Marsza³ek Sejmu RP, p. Marek Borowski, z wizyt± w Hiszpanii

2003.04.01 RelacjeOnline

Do Madrytu na zaproszenie Przewodnicz±cego Parlamentu Hiszpanii(Kortezów) przyby³ z oficjaln± wizyt± Marsza³ek Sejmu RP , p.Marek Borowski. G³ównym celem wizyty jest rozszeæenie kontaktów miedzy parlamentami Polski i Hiszpanii, które w ostatnich latach nie by³y zbyt intensywne.

Obecnie w progu polskiej akcesji do Unii Europejskiej bardzo poæ±dane ze wzglźdu na zdobycie hiszpańskich dowiadczeń zwi±zanych z wejciem do Unii. Bo choę Polska i Hiszpania znajduj± siź na dwóch przeciwnych krańcach obszaru unijnego, Hiszpania patrzy bardziej na po³udnie i na Amerykź, a Polska jest zaiteresowana wschodem, to s± to kraje bardzo do siebie podobne politycznie. Jak choęby w liczbie mieszkańców i podobnej iloci g³osów w Parlamencie Europejskim. W czasie wizyty p.Borowskiemu towarzysz± pos³anki reprezentuj±ce Platformź Obywatelsk±, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Samoobronź.

W niedzielź, 30 marca w Alcalį de Henares p. Marsza³ek wraz z towarzysz±cymi mu pos³ankami i polskim korpusem dyplomatycznym, reprezentowanym miźdzy innymi przez pani± Ambasador RP i Konsula Generalnego w Madrycie, spotka³ siź z przedstawicielami polskich rodowisk polonijnych z Hiszpanii , oraz z przedstawicielami lokalnych w³adz.

RelacjeOnline jako pierwsze, sk³adaj± sprawozdanie z tego spotkania. Spotkanie zosta³o zorganizowane w Centro Cultural "Gillitos" przez Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii "Orze³ Bia³y". Stowarzyszenia od wielu lat zwi±zanego z Alcalį de Henares i obchodz±cego obecnie 10-t± rocznicź powstania.W spotkaniu uczestniczyli teæ reprezentanci Stowarzyszeń "Forum" i "Nasz Dom" z Madrytu, "Klubu Polskiego" z Fuengiroli, Ruchu Apostolatu Emigracyjnego z Alcalį de Henares, Stowarzyszenia Polsko-Aragońskiego oraz przedstawiciele Szkó³ Polskich z Madrytu, Alcalį de Henares i Mostolesu.

P. Borowski na wstźpie w krótkim przemówieniu przestawi³ powody swojej wizyty. Podkreli³, æe kontakty miedzy Polsk± i Hiszpani± na p³aszczy¼nie parlamentarnej by³y bardzo s³abe.Wini³ za to po³oæenie geograficzne naszych krajów.Wejcie Polski do Unii Europejskiej te kontakty oæywi.

- Hiszpania w wielu sprawach jest dla Polski wzorem do naladowania.Te dowiadczenia s± dla nas szczególnie cenne i poæ±dane. Dziźki tej wizycie chcemy te kontakty pog³źbię i poszerzyę co na pewno pomoæe nam w integracji z Uni±... Bździemy z naszymi kolegami z Kortezów dyskutowaę w jaki sposób te kontakty wzmocnię w jaki sposób podzielię siź owiadczeniami... zakończy³ p.Marsza³ek.

W bardzo ciep³ych s³owach przywita³ p. Marsza³ka burmistrz Alcalį de Henares, dodaj±c, æe Polacy w Alcalį de Henares s± bardzo dobrze zintegrowani w tutejszym rodowisku wzbogacaj±c je swoj± kultur± i tradycjami. Po czź¶ci oficjalnej p.Marek Borowski bezporednio na sali odpowiada³ na pytania. Zwracano siź do p.Marsza³ka o pomoc w sprawie legalizacji polskich praw jazdy, najwiźkszej bol±czki Polaków w Hiszpanii. Na uwagź zas³uguje interwecja prezesa "Forum" p.Ma³gorzaty Ma³anickiej, która wrźcz oszo³omi³a p.Borowskiego, o czym na końcu spotkania sam powiedzia³, swoim zaangaæowaniem i propozycjami do przedstawienia parlamentarzystom hiszpańskim , a zwi±zanymi z pomoc± dla polonijnych szkó³ w Hiszpanii z udostźpnieniem lokali, szczególnie.

Æegnaj±c siź p.Marsza³ek podziźkowa³ wszystkim zgromadzonym za bardzo gor±ce przyjźcie i pogratulowa³ pracy i zaangaæowania w dzia³alnoci na rzecz rozpowszechniania i promowania polskiej kultuty,tradycji i Polski w ogóle ,jako kraju bźd±cego godnym partnerem w Unii.

Z Madrytu dla RelacjiOnline
Bogdan Wójtowicz

 

http://www.relacjeonline.com/