Komitet budowy pomnika gen. Sikorskiego

rozpocz±³ dzia³alno¶ę


2003-01-23 17:27 PAP


Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika gen. W³adys³awa Sikorskiego w Warszawie wyst±pi do prezydenta stolicy z propozycj± lokalizacji pomnika. W czwartek Komitet zebra³ siź na swym pierwszym posiedzeniu - poinformowa³a PAP rzeczniczka Urzźdu ds. Kombatantów Boæena Materska.

Przewodnicz±cym Komitetu zosta³ Wojciech Kozak - b. prezydent Warszawy, obecnie przewodnicz±cy Rady miasta sto³ecznego Warszawy.

Na pocz±tku stycznia Sejm przyj±³ uchwa³ź ustanawiaj±c± rok 2003 rokiem W³adys³awa Sikorskiego, w zwi±zku z 60. rocznic± jego mierci.

W³adys³aw Sikorski (1881-1943), polityk i wojskowy. Przed I wojn± wiatow± wspó³za³oæyciel Zwi±zku Walki Czynnej i Zwi±zku Strzeleckiego. W czasie I wojny wiatowej zwolennik, do pewnego stopnia, orientacji austriackiej, od listopada 1918 w Wojsku Polskim, uczestniczy³ w obronie Przemyla przed Ukraińcami i w wojnie bolszewickiej 1920 r. W 1923 r. premier, w latach 1924-25 minister spraw wojskowych w gabinecie W³adys³awa Grabskiego.

Jako przeciwnik Józefa Pi³sudskiego w 1928 r. straci³ stanowisko dowódcy Okrźgu Korpusu i do 1939 r. pozosta³ genera³em "do dyspozycji".

28 wrzenia 1939 obj±³ dowództwo armii polskiej tworzonej we Francji. W dwa dni pó¼niej desygnowany na premiera na uchod¼stwie, w którym obj±³ takæe tekź ministra spraw wojskowych. Od 7 listopada 1939 Naczelnym Wódz i Generalny Inspektor Si³ Zbrojnych.

Sikorski zgin±³ w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 w Gibraltarze, powracaj±c z inspekcji wojsk na ¦rodkowym Wschodzie. Przyczyn katastrofy nie wyjaniono do chwili obecnej. Pochowany zosta³ na cmentarzu polskich lotników w Newark, w Wielkiej Brytanii. 17 wrzenia 1993 r. prochy Sikorskiego przeniesiono na Wawel.

2003-01-23 17:27 PAP

http://www.pap.pl/