Rok pamici Generaa Wadysawa Sikorskiego.

W dniu 4 lipca 2002 roku minie 59. lat od tragicznej mierci Generaa Wadysawa Sikorskiego na Gibraltarze. Wydarzenie to zamkno wany okres w historii Polski i stao si jednym z czynnikw umoliwiajcych zniewolenie naszego kraju. Sama za posta Generaa przez p wieku skazana bya na niebyt polityczny.

Dzi gdy prbujemy odnale nasze korzenie, nasz tosamo narodow w jednoczcej si Europie, wane jest aby, nasz nowy byt budowa na solidnych fundamentach, na tradycji i pamici historycznej.

Odchodzi pokolenie, ktremu modo zabray tamte tragiczne lata, rwnoczenie nasze dzieci i wnuki wchodz w dorose ycie. Na nas spoczywa obowizek przekazania modziey szacunku i mioci do wybitnych postaci historii Polski.

Na II Zjedzie Polonii Hiszpaskiej, ktry odby si w dniach 15-17 marca 2002 redakcja miesicznika polonijnego "Relacje" zwrcia si z apelem do Polakw w Hiszpanii, aby podjli si zorganizowania na Gibraltarze obchodw 60-tej rocznicy mierci Generaa. Polonia Hiszpaska odpowiedziaa pozytywnie na ten apel przyjmujc jego przesanie za jeden z celw dziaania Federacji Organizacji Polskich w Hiszpanii na najbliszy okres. Powoano Hiszpaski Komitet Obchodw w skadzie: Barbara Kurasz (Orze Biay - Alcala de Henares), Iwona Malecka (Stowarzyszenie Kulturalne Katalosko-Polskie - Barcelona), Magorzata Maanicka (Forum - Madryt), Elbieta Stypukowska (Klub Polski - Costa del Sol) oraz Krzysztof Mazowski (Relacje).

Przedstawicielki organizacji hiszpaskich - Ora Biaego (Barbara Kurasz) i Klubu Polskiego (Elbieta Stypukowska) zaprezentoway wstpne zaoenia projektu obchodw w Urzdzie ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych oraz w programie Telewizji Polonia "Wieci Polonijne" (emisja 12/4).

Nastpnie powoano w Warszawie gwny Komitet Organizacyjny w skadzie: Janusz Onyszkiewicz - przewodniczcy (byy Minister Obrony Narodowej), Maria Dziedzic - sekretarz (Relacje), Krzysztof Mazowski wiceprzewodniczcy (Relacje), dr Pawe Bromski - Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego, rtm. Ryszard Dembiski - prezes Instytutu Polskiego i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie, pk Jerzy Kozowski - dyr. Departamentu Wojskowego Urzdu ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych, Eugenia Maresz - Instytut Sikorskiego, mjr. Maria Sobociska - Koo AK - Sztokholm, Elbieta Stypukowska - Polonia Hiszpaska, pk. Zbigniew Zieliski (byy Minister ds. Kombatantw). Komitet moe zosta rozszerzony.

Zapowiedziano zaproszenie szeregu osobistoci do udziau w Komitecie Honorowym Obchodw. yczliwe zainteresowanie obchodami rocznicy mierci Generaa Wadyslawa Sikorskiego wyrazi Prezydent Ryszard Kaczorowski i prof. Zbigniew Brzeziski. Prof. Brzeziski powiedzia, e na Gibraltarze powinno spotka si trzech prezydentw RP: Ryszard Kaczorowski, Lech Wasa i Aleksander Kwaniewski, manifestujc tym jedno Polakw w momencie wstpowania do Unii Europejskiej.

Komitet Organizacyjny postanowi ogosi okres od 4 lipca 2002 do 4 lipca 2003 Rokiem Pamici Generaa Sikorskiego, apelujc do Polakw na caym wiecie o organizowanie lokalnych obchodw. Kalendarium uroczystoci rocznicowych zostanie ogoszone po ostatecznym ukonstytuowaniu si wszystkich Komitetw.

Ide zorganizowania obchodw rocznicy i ogoszenia Roku Pamici Generaa Sikorskiego poparo ju Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji. W Szwecji powoano te Szwedzki Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem mjr Marii Sobociskiej z Koa AK w Sztokholmie. Na Litwie patronat nad obchodami sprawowa bdzie redakcja Kuriera Wileskiego.

Przesa: Krzysztof Mazowski

2002.06 24 Nasza Polonia