Klara Gronet 13 wrzenia 2017 Concertgebouw w Amsterdamie

 

2017.09.11 Nasza Polonia

 

W rodź 13-ego wrzenia w Concertgebouw o godz. 12:30 wyst±pi polska skrzypaczka Klara Gronet.

 

 

Serdecznie zachźcamy do wys³uchania polskiej m³odej i niezwykle utalentowanej skrzypaczki.

Na fortepianie skrzypaczce towarzyszyę bździe Antoni Lichomanow. 

W programie: Leo¹ Janįček; Krzysztof Penderecki; Karol Szymanowski.                    

 

 

Klara Gronet, ur. w 2000 r., rozpoczź³a naukź gry na skrzypcach w wieku siedmiu lat w klasie prof. Anny Rzymyszkiewicz w Warszawie. Obecnie kszta³ci siź u prof. Roberta Szredera (jako uczennica OSM II st. Im. Zenona Brzewskiego w Warszawie i studentka Talent Class ZUYD UNIVERSITY Conservatorium Maastricht, Holandia). Klara jest laureatk± wielu konkursów krajowych i miźdzynarodowych jako solistka i kameralistka. Bierze czynny udzia³ w æyciu koncertowym. Daje solowe recitale w Polsce i Holandii.

 

Wystźpowa³a jako solistka z Delfts Symphony Orchestra i Bratislava Chamber Orchestra. Koncertowa³a w Phillips Hall w Eindhoven (Holandia), w Domu J. S. Bacha, R. Schumanna, F. Mendellsohna w Lipsku (Niemcy), Duke’s Hall w Londynie (Anglia), Mozarteum w Salzburgu (Niemcy), w Pa³acu Prymasowskim w Bratys³awie (S³owacja). W Polsce wyst±pi³a m. in. na Zamku Królewskim w Warszawie, w Zakopiańskiej Atmie, w Teatrze S³owackiego w Krakowie, w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, Studio S1, £azienkach Królewskich, UMFC.

 

W kwietniu tego roku bźd±c najm³odsza uczestniczka zosta³a laureatka Konkursu skrzypcowego im. Antoniego Rubinsteina w Düsseldorfie., a we wrzeniu debiutowa³a w s³ynnej Sali koncertowej Concertgebouw w Amsterdamie.

 

Mia³± lekcje mistrzowskie z prof. Robertem Szrederem, Dor± Schwarzberg, Magdalen± Szczepanowsk±, Emmy Verhey, Pamel± Frank. Skrzypce w æyciu m³odej artystki to wielka pasja i przygoda.

 

Klara Gronet gra na mistrzowskich skrzypcach Max Müller 1928 wypoæyczonym przez firmź lutnicz± M.Rijsemus, Maastricht (Niderlandy)

 

https://www.concertgebouw.nl/en/