Wyæsze uczelnie w Polsce

EKONOMIA I ZARZDZANIE

Ostatnie lata przynios³y Polsce wiele korzystnych zmian. Duæa w tym zas³uga uczelni wyæszych, które kszta³c± nowe pokolenie fachowców, gotowych do podjźcia pracy praktycznie na ca³ym wiecie.

Szczególnie dobrze rozwijaj
± siź w kraju studia ekonomiczne i kierunki zwi±zane z zarz±dzaniem. Najwiźkszym pod wzglźdem liczby studentów wydzia³em ekonomicznym w Polsce jest wydzia³ nauk ekonomicznych i zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego, którym kieruje prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk.


Dziekan prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk

 

Na wszelkiego rodzaju studiach ekonomicznych kszta³cimy dzi u nas jedenacie tysiźcy studentów - opowiada³ dziekan prof. Edward Urbańczyk. Na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych prowadzimy zajźcia na czterech kierunkach: ekonomii, finansach i bankowoci, informatyce z ekonometri± oraz zarz±dzaniu i marketingu. Wspólnie za z bliskim nam wydzia³em zarz±dzania i ekonomiki us³ug prowadzimy studium Master of Business Administration /MBA/, które posiada autoryzacjź Manchester Metropolitan University. W praktyce oznacza to, æe dyplomy MBA naszej uczelni s± równorzźdne z podobnymi dyplomami zdobywanymi w Manchesterze. Ponadto duæym zainteresowaniem ciesz±y siź wród naszych biznesmenów oraz kadry menedæerskiej zaoczne trzyletnie studium doktoranckie z nauk ekonomicznych.

Od wielu miesiźcy trwaj± teæ u nas dyskusje nad dalszym przemodelowaniem kierunków studiów, w celu dostosowania ich do warunków rynkowych i wspó³czesnych wyzwań stoj±cych przed Polsk± w okresie wchodzenia do Unii Europejskiej.

Wydzia³ nauk ekonomicznych i zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego powsta³ na bazie wydzia³u inæynieryjno-ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Do dzi wypromowa³ on ponad 30 tysiźcy magistrów ekonomii, nada³ ponad 400 stopni doktora nauk ekonomicznych i blisko 100 stopni doktora habilitowanego.

W ubieg³ym roku na naszym wydziale zosta³a uruchomiona najnowoczeniejsza na Pomorzu biblioteka multimedialna, po³±czona z róænymi bibliotekami w kraju i na wiecie - kontynuowa³ prof. Edward Urbańczyk. Nasze komputerowe katalogi danych, setki tysiźcy woluminów, przyjazne i przestronne wnźtrza stwarzaj± odpowiednie warunki do nauki. Studenci maj± teæ moæliwo¶ę korzystania z serwisów gie³dowych: Reutersa oraz Notoria Serwis. Zainteresowanych zapraszam na nasze strony: www.wneiz.univ.szczecin.pl.

Posiadamy teæ na wydziale profesjonalnie wyposaæone, nowoczesne laboratoria komputerowe i sprzźt informatyczny niezbźdny do systemu distance-learning - zdalnego nauczania na odleg³o¶ę, które daj± moæliwo¶ę poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejźtnoci. Prowadzimy wreszcie uniwersyteckie centrum badania opinii spo³ecznej i zachowań rynkowych, które przeprowadza sondaæe opinii i postaw spo³ecznych, badania spo³ecznoci lokalnych i struktur samorz±dowych.

Od wielu teæ lat wspó³pracujemy z uczelniami zagranicznymi - m.in. z Niemiec, Finlandii, W³och, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Irlandii oraz USA. Nasza wspó³praca polega na wymianie zarówno pracowników naukowych jak i studentów.

Prof. Urbańczyk, dziekan wydzia³u nauk ekonomicznych i zarz±dzania, specjalizuje siź w analizach ekonomiczno-finansowych, jak równieæ ocenach stanu finansowego firm i wyceny przedsiźbiorstw. Jego zdaniem gospodarka polska ci±gle nie moæe osi±gn±ę pe³ni swoich moæliwoci.

Jestem zaskoczony s³abymi rezultatami, które osi±ga nasza gospodarka. Uwaæam, æe jednym z najwaæniejszych powodów takiego stanu rzeczy jest niereprezentatywny dobór kadry w stosunku do wymogów, jakie stawia dzi przed nami gospodarka polska. Wydaje siź, æe ludzie, którzy realizuj±cy okrelone projekty s± ci±gle zbyt s³abi merytorycznie.

Dziwiź siź teæ rz±dowi jeli chodzi o realizacjź spraw zwi±zanych z rozbudow± infrastruktury w kraju. Zad³uæenie Polski nie osi±gnź³o bowiem jeszcze górnej granicy. Istnieje wiźc moæliwo¶ę dalszego zad³uæenia siź, nawet na kilka miliardów USD, z przeznaczeniem ich na najbardziej pilne potrzeby - a wiźc na budowź nowoczesnych autostrad, których u nas ci±gle brakuje.

Niemcy, zaraz po zjednoczeniu, nawet w najbiedniejszych landach, w pierwszej kolejnoci zabrali siź za budowź w³anie autostrad oraz inwestycji oko³oautostradowych. Takie dzia³ania pozwalaj± napźdzaę koniunkturź gospodarz± oraz systematycznie likwidowaę bezrobocie. Æaden natomiast rz±d polski, od roku 1990, nie poradzi³ sobie generalnie z tym problemem.

Kolejny, waæny dzi do rozwi±zania problem dla Polski, to likwidacja bezrobocia. Tak w³anie dzieje siź w wielu regionach kraju, takæe i na Pomorzue, gdzie obecne inwestycje napawaj± nas duæym pesymizmem. Pesymizmem, bo brakuje inwestycji produkcyjnych.

Trzecia wreszcie pilna sprawa czekaj±ca na rozwi±zanie, to problem wykorzystania i zatrzymania w regionie i kraju m³odych ludzi, którzy ukończyli w³anie studia wyæsze. M³odzi z Pomorza Zachodniego zaczynaj± emigrowaę do innych orodków krajowych: Warszawy, Poznania,Krakowa oraz zagranicź. Uciekaj± od nas w ten sposób najlepsi i najlepiej wykszta³ceni m³odzi fachowcy. To jest dla nas naprawdź bardzo niepokoj±ce zjawisko.

S± na szczź¶cie pierwsze jaskó³ki poprawy sytuacji. Mam tu np. na myli powstanie Szczecińskiej Stoczni Nowej, która posiada juæ spory portfel zamówień na najbliæsze lata. Pojawia siź teæ i rozwija agroturystyka i ekoturystyka, choę brakuje na nie odpowiednich funduszy porźczeń kredytowych.

W tegorocznych planach rozwojowych wydzia³u nauk ekonomicznych i zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego jest jeszcze uruchomienie drugiej czź¶ci biblioteki, która bździe mia³a 400 stanowisk komputerowych. Bździe to najnowoczeniejsza i najwiźksza ekonomiczna biblioteka multimedialna w Polsce. Jest wiźc nadzieja, æe wszyscy absolwenci szczecińskiej ekonomii, starannie wykszta³ceni i przygotowani do pracy w swoim zawodzie, stan± siź budowniczymi nowego ³adu ekonomicznego w kraju. Tak przynajmniej uwaæa dziekan przoduj±cego w Polsce wydzia³u nauk ekonomicznych prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk.

tekst i zdjźcie Leszek W±tróbski


2003.05.18 Nasza Polonia