Kamil Ba³uk w Amsterdamie

 

2017.11.07 Nasza Polonia

 

Fundacja Stichting Literatura zaprasza na kolejne wydarzenie literackie: wieczór autorski Kamila Ba³uka w Amsterdamie. 9 listopada 2017 Amsterdam, Café Belcampo.

 

 

Jak to mo¿liwe, ¿e jeden cz³owiek mo¿e mieæ 200 braci i sióstr? Co kierowa³o anonimowymi dawcami nasienia? Gdzie przebiega granica miêdzy prawem dawcy spermy do prywatnoci a prawem dziecka do poznania swojego ojca? I czemu ta historia wydarzy³a siê akurat w Holandii? Kamil Ba³uk, m³ody polski reporter, szuka odpowiedzi na te pytania w swoim debiucie „Wszystkie dzieci Louisa”.

 

Kamil Ba³uk jest absolwentem socjologii, filologii niderlandzkiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Wroc³awskim oraz Polskiej Szko³y Reporta¿u. publikowa³ w „Du¿ym Formacie” i Przekroju oraz w zbiorach ksi±¿kowych Grzech jest kobiet±Tutaj drzwi trzeba otwieraæ powoli Jego teksty by³y kilkukrotnie nominowane do Nagrody Newsweeka im. T. Torañskiej w kategorii M³ody Talent.

Pisa³ m.in. o Polakach w saunie, Holendrach-dawcach spermy, sprz±taczkach w Antwerpii.

 

Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski pisarza i reportera Kamila Ba³uka. 

 

Spotkanie w jêzyku angielskim.  W razie potrzeby bêdzie obecny t³umacz.


Wstêp bezp³atny!

 

Zarezerwuj bilet

 

 

Projekt jest wspó³finansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej