Rehabilitacja Genera³a Sosabowskiego i jego Brygady Spadochronowej

 

2006.05.31 Nasza Polonia

 

Prawie 62 lata Genera³ Stanis³aw Sosabowski i jego æo³nierze czekali na uznanie za swoje bohaterstwo w tragicznie zakończonej akcji desantowej Market Garden w 1944 roku pod Arnhem. Genera³ jak i wielu z jego æo³nierzy doczekali siź zado¶ęuczynienia pomiertnie.

 

Z oko³o 120 jeszcze æyj±cych polskich spadochroniarzy z pod Arnhem przesz³o 60-ka przyby³a do Hagi, aby odebraę z r±k królowej Beatrycze dla ich brygady jeden z najwyæszych holenderskich orderów wojskowych. Pomarańczowe wstźgi zosta³y przypiźte przez królow± do sztandaru 6 Brygady Spadochronowo-Szturmowej, która kontynuuje tradycje 1-szej Samodzielnej Brygady Spadochronowej genera³a Sosabowskiego. Genera³owi przyznano pomiertnie Order Br±zowego Lwa, który przez królow± zosta³ wrźczony dwóm jego wnukom. Naleæy podkrelię, æe królowa Wilhelmina juæ w 1946 roku z³oæy³a wniosek o nadanie orderu Sosabowskiemu i jego brygadzie, ale przez róæne uk³ady polityczne zosta³ on dopiero w 2006 roku zrealizowany. Przy wrźczeniu królowa Beatrycze nazwa³a to opó¼nienie krzywd± historyczn±.


Kombatanci i ich rodziny przyjechali na ca³y tydzień i zorganizowano im obszerny program, miźdzy innymi w czwartek w Driel i Oosterhout ko³o Arnhem. Tak wiźc d³uæsze sprawozdanie i podsumowanie uroczystoci jeszcze nast±pi.

 

 

Jan Minkiewicz

 

 

 

EERHERSTEL VOOR GENERAAL SOSABOWSKI EN ZIJN PARACHUTISTENBRIGADE

 

Bijna 62 hebben generaal Sosabowski en zijn soldaten gewacht op erkenning van hun moed tijdens de tragisch mislukte luchtlandingsoperatie Market Garden in 1944 bij Arnhem. De generaal en veel van zijn manschappen hebben die erkenning postuum ontvangen.

 

Van de ongeveer 120 nog levende Poolse veteranen van de slag bij Arnhem zijn er ruim zestig naar Den Haag gekomen om uit handen van koningin Beatrix voor hun brigade een van de hoogste Nederlandse militaire onderscheidingen in ontvangst te nemen. De oranje sjerpen werden door de koningin bevestigd aan het vaandel van de 6 Poolse Lucht-Aanvalsbrigade, die tradities voortzet van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade van generaal Sosabowski. De generaal is postuum de onderscheiding van de Bronzen Leeuw toegekend, welke door de koningin werd uitgereikt aan zijn twee kleinzonen. Vermeld dient te worden, dat koningin Wilhelmina al in 1946 een verzoek indiende om Sosabowski en zijn brigade te eren, maar door allerlei politieke verwikkelingen is dat pas in 2006 uitgevoerd. Koningin Beatrix noemde dat bij de uitreiking een historisch onrecht. Tot zover het verslag van de uitreiking van de onderscheidingen.

 

Aangezien de veteranen en hun gezinnen voor een hele week zijn uitgenodigd en een uitgebreid programma hebben, onder meer donderdag in Driel en Oosterhout, volgt nog een uitgebreid verslag en samenvatting van het hele gebeuren.

 

 

Jan Minkiewicz

 

Królowa dekoruje sztandar Brygady Spadochronowej - foto Jan Minkiewicz

 

Kombatanci Sosabowskiego przybywaj± - foto Jan Minkiewicz

 

Królowa wrźcza wnukom genera³a order Br±zoweg Lwa - foto Jan Minkiewicz

 

Królowa odbiera paradź - foto Jan Minkiewicz

 

Sztandar 6 Brygady po udekorowaniu - foto Jan Minkiewicz

 

Wnuki genera³a Sosabowskiego z orderem Br±zoweg Lwa - foto Jan Minkiewicz