraniom w³anie komitetu Drien-Polen i nieustannej walce zmar³ej w ubieg³ym roku siostry Czerwonego Krzyæa Cory Balthussen o uznanie bohaterstwa polskich æo³nierzy w operacji Market Garden, dosz³o ostatecznie do udekorowania polskiej brygady i jej dowódcy genera³a Sosabowskiego. Nie przypadkowo wiźc burmistrz Driel, pani E. Tuijnman, obok weteranów przede wszystkim wymienia³a lokalnych dzia³aczy i zwyk³ych obywateli jako g³ównych bohaterów dnia.

Polscy weterani i wdowy po nich witali siź serdecznie z mieszkańcami Driel, z którymi od czasów wojny utrzymuj± kontakty. Niektórzy weterani, miedzy innymi z odleg³ej Argentyny, przybyli dopiero pierwszy raz od wojny na stare pole bitwy. Po lunchu w Driel i uroczystociach pod polskim pomnikiem z przemówieniami i sk³adaniem wieńców - niestety przy marnej pogodzie z deszczem - weterani udali siź autokarami wzd³uæ miejsc bitwy pod Arnhem do Oosterbeek, gdzie na cmentarzu spoczywa miźdzy innymi 93 poleg³ych w Market Garden Polaków. Tam dosz³o do zadumy nad utrat± kolegów, dziwnymi igraszkami losu i niesprawiedliwoci± historii.

Lekko zesztywnia³e koci szybko rozgrza³y siź w restauracji przy drinkach i obiedzie, po czym autokary rozwioz³y wszystkich do hoteli w Hadze. Na poæegnanie mówili mi: "do wrzenia, na corocznych obchodach Market Garden". W tym roku Polacy bźd± siź tam czuli dowartociowani juæ nie tylko przez wdziźczn± ludno¶ę lokaln±, ale i przez ca³± Holandiź, ³±cznie z jej monarchini± i w³adzami państwowymi.

Jan Minkiewicz

 

POOLSE VETERANEN IN DRIEL EN OOSTERBEEK

Ter beėindiging van hun bezoek van een week aan Nederland ter gelegenheid van het onderscheiden van hun brigade met de Willemsorde, brachten de Poolse veteranen van de 1e Zelfstandige Parachutisten Brigade de donderdag eerst door in Driel en daarna in Oosterbeek.

In Driel hebben zij in 1944 gevochten en dat leeft in de herinnering van de Nederlandse bevolking. Juist dankzij de jarenlange inspanningen van het comité Driel-Polen en de onverdroten strijd van de vorig jaar overleden Rode Kruis zuster Cora Balthussen om erkenning voor de moed van de Poolse soldaten in de operatie Market Garden, is het uiteindelijk gekomen tot het onderscheiden van de Poolse brigade en haar bevelvoerder generaal Sosabowski. Niet toevallig noemde de burgemeester van Driel, mevr. E. Tuijnman, naast de veteranen vooral lokale activisten en gewone burgers als de grote helden van deze dag.

De Poolse veteranen en weduwen hadden hartelijke ontmoetingen met de bewoners van Driel, waarmee zij sinds de oorlog banden onderhouden. Sommige veteranden, bij voorbeeld uit Argentinie, kwamen pas voor het eerst sinds de oorlog naar het oude slagveld. Na de lunch in Driel en een manifestatie bij het Poolse monument met toespraken en bloemen - helaas bij slecht weer en vele buien - werden de veteranen met een busreis langs de slagvelden van de slag bij Arnhem naar Oosterbeek, waar op het militaire kerkhof onder meer 93 bij Market Garden gesneuvelde Polen begraven liggen. Daar was het tijd voor overdenken, over het verlies van kameraden, vreemde fratsen van het lot en de onrechtvaardigheid van de geschiedenis.

De licht verstijfde botten werden weer snel warm en soepel in het restaurant bij een drankje en een hapje, waarna bussen iedereen wegbrachten naar hotels in Den Haag. Als afscheid zeiden zei tegen mij: "tot september bij de jaarlijkse herdenking van Market Garden." Dit jaar zullen de Polen zich daar niet alleen meer erkend voelen door de dankbare lokale bevolking, maar door heel Nederland, inclusief haar koningin en overheid.

Jan Minkiewicz


Ambasador RP, Jan Micha³owski sk³ada wieniec w Driel


Burmistrz Driel, pani J. Tuijnman, pokazuje kopie odznaczeń


Kombatanci przy grobie przyjacio³ki Polski Cory Balthussen


Kombatancji przy lunchu w Driel


Kombatanci spotykaj± siź z przyjació³mi w Driel


Kombatanci w deszczu w Driel


Æo³nierze 6 Polskiej Brygady sk³adaj± kwiaty przy grobach polskich w Oosterbeek


Gen. Wójcik, dowódca 6 Polskiej Brygady Spadochronowo Szturmowej przemawia w Driel


Prawnuk Genera³a Sosabowskiego w Driel - Foto's Jan Minkiewicz