Teologia wraca na uniwersytety polskie

Nowy wydzia³ na Uniwersytecie Szczecińskim

W końcu kwietnia br. Senat Uniwersytetu Szczecińskiego podj±³ jednog³onie decyzjź o utworzeniu wydzia³u teologicznego. Uchwa³a wejdzie w æycie po podpisaniu odpowidniej umowy pomiźdzy rz±dem RP a Konferencj± Episkopatu Polski oraz po kanonicznym erygowaniu wydzia³u przez Kongregacjź Edukacji Katolickiej w Rzymie. Powyæsze akty prawne powinny zostaę podpisane jeszcze w maju br.

Uniwersytet Szczeciński poprzez do³±cza w ten sposób do grona uniwersytetów polskich, które postanowi³y powrócię do wielowiekowej tradycji.

Podobn± decyzjź podjź³y juæ wczeniej wol± swoich senatów uniwersytety w: Opolu, Poznaniu, Katowicach, Olsztynie i Toruniu. Podobnie dzieje siź równieæ u naszych zachodnich s±siadów, gdzie wydzia³y teologiczne istniej± juæ na dwunastu uniwersytetach państwowych - w: Augsburg, Bamberg, Bochum, Bonn, Freiburg, Mainz, München, Münster, Passsau, Regensburg, Tübingen i Würzburg.

Poza Niemcami wydzia³y teologiczne istniej± takæe na innych uniwersytetach państwowych - m.in. w: Wiedniu, Pradze, Bratys³awie, Strasburgu, Salzburgu, Innsbrucku, Grazu, Zagrzebiu, Splicie, Fryburgu, Ljubljanie, Kownie i Montrealu. Wydzia³y teologiczne istniej± takæe na 50 uniwersytetach katolickich, a 68 dzia³a samodzielnie jako papieskie wydzia³y teologiczne.Uniwersytet Szczeciński

Utworzenie wydzia³u teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim zosta³o poprzedzone kilkuletnimi przygotowaniami, pocz±wszy od roku 2000 roku,specjalnej komisji uniwersyteckiej powo³anej przez rektora uczelni i arcybiskupa metropolitź szczecińsko - kamieńskiego.

Waænym momentem wspólnych prac by³o porozumienie w sprawie utworzenia wydzia³u teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim zawarte w lipcu 2001 roku, które doprowadzi³o do otworzenia procedury erygowania wydzia³u przez Stolicź Apostolsk±, a cile przez Kongregacjź Edukacji Katolickiej. W marcu tego roku, po spe³nieniu wszystkich wymogów strony kocielnej, Kongregacja wyda³a zgodź na utworzenie wydzia³u teologicznego w Szczecinie i w ten sposób otworzy³a drogź do ostatecznego erygowania wydzia³u.

Wydzia³ teologiczny, erygowany przez Stolicź Apostolsk± zgodnie z kanonem 816 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest integraln± jednostk± organizacyjn± Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej dzia³alnoci naukowo-dydaktycznej rz±dzię siź bździe przepisami obowi±zuj±cymi państwowe szkolnictwo wyæsze, statutem uniwersytetu oraz przepisami kocielnymi, zawartymi w dokumentach kocio³a.

Wydzia³ teologiczny bździe w pe³ni podporz±dkowany organom uniwersytetu. Status prawny wydzia³ów teologicznych w państwowych uczelniach wyæszych reguluje ustawa z 12 wrzenia 1990 roku o szkolnictwie wyæszym. Wydzia³ Teologiczny musi spe³niaę kryteria naukowe, które pozwol± promowaę kadrź akademick±. Ma zatem taki sam status jak pozosta³e wydzia³y uniwersytetu, jedyna róænica dotyczy nadzoru kocielnego. Oprócz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, rektora i senatu, nadzór nad wydzia³em sprawuje takæe przedstawiciel kocio³a - arcybiskup szczecińsko-kamieński, jako Wielki Kanclerz Wydzia³u.

Wydzia³ teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zostanie utworzony w oparciu o istniej±ce sekcje zamiejscowe wydzia³u teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W sk³ad wydzia³u teologicznego wejd± dotychczasowe sekcje w: Szczecinie, Koszalinie, Paradyæu oraz Gorzowie Wlkp. Strukturź za wewnźtrzn± wydzia³u stanowię bździe dwanacie katedr realizuj±cych na poziomie magisterskim kierunek studiów "teologia".

Statutowym zadaniem naukowym wydzia³u teologicznego bździe prowadzenie systematycznych badań w pe³nym zakresie nauk teologicznych. Dotyczy to badań w dziedzinie nauk biblijnych oraz badań nad histori± i tradycj± kocio³a, dalej g³ównych dyscyplin teologii systematycznej, to jest systematyzacji chrzecijańskiej wiary i moralnoci oraz chrzecijańskiego obrazu wiata, wreszcie naukowego ujźcia praktyki æycia kocielnego - w tym prawa kanonicznego.

Stan kadrowy Wydzia³u pozwala³by na prowadzenie studium doktoranckiego w dziedzinie nauk teologicznych. Wydzia³ teologiczny zaraz po ukonstytuowaniu jego w³adz wyst±pi o przyznanie uprawnień doktorskich, a w ci±gu dwóch lub trzech lat o przyznanie uprawnień habilitacyjnych. Wydzia³ teologiczny bździe nastawiony na szerok± wspó³pracź interdyscyplinarn± z przedstawicielami innych nauk na Uniwersytecie Szczecińskim, w tym w szczególnoci bździe uczestniczy³ wprojektach interdyscyplinarnych.

Wydzia³ Teologiczny bździe równieæ zobowi±zany kontynuowaę i rozwijaę formy wspó³pracy naukowej miźdzyuczelnianej i miźdzynarodowej nawi±zanej dotychczas przez sekcje wydzia³u teologicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, do którego dot±d naleæa³. Dotyczy to wspó³pracy ze wszystkimi wydzia³ami teologicznymi w Polsce, a takæe z wydzia³ami teologicznymi uniwersytetów w Bambergu, Paderborn, Würzburgu i Padwie, a w przysz³oci takæe z Uniwersytetem w Bari.

Wydzia³ teologiczny obejmie kszta³ceniem na poziomie magisterskim (magister teologii) oko³o 1000 studentów - w tym 600 na studiach dziennych i 400 na studiach zaocznych. Wydzia³ teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego bździe szóstym wydzia³em teologicznym utworzonym w ramach uczelni wieckich w Polsce i trzecim co do wielkoci. Pierwsza rekrutacja na wydzia³ zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2003/2004. Zajźcia dydaktyczne prowadzone bźd± od pa¼dziernika tego roku.

Dzia³alno¶ę wydzia³u teologicznego bździe finansowana przez państwo i koció³ katolicki. Strona kocielna bezp³atnie uæyczy uniwersytetowi obiekty dydaktyczne (biblioteki i czytelnie), dziekanat, pomieszczenia administracyjne i halź sportow± (budynki seminaryjne w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wlkp. oraz Paradyæu). Wydzia³ Teologiczny nie przewiduje zatrudniania asystentów, a takæe zobowi±zuje siź do wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na "umowź - zlecenie" ze rodków kocielnych.

tekst i zdjźcia Leszek W±tróbski.

2003.04.29 Nasza Polonia