Spotkajmy siź w Bredzie i Oosterhout

Tot ziens in Breda en Oosterhout

 

(2017.10.26 Nasza Polonia)

 

Obchody 73. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Polsk± Dywizjź Pancern± w 1944 r. Uroczystoci odbźd± siź w sobotź 28 pa¼dziernika o godz. 10.30 na cmentarzu w Oosterhout (Veerseweg 54) oraz w Bredzie w niedzielź 29 pa¼dziernika o godz. 10.45 na cmentarzu Ginneken (Ginnekenweg 333) i cmentarzu Ettensebaan o godz.12.30.  

 

 Jak co roku zapraszamy wszystkich do wziźcia udzia³u w corocznych uroczystociach upamiźtniaj±cych wyzwolenie Bredy przez 1. Polsk± Dywizjź Pancern± pod dowództwem Genera³a Stanis³awa Maczka. W tym roku bździe to 73. rocznica tego wydarzenia, które zapisa³o siź w historii odwag± i mźstwem polskiego æo³nierza. Dziźki temu to piźkne miasto w Brabancji Pó³nocnej zosta³o ocalone od powaænych strat w ludnoci cywilnej i zabudowie historycznej.

 

Z zadowoleniem dostrzegamy, æe pamiźę o Bredzie jest nadal æywa wród Holendrów i Polaków mieszkaj±cych w Holandii, a w szczególnoci tych osób zamieszkuj±cych te okolice. Chcielibymy, aby rocznica wyzwolenia Bredy by³a wiźtem ³±cz±cym Polaków w Holandii, a zarazem powodem do dumy z tego æe jestemy Polakami i wyzwolicielami ziemi Holenderskiej.

 

Z powaæaniem,

Met vriendelijke groet,

Natalia Zweekhorst


Ambassade van de Republiek Polen
Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
Tel.: +31 70 79 90 128

Mob. +31 6 108 70 330
Fax: +31 70 79 90 13

 

https://www.youtube.com/watch?v=0OsfaJujzuM&t=20s