Nowe zasady wystawiania paszportw polskich

 

2002-12-14 MSZ

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, e w zwizku ze zmian Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, od 1 stycznia 2003 r. wszystkie paszporty zwyke 10-letnie niezalenie od miejsca zamieszkania obywatela polskiego, bd wystawiane w Polsce. Zmiana ta, podyktowana wymogami bezpieczestwa, oznacza wprowadzenie powszechnie przyjtej w wiecie zasady personalizacji dokumentw. Polskie urzdy konsularne bd nadal, zgodnie z waciwoci terytorialn, przyjmowa wnioski o wydanie paszportu po czym bd przesya je do Warszawy, a po otrzymaniu gotowych paszportw bd wydawa je wnioskodawcom.


* Obywatel polski ubiegajcy si o wydanie za granic paszportu zwykego powinien uwzgldni wyduenie si procedur, wynikajce z koniecznoci wystawienia tego dokumentu  w kraju. Std  zaleca si zoenie wniosku na nowy paszport, minimum 6 miesicy przed utrat wanoci dotychczas posiadanego..


* Jeeli okolicznoci nie pozwalaj na ubieganie si o paszport zwyky z odpowiednim wyprzedzeniem, naley przy skadaniu wniosku paszportowego wystpi z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten, speniajcy wszystkie funkcje paszportu zwykego, bdzie wydawany przez konsulw bezpatnie, z okresem wanoci do 1 roku, na czas oczekiwania na paszport zwyky.


* Dotychczasowy paszport blankietowy, wydawany na powrt do kraju, w zamian za utracony paszport zwyky zostanie od 1 stycznia 2003 roku zastpiony rwnie przez paszport tymczasowy, o okrelonym, krtkim okresie wanoci. Procedury niezbdne dla otrzymania tego paszportu, jak i opata za jego wydanie, pozostaj takie same jak w przypadku dotychczasowego paszportu blankietowego.


Szczegowe informacje dotyczce aktualnych procedur paszportowych mona uzyska  w kadym polskim urzdzie konsularnym.

 

Zobacz take:

http://www.msz.gov.pl/start.php