Nagrody za t³umaczenie prozy Joanny Bator

 

2016.01.11 Nasza Polonia

 

 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród w konkursie ambasadora na t³umaczenie prozy Joanny Bator, które odbździe siź 16 stycznia w Filmhuis Den Haag, o godzinie 18.30.

Nagrody ufundowa³a Ambasada RP w Hadze, wspó³organizatorem konkursu jest fundacja Stichting Literatura.

Sk³ad jury konkursu: Kris van Heuckelom (polonista, profesor na Uniwersytecie w Lowanium), Eric Metz (slawista i translatolog na Uniwersytecie Amsterdamskim), Arent van Nieukerken (polonista, od lat zwi±zany ze slawistyk± na Uniwersytecie Amsterdamskim), Ad van Rijsewijk (t³umacz literatury z jźzyka polskiego, wspó³za³oæyciel wydawnictwa De Geus), Natalia Zweekhorst (kulturoznawca, pracownik wydzia³u polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Hadze).


Gociem specjalnym wieczoru bździe Joanna Bator.

Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny. Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres mailowy: natalia.zweekhorst@msz.gov.pl do 12 stycznia 2016;

Uczestnikom spotkania oferujemy równieæ ZNIÆKŹ na bilety na sobotni± noc festiwalow± Writers Unlimited w Hadze (z udzia³em Joanny Bator). Szczegó³y zostan± rozes³ane po otrzymaniu zg³oszenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich mi³oników polskiej literatury.

NL:
We heten iedereen welkom op de finales van de vertaalwedstrijd.

Op 16 januari 2016 zullen wij kennis maken met de winnaars van de nieuwste editie van de wedstrijd voor literaire vertalers vanuit het Pools naar het Nederlands. De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het internationale literatuurfestival Writers Unlimited. Te gast op het festival is dit jaar Joanna Bator.

 

Het is juist een fragment uit haar veelvuldig bekroonde boek "Duister, bijna nacht" waar de deelnemers zich over hebben moeten buigen.
De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 16 januari in Filmhuis Den Haag, om 18:30 uur. De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door de Poolse Ambassade in Den Haag, het concours is mede georganiseerd door Stichting Literatura, in de jury zit tevens een afvaardiging van de afdeling Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam.


De leden van de jury: Kris van Heuckelom (slavist, professor aan de KU Leuven), Eric Metz (slavist en vertaaldeskundige aan de UvA), Arent van Nieukerken (slavist, sinds jaren verbonden aan de afdeling Slavistiek op de UvA), Ad van Rijsewijk (literatuurvertaler uit de Poolse taal, medeoprichter van uitgeverij De Geus) en Natalia Zweekhorst (cultuurkenner, werkzaam bij de politiek-economische afdeling van de Poolse Ambassade in Den Haag).


Speciaal te gast deze avond: Joanna Bator.

Toegang tot de bijeenkomst is gratis. Graag verzoeken wij om u wel aan te melden per e-mail: natalia.zweekhorst@msz.gov.pl tot en met 12 januari 2016;
Deelnemers krijgen tevens korting op de tickets voor het zaterdagavondprogramma van het Writers Unlimited festival in Den Haag (met deelname van Joanna Bator). Details worden bekendgemaakt na inschrijving. We heten alle liefhebbers van Poolse literatuur hartelijk welkom.