OBCHODY UPADKU KOMUNIZMU 20 LAT TEMU

 

2009.11.03 Nasza Polonia

 

Trwaj± imprezy powiźcone upadkowi komunizmu w 1989 r., organizowane przez EUNIC, organizacjź zrzeszaj±c± przedstawicielstwa kulturalne krajów UE, w tym i Ambasadź RP w Hadze.

 

I tak w Haskim NUTSHUIS, Riviervismartk 5, odby³o siź 29 pa¼dziernika otwarcie festiwalu filmów dokumentalnych. Na otwarciu pokazano rumuński, wielokrotnie nagrodzony dokument ,Constatin i Elena', wzruszaj±cy portret sździwego, ale dynamicznego ma³æeństwa na wsi. W ramach tego samego festiwalu we wtorek 3-go listopada bździe pokaz d³ugiego dokumentu Marcela £ozińskiego 'Jak siź to robi' o mediach i manipulacjach politycznych. Wstźp 5 euro.

 

Oprócz tego do 7-go listopada trwa w Nutshuis wystawa 'Koniec Ery', pokazuj±ca pierwsze strony gazet z 1989 r. z róænych krajów. Wstźp darmowy.

 

Natomiast w rodź 4-go listopada o 20.00 odbździe siź w Nutshuis w jźzyku angielskim debata: '1989 a Zachód', miźdzy innymi z udzia³em holenderskiego wiceministra do spraw europejskich Fransa Timmermansa. Wstźp wolny.

 

W Haskim FILMHUIS, Spui 191 odbździe siź od 5-go do 11-go festiwal filmów fabularnych z okresu po 1989, w ramach którego 9-go listopada o 19.30 zostanie pokazany Polski film 'Oda do Radoci', trzy etiudy studentów ³ódzkiej szko³y filmowej o dylemacie m³odych wybieraj±cych miźdzy opuszczeniem kraju a pozostaniem. Wstźp 5,50 Euro.

 

W Amsterdamie równieæ odbywaj± siź obchody upadku komunizmu w 1989 r. Na przyk³ad w PERSMUSEUM, Zeeburgerkade 10 nast±pi 9-go listopada oficjalne otwarcie wystawy 'Koniec Ery', pokazuj±cej pierwsze strony gazet z 1989 r. z róænych krajów. Wystawa bździe tam trwa³a do 20-go lutego 2010. Wstźp 5 euro.

 

Natomiast na Uniwersytecie Amsterdamskim odbździe siź 19-go listopada debata o 'Granicach Europy'. Moderatorem jest Jan Minkiewicz a w miźdzynarodowym panelu zasi±dzie miźdzy innymi Polka Kasia Tyrybon, aktualnie pracuj±ca w NUFFIC. Adres: Sala VOC w Bushuis, Kloveniersburgwal 48. Pocz±tek 19.30, wstźp wolny. A 19-go grudnia odbździe siź w Centrum Spui 25, Spui 25-27 o 20.00, debata na temat 'Powrotu polityki po 1989 r.' z miźdzynarodowym panelem. Wstźp wolny.

 

Pe³ny program do obejrzenia na stronach www.eunic-netherlands.nl, www.nutshuis.nl, www.filmhuisdenhaag.nl i www.persmuseum.nl

 

 

HERDENKING VAN DE VAL VAN HET COMMUNISME 20 JAAR GELEDEN

 

In volle gang zijn de evenementen ter herdenking van de val van het communisme, georganiseerd door EUNIC, de organisatie die de culturele vertegenwoordigingen verenigt van de EU-landen, waaronder de Poolse Ambassade in Den Haag.

 

En zo vond in het Haagse Nutshuis, Riviervismartk 5, op 29 oktober de opening plaats van een festival van documentaires van na 1989. Op de opening werd de veel bekroonde Roemeense film ,Constatin i Elena', ontroerend portret van een bejaard, maar dynamisch echtpaar op het platteland. Op dat zelfde festival wordt op dinsdag 3 november de Poolse documentaire 'How It's Done' van Marcel £osiński, over media en politieke manipulatie. Toegang 5 euro.

Constatin i Elena - rezyseria Andrei Dascalescu


Daria Bouwman, EUNIC z ramienia Ambasady Austrii otwiera festiwal dokumentów - foto Jan Minkiewicz


Miriam Sweerts, dyrektorka Nutshuis otwiera festiwal dokumentów - foto Jan MinkiewiczJak To Siź Robi

 

Bovendien duurt tot 7 november de expositie 'End of an Era', met eerste pagina's van kranten uit 1989, uit verschillende landen. Toegang vrij.

 

Op woensdag 4 november om 20.00 vindt in het Nutshuis een debat in het Engels plaats: '1989 en het Westen', onder meer met de Nederlandse staatssecretaris Europese zaken Frans Timmermans. Toegang vrij.

 

In het HAAGS FILMHUIS, Spui 191, vindt van 5 tot 11 november enen festival plaats van speelfilms van na 1989. In het kader daarvan wordt op 9 november om 19.30 de Poolse film 'Ode to Joy' vertoond, drie werkstukken van studenten aan de Filmacademie van £ód¼ over het dilemma voor jongeren: wel of niet in Polen blijven. Toegang: 5,50 Euro.

 

Ook in Amsterdam wordt 1989 herdacht. Onder meer in het PERSMUSEUM, Zeeburgerkade 10, waar op 9 november de officiėle opening plaatsvindt van de expositie 'End of an Era', met eerste pagina's van kranten uit 1989, uit verschillende landen. De expositie duurt tot 20 februari 2010. Toegang: 5 Euro.

 

Aan de Universiteit van Amsterdam vindt op 19 november een debat plaats over 'De grenzen van Europa'. Moderator Jan Minkiewicz leidt een internationaal panel met ander meer de Poolse Kasia Tyrybon, werkzaam bij het NUFFIC. Adres: Zaal VOC in het Bushuis, Kloveniersburgwal 48. Aanvang 19.30, toegang vrij. Op 19 december komt er in Centrum Spui 25, Spui 25-27 om 20.00 een debat 'Return of the political since 1989' met een internationaal panel. Toegang vrij.

 

Het volledige programma is ter inzage op de sites: www.eunic-netherlands.nl, www.nutshuis.nl, www.filmhuisdenhaag.nl i www.persmuseum.nl