Targi fotograficzne Fotokina 2008 w Koloni.

 

Fotokina 2008

2008.10.03 Nasza Polonia

 

W minion± niedzielź zakończy³y siź prestiæowe targi fotograficzne Fotokina 2008 organizowane cyklicznie co dwa lata w niemieckiej Koloni. Na tegorocznych tragach zaprezentowa³a siź wiźkszo¶ę firm zwi±zanych z branæ± fotograficzn± a takæe oprogramowaniem graficznym czy zajmuj±cych siź oprawianiem fotografii i produkcj± ramek fotograficznych. Samej wystawie towarzyszy³o kilka zbiorowych i autorskich wystaw fotograficznych rozmieszczonych w korytarzach centrum targowego Kholnmesse.

W tegorocznych targach zabrak³o hitów i spektakularnych nowoci. Firma Adobe zaprezentowa³a now± wersjź pakietów CS4. Natomiast firmy Hasselblad, PhaseOne i Mamiya promowa³y cyfrowe aparaty rednio formatowe, których ceny znacznie spadaj± i staj± siź przez to bardziej dostźpne. PhaseOne dodatkowo promowa³a oprogramowanie stworzone do przetwarzania zdjźę w formatach RAW. Eyes on Media, holenderska firma reprezentuj±ca PhaseOne zaprezentowa³a ofertź na oprogramowanie i sprzźt fotograficzny tej firmy ze znacznymi upustami. Firma Sony zaprezentowa³a nowy model Alfa 900, jako¶ę wykonania aparatu by³a zaskakuj±ca nawet dla zawodowców, których wiele pozytywnych opinii moæna by³o us³yszeę w prowadzonych rozmowach.

Ciekawostkami by³y firmy sprzedaj±ce wyposaæenie studyjne, lampy fotograficzne i t³a. Amerykańska firma Virtual Backgrounds, zaprezentowa³a urz±dzenia do tworzenia wirtualnego t³a nak³adanego za pomoc± dowolnego slajdu na specjalnie przeznaczonym tle. Technika ta daje efekty zbliæone, lub nawet przewyæszaj±ce moæliwoci popularnego Photoshopa firmy Adobe za pomoc± techniki czysto fotograficznej. Oszczźdzaj±c przy tym sporo czasu.

Targi trwa³y sze¶ę dni a prezentowane: osprzźt, aparaty fotograficzne i technologie cyfrowe znajdywa³y rzesze zainteresowanych. Kolejne targi odbźd± siź w 2010 roku.

 

Piotr Cwiklinski

 


Canon - Foto Piotr Cwiklinski


Karl Zeiss - Foto Piotr CwiklinskiPasjonaci teleobiwktywów
- Foto Piotr Cwiklinski


Minox - aparaty miniaturowe - Foto Piotr Cwiklinski


Prezentacja techniki o¶wietleniowej - Foto Piotr Cwiklinski


Stoisko firmy Sigma
- Foto Piotr Cwiklinski


Warsztaty fotograficzne One day model - Foto Piotr Cwiklinski


Panasonic po³±czy³ tradycje Leice z w³asn± elektronik±
- Foto Piotr Cwiklinski