Deklaracja EUWP

 

2003.01.10 RelacjeOnLine.com

 

Kontynuuj±c konsekwentnie zobowi±zania podjźte na:

* II Zje¼dzie Polonii i Polaków z Zagranicy - wyraæone w licie do Prezesa Rady Ministrów RP z dnia 1 maja 2001r.
* Radzie Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w dniu 29 pa¼dziernika 2002 r. w Pu³tusku - wyraæone w licie do Marsza³ka Sejmu RP, a takæe wiadoma, æe jako organizacja skupiaj±ca m. in. Polaków od wielu lat zamieszka³ych w krajach, które juæ s± cz³onkami UE, moæe odegraę waæn± rolź w procesie akcesyjnym,

 

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH DEKLARUJE,

æe we wszystkich swoich dzia³aniach dalej aktywnie popieraę bździe przyst±pienie Polski do Unii Europejskiej.

Zdaj±c sobie sprawź, æe cz³onkostwo w UE jest dla Polski historyczn± szans± a równoczenie wielkim wyzwaniem dla ca³ego spo³eczeństwa i gospodarki, my, Polacy z krajów cz³onkowskich UE chcemy podzielię siź w³asnym dowiadczeniem z Rodakami w Kraju we wszystkich kwestiach zwi±zanych z cz³onkostwem w UE. Nie bźd±c skrźpowani æadnymi ograniczeniami politycznymi, a takæe bźd±c przekonani, æe na wiele spraw patrzymy z nieco innej perspektywy, pragniemy otwarcie mówię o wszystkich waænych dla przysz³oci Polski sprawach, nie tylko o bezsprzecznych korzyciach wynikaj±cych z cz³onkostwa w UE, ale teæ o obawach spo³eczeństwa polskiego i spodziewanych zagroæeniach.

EUWP uwaæa, æe rzetelna, obiektywna i wynikaj±ca z w³asnych dowiadczeń informacja o wszystkich korzyciach i wadach wynikaj±cych z racji przynaleænoci Polski do UE, moæe pozytywnie wp³yn±ę na nastroje w polskim spo³eczeństwie i w zwi±zku z tym traktuje sprawź przekazania Rodakom tej informacji jako swój patriotyczny obowi±zek.

Potrzeba nam jednoci i zdecydowania, aby przywrócię Polsce godne jej miejsce w Europie. Jestemy wiadomi, æe dla Polski otwiera siź coraz szersza droga do lepszej przysz³oci. Zdajemy sobie sprawź, æe Ojczyzna i ci, którzy bior± na siebie odpowiedzialno¶ę za jej los stoj± przed rzeczywistoci± niezmiernie trudn±, która wymaga jednoci wszystkich si³ i mocnego odniesienia siź do systemu wartoci, które kszta³towa³y nasz naród przez tyle wieków.

Szczególnie teraz potrzeba nam skupienia ca³ego narodu polskiego - tego w kraju jak i tego za granic±.


My Polacy zamieszkali poza granicami Kraju jestemy sol± tej samej ziemi i chcemy w³±czyę siź do wspólnej pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Chcemy wspólnie tworzyę silne lobby polityczne i ekonomiczne. Chcemy wspólnie budowaę Europź bez granic - Europź Ojczyzn. Europź respektuj±c± odrźbny charakter kaædego narodu, a równoczenie maj±c± wiadomo¶ę wspólnych korzeni, wartoci i kultury, w której Polska bździe mia³a naleæn± jej pozycjź.

Polska na przestrzeni przesz³o tysi±ca lat da³a wiele wiatu w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i cywilizacji. Polska obroni³a Europź nie tylko przed najazdem tureckim, ale sta³a siź teæ przedmurzem chrzecijaństwa. Informowanie o tym wielkim wk³adzie naszego narodu to nasza wspólna odpowiedzialno¶ę, to nasza rola i obowi±zek. Od nas zaleæy czy Polska stanie siź godnym wspó³partnerem Wspólnoty Europejskiej.

Im bardziej wiat oceni wk³ad Polaków do skarbca kultury ogólnoludzkiej o tyle silniejsza bździe Polska, o tyle silniejsza bździe Polonia w swych wp³ywach i znaczeniu. Nie moæemy zapomnieę, æe naleæymy do wielkiej wspólnoty narodów. Korzystamy z jej dorobku i osi±gniźę a i ona równieæ bździe chcia³a wzbogacaę siź czerpi±c z naszego skarbca. Uczynię to moæemy tylko i wy³±cznie przez bezporednie uczestniczenie w wspólnej strukturze europejskiej i pe³nym zaangaæowaniu w tworzeniu Europy bez granic.

13 grudnia 2002, dzień zakończenia negocjacji na szczycie w Kopenhadze, wejdzie na zawsze do kalendarzy zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski jako wielki sukces. Historyczny ten dzień doprowadzi do zlikwidowania poja³tańskiego podzia³u Europy i do powrotu do normalnoci na naszym kontynencie. Zapewni on Europie jej w³aciwe miejsce na arenie miźdzynarodowej i pozwoli na jej dalszy postźp gospodarczy i rozwój cywilizacyjny. Dla Polski jest on dat± powrotu do jej europejskich korzeni oraz zajźcia naleænego jej miejsca wród narodów Europy.

Sukces ten zosta³ osi±gniźty dziźki porozumieniu ponad politycznymi podzia³ami. Ogromne wysi³ki kolejnych polskich rz±dów przy poparciu spo³eczeństwa, pozwoli³y na nadrobienie zmarnowanych lat PRL-u i rozpoczźcie negocjacji o cz³onkostwo w Unii 31 marca 1998 oraz do ich zakończenia cztery i pó³ roku pó¼niej na spotkaniu w Kopenhadze.

Nieuniknionym by³o, æe tak ogromny krok wywo³a w spo³eczeństwie pewne obawy, które choę podchwycone i rozdmuchane przez ruchy populistyczne, s± bez w±tpienia obawami bez podstaw. Ci, z nas, którzy æyj± w krajach cz³onkowskich UE, mog± zapewnię, æe æaden z tych krajów poprzez cz³onkostwo w UE nie utraci³ swojej suwerennoci, kultury ani tradycji.

Najwiźkszy Polak wszechczasów, Ojciec ¦wiźty, Jan Pawe³ II w parlamencie polskim w 1999 roku powiedzia³ "Przy okazji dzisiejszego spotkania pragnź raz jeszcze wyrazię moje uznanie dla podejmowanych konkretnie i solidarnie wysi³ków, których celem od chwili odzyskania suwerennoci, jest poszukiwanie i utrwalenie naleænego i bezpiecznego miejsca Polski w jednocz±cej siź Europie i wiecie. Polska ma pe³ne prawo, by uczestniczyę w ogólnym procesie postźpu i rozwoju wiata, zw³aszcza Europy. Integracja Polski z Uni± Europejsk± jest od samego pocz±tku wspierana przez Stolicź Apostolsk±. Dowiadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mog± skutecznie przyczynię siź do ogólnego dobra ca³ej rodziny ludzkiej, a zw³aszcza umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie".

My Polacy, zamieszkali od lat w krajach Unii Europejskiej i doskonale znaj±cy jej realia, wtórujemy kaædemu s³owu Ojca ¦wiźtego.

Zdajemy sobie sprawź, æe nastźpnych kilka lat nie od razu bździe dla Polski okresem mlekiem i miodem p³yn±cym, lecz jestemy przekonani, æe warunki osi±gniźte przez polskich negocjatorów w Kopenhadze pomog± w przezwyciźæeniu najwiźkszych trudnoci, w rozwoju polskiego rolnictwa, infrastruktury, w redukcji bezrobocia, w rozwoju nauki i kultury polskiej.

G³źboko wierzymy, æe polskie rolnictwo, znane na Zachodzie ze swoich ekologicznie czystych produktów o wysokiej jakoci, przy pomocy dotacji z UE ma przed sob± wielk± przysz³o¶ę.

Nie ma æadnych w±tpliwoci, æe jeszcze przed osi±gniźciem przez Polskź pe³nego cz³onkostwa w Unii Europejskiej zwiźksz± siź obce inwestycje w Polsce, a otwarcie dostźpu do miejsc pracy w szeciu, a za kilka lat we wszystkich krajach cz³onkowskich Unii pozwoli wielu Polakom na pog³źbienie znajomoci jźzyków obcych, dalsze wykszta³cenie, zdobycie dowiadczeń i uzyskanie godziwego statusu ekonomicznego.

Jest dla nas oczywistym, æe Unia Europejska nie jest idealna, ale potrzebne w niej zmiany mog± dokonaę tylko jej pe³noprawni cz³onkowie.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, æe wród za³oæeń polskiej polityki zagranicznej na 2003 r. znalaz³o siź sformu³owanie, æe Polska chce byę "swoistym adwokatem ca³ego wschodniego s±siedztwa UE". Ma to olbrzymie znaczenie dla naszych rodaków na Wschodzie, o których nigdy nie moæna zapominaę, a szczególnie w chwili integracji Polski z UE. Zapewnienie im w³aciwego kontaktu z ojczyzn± bździe przedmiotem naszych usilnych starań.

Przed Polsk± stoi historyczny akt referendum, w którym Naród zadecyduje o swojej przysz³oci. Po raz pierwszy teæ w historii bezporedni± decyzjź o przysz³oci Ojczyzny maj± szansź podj±ę wszyscy jej Obywatele.

Apelujemy o wziźcie udzia³u w referendum
i o g³osowanie za wejciem Polski do Unii Europejskiej.

My ze swojej strony bździemy robię wszystko, aby jak najlepiej promowaę Polskź w krajach naszego zamieszkania i w ten sposób przyczynię siź do wsparcia procesów ratyfikacji traktatu akcesyjnego.Sekretariat EUWP (Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych)


Prezydent EUWP

Helena Miziniak

Wiceprezydent Tadeusz Adam Pilat, Szwecja
Sekretarz Urszula Milczewska, Bu³garia
Sekretarz Tadeusz Kruczkowski, Bia³oru
Sekretarz Roman ¦migielski, Dania

Londyn - 8 stycznia 2003 r.

 

Zobacz takæe: http://www.relacjeonline.com/