Teatr Bez Granic
Scena Polska zaprasza 27 listopada
do Teatru Kikker w Utrechcie

Marian Opania w programie "Moje Fascynacje"

2016.11.22 Nasza PoloniaPopularny aktor i artysta kabaretowy prezentuje recital, o którym sam mówi: "Sk±d ten
nieskromny tytu³ "Moje fascynacje? Ano st±d, æe ten recital to róænorodny koktajl
ulubionych utworów, które w trakcie mojego æycia najbardziej mnie zafascynowa³y, a
wiźc: najcelniejsze monologi pióra Antoniego S³onimskiego, tzw. szmoncesy. Równieæ
nieco frywolne teksty Marcina Wolskiego, zagraniczne teksty, niemieckie, rosyjskie, np.
"W muzeum" Michai³a Æwanieckiego" w t³um. Jana Pietrzaka.

¦piewam teæ w tym koncercie piosenki Jacquesa Brela, pieni Bu³ata Okudæawy, W. Wysockiego, Wojciecha M³ynarskiego, Jana Wo³ka czy Jerzego Satanowskiego. A wiźc niemia³o zapraszam Państwa na mój wystźp. Nie zanudzicie siź i kaædy z widzów znajdzie co dla siebie."

Akompaniament: Wojciech Kaleta - kompozytor muzyki do spektakli teatralnych i widowisk telewizyjnych.Niedziela 27.11.2016 / godz. 19:00
Theater Kikker - Ganzenmarkt 14, 3500 AD, Utrecht Bilety 25,- Euro (liczba miejsc ograniczona)
Informacja & rezerwacja:
Mail: poolspodium@gmail.com
Tel: +31 30 2718296, +31 621 564 177
www.poolspodium.org
www.facebook.com/scenapolska
Konto: IBAN NL85 ABNA 0518544443 / Stichting Pools Podium
Projekt wspó³finansowany ze rodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych