Kto si boi Unii Europejskiej?

2003.01.16 (11:30) Relacje

KRZYSZTOF MAZOWSKI

Czy Unia Europejska to sprawa polonijna? Jak najbardziej. Milion, moe dwa miliony Polakw, ktrzy emigrowali kiedy do rnych krajw europejskich s ju obywatelami Unii. Po przystpieniu Polski do Unii przestan by imigrantami. Bd po prostu Polakami mieszkajcymi w Europie.

Polska, niezalenie od tego czy to si komu podoba, czy nie, przystpi niebawem do Unii. I w ten sposb zakoczy si dugo ju trwajcy proces powrotu naszego kraju na ono Europy. Dlaczego jednak nie wywouje to powszechnej radoci? Wrcz przeciwnie. Sycha gosy, e przedtem rzdzia nami Moskwa, a teraz bdzie rzdzi Bruksela, e Niemcy wykupi nasze ziemie zachodnie i e utracimy nasz niezaleno i tosamo narodow.

Zacznijmy moe od maego artu. Moim zdaniem, jeeli kto nie widzi rnicy midzy Moskw, a Bruksel, to powinien szczeglnie uwaa na przejciach dla pieszych, bo moe nie odrni wiato czerwonego od zielonego, a taka jest mniej wicej rnica midzy Moskw a Bruksel. Zastanawiam si, skd si w ogle wzili przeciwnicy Unii w Polsce? Czy s to ludzie zupenie pozbawieni instynktu samozachowawczego, nie zdajcy sobie sprawy, e dla Polski alternatyw jest albo Unia, albo Wsplnota Niepodlegych Pastw. Czyli mwic prociej - Rosja. A moe model biaoruski - czyli pena niezaleno i prezydentura Leppera? Zastanawiaem si te, e moe to jaka prowokacja? Moe twardogowi exkomunici przebrani za endekw usiuj wmwi ludziom, e Polska straci swoj dusz podpisujc cyrograf Unijny? Pytanie o przystpienie Polski do Unii moe by tylko pytaniem retorycznym. Oczywicie, e tak, kada inna odpowiedz przeczy zdrowemu rozsdkowi.

Wyjanijmy od razu jedn spraw. Unia nie jest wcale tworem doskonaym. I tam s skorumpowani politycy i tam s afery i tam jest cae morze niesprawiedliwoci, niedoskonaoci, krtkowzrocznoci itd. Jasne, e to zabrzmi jak bzdura, kiedy powiemy, e polityk z Brukseli bdzie ustala szeroko chodnika w Milanwku... Natomiast kiedy zgodzimy si, e ulice w caej Europie maj standardow szeroko - tak, aby mogy si po niej porusza swobodnie dwa samochody jadce w przeciwnych kierunkach, a nie dwa osy, to i szeroko chodnika powinna by odpowiednio wygodna dla pieszych, take w Milanwku. Czy teraz brzmi to jak bzdura, czy te zaczynamy mwi o pewnych standardach ycia, standardach, ktre wynikaj z pewnej wsplnej kultury, wsplnego rozumienia pewnych poj, standardach, ktre umownie nazwijmy standardami europejskimi.

Unia bowiem, to przede wszystkim wprowadzenie jednego standardu, unifikacja norm, tak aby wtyczka do kontaktu pasowaa tak samo w Warszawie jaki w Paryu, aby numer buta wyprodukowanego w Dublinie odpowiada rozmiarowi obuwia produkowanego Wilnie. Powiedzcie mi drodzy przeciwnicy Unii, czy obawiacie si jednolitej numeracji obuwia i zakrzykniecie, e tosamo narodowa bdzie zagroona, e zostaniemy przez Bruksel pozbawienia prawa do wasnej numeracji obuwia? Kierpce z europejsk numeracj w Zakopanem nie przestan by polskim ludowym produktem. Jeeli zdecydowalimy si, e metr ma dugo metra tak sam w Londynie i w Warszawie, to moemy zgodzi si na i na inne normy. W innym wypadku bdziemy musieli np. odmierza dugo na okcie. Zreszt ju od dawna przyjlimy wiele europejskich norm, tylko sobie tego tak dobrze nie uwiadamiamy. Teraz zostanie to jeszcze przypiecztowana naszym przystpieniem do Unii i oznacza, e wiele przyjtych przez nas ju dawno norm bdzie obowizywao zarwno u nas jak i w Portugalii.

Jeden standard europejski nie oznacza wcale, e Hiszpanie w Andaluzji przestali taczy flamenco, e zamknito majow feri w Sewilli, e grale z Zakopanego przestan nosi parzenice... Cho to prawda, e Unia kwestionuje ju standard higieniczny produkcji "oscypkw"... Moe maj racj, a moe warto wynegocjowa okres przejciowy na "oscypki", tak jak Szwecja wynegocjowaa okres przejciowy na "snus", czyli na niehigieniczny, obrzydliwy tyto doustny, ktry sta si w pewnym momencie synonimem "szwedzkiej tosamoci narodowej".

Napisaem, e przede wszystkim to jeden europejski standard, z naciskiem na "przede wszystkim", ale jakby podwiadomie pominem aspekt jeszcze waniejszy, gdy wydaje si by tak oczywisty. Niestety zapomina si czsto, e Unia to wielki projekt pokojowy, to sposb na uniknicie takich wojen, z jakimi mielimy do czynienia w ubiegym stuleciu. Przeciwnicy Wsplnoty mwi, e Unia jest podbojem bez wojny, e dominujc rol w Unii odgrywaj Niemcy, co oznacza dla Polski ogromne zagroenie. Niemcy po prostu wykupi lsk i Mazury...

Nie wiem jak wygldaoby takie wykupywanie polskiej ziemi. Czy jest jej a tyle na sprzeda i to za mae pienidze? Czy przyjd Niemcy z workami pienidzy, a polscy, wyzuci z patriotyzmu chopi, sprzedadz im od razu swoje gospodarstwa? Tak systematycznie, jedno za drugim, a lsk bdzie znowu niemiecki? Sami tymczasem wyjad na Wyspy Kanaryjskie i swoje judaszowe srebrniki przepij spoywajc unijne, hiszpaskie wina? Albo moe pojad na dawne kresy wschodnie Rzeczpospolitej wykupywa z kolei dawne polskie latyfundia magnackie na Wschodzie? A moe krzyczc, e to pokojowy podbj polskich ziem wolelibymy, aby niemiecki marsz na wschd odbywa si tak samo jak ostatnio, w 1939 roku. Drodzy rodacy atwiej bdzie nam wykaza swj patriotyzm odmawiajc sprzeday ziemi Niemcowi, ni przelewajc krew bronic granic na polu walki. Teraz zreszt nie bdzie ju granic.

Kiedy granice stan si pojciem jedynie geograficznym, otworzy si przed Polakami olbrzymi rynek pracy, otworzy si moliwo legalnych wyjazdw i zarabiania i legalnych pienidzy. Ju dzi kraje europejskie, choby Hiszpania, zabiegaj o polsk si robocz. Czy opowiadacie si za wzrostem bezrobocia w kraju, czy te moe jednak lepszy byby transfer nadwyek polskiej siy roboczej w rejony, gdzie jest praca?

Inny aspekt jednoci to jednolite prawo obowizujce na caym obszarze Unii. Jeeli kto uwaa, e mamy teraz dobre prawa, ktrych nie naley zmienia, jeeli kto uwaa, e prawa europejskie bd gorsze, e zostan nam narzucone przez Bruksel, to zapomina, e Unia jest wielkim projektem demokratycznym, e politykami w Brukseli stan si twoi reprezentanci, moe kiedy twoje dzieci, e to twoim reprezentanci bd stanowili o prawach dla ciebie i dla caej Europy.

Jeeli wszyscy jestemy za pokojem i demokracj, zgadzamy si na jednolite prawo, jednolite standardy techniczne to ju zupenie nie wiem, o co jeszcze moe chodzi przeciwnikom Unii. Mwio si kiedy, e jeeli nie wiadomo o co chodzi to pewnie chodzi o pienidze. O jakie pienidze zatem chodzi przeciwnikom Unii? Czy jeeli zorientuj si, e na tym interesie unijnym mona sporo zarobi i to w euro, to zmieni pogldy?

Euro - jedna waluta europejska to kolejny argument za Uni. Prosz tylko nie mwi, e narodowy pienidz, e taka wspaniaa tradycja zotego itd. Prawdziwa wymienialna zotwka ma zaledwie kilka lat, wczeniej mielimy kartki na cukier i wasn emisj niby dolarw w postaci bonw do Pewexu. Wspaniaa tradycja, jest czego aowa!

Unia to take olbrzymia szansa dla wszystkich Polakw mieszkajcych w krajach europejskich, szansa na podniesienie statusu. Przestan by imigrantami, czsto jeszcze nielegalnymi, a stan si penoprawnymi obywatelami. Automatycznie rozwie to szereg problemw, takich jak ubezpieczenia spoeczne, zaliczenie okresu emerytalnego, transferu emerytur, uznawania polskich dokumentw, itd. Naley si te liczy z masowym powrotem do polskiego obywatelstwa, nie tylko zreszt w Europie. Polska wejdzie bowiem do grona nowoczesnych krajw wiata i znowu stanie si powodem dumy. Wic jak to bdzie z tym rozmywaniem si polskiej tosamoci narodowej?

Myl, e w Polsce boj si Unii ci politycy, ktrzy nie znaj obcych jzykw. Przecie nikt nie wyle ich potem do Brukseli, tak jak zrobiono to w Szwecji. Od razu ucicho. W kocu pensje unijne wysokie. Tymczasem polscy politycy po szkole podstawowej, znajcy w jzykach obcych tylko jedno sowo "charaszo", licz si tylko tu i teraz, pniej stan si bezuyteczni. Odwlekaj wic tak dugo, jak mog, moment swojego przejcia na polityczn emerytur.

Polska w Unii bdzie, obok Hiszpanii, pitym co do wielkoci krajem europejskim z 50 posami w Parlamencie Europejskim i 27 przedstawicielami w radzie europejskiej. Niemcy maj 99 posw, Anglicy, Francuzi i Wosi po 72 posw (oraz po 29 przedstawicieli w radzie). Polska w Europie bdzie miaa wicej do powiedzenia ni np. tak podziwiana przez nas Szwecja z 18 posami, Szwecja, ktra teraz zabiega o wzgldy Polski, bowiem w zjednoczonej Europie bd zawierane rozmaite sojusze, aby przeforsowa swoje postulaty w parlamencie. Sojusze parlamentarne zastpi sojusze wojskowe. Unia bdzie taka jak sobie stworzymy. Jeeli zakadamy, e nie uzyskamy adnego wpywu na jej oblicze, to zakadamy nasz nieudolno, nasz niekompetencj, nasz nieumiejtno wspycia z innymi narodami. Wystawiamy sobie wiadectwo naszego "nieudacznictwa", potwierdzamy nasz polsk niemoc, taczymy chocholi taniec.

Krzysztof Mazowski

Zobacz take:

www.relacjeonline.com