KOMUNIKAT O PRZYZNANIU NAGRÓD GOSPODARCZYCH

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W 2003 ROKU

W dniu 9 czerwca, podczas uroczystego koncertu z okazji ,,Dnia Polskiego" na 75. Targach Technologii Przemys³owych i Dóbr Inwestycyjnych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Aleksander Kwaniewski wrźczy³ Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP.

 

Pan Prezydent przyznaje Nagrody Gospodarcze od 1998 roku. Celem ich ustanowienia jest chźę wyróænienia wszystkich tych, którzy przyczyniaj± siź do rozwoju gospodarczego naszego kraju, upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osi±gania sukcesów w gospodarce wolnorynkowej, a takæe promocja i budowanie prestiæu polskiej gospodarki. Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach, a tryb wy³aniania laureatów podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy to zg³aszanie kandydatów przez uprawnione instytucje i organizacje, drugi - wybór nominowanych przez Kapitu³ź Nagrody, trzeci - wybór laureatów przez Prezydenta RP.

 

W tegorocznej edycji przez uprawnione instytucje i organizacje zg³oszonych zosta³o 143 kandydatów.

 

Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2003 roku Kapitu³a w sk³adzie: Przewodnicz±ca: Prof. Janina Jó¼wiak, Sekretarz - Jerzy Mackiewicz, Cz³onkowie: Artur Balazs, Prof. Marek Belka, Prof. Stefan Berczyński, Prof. Zbigniew Hockuba, Prof. Danuta Hübner, Roman Jagieliński, Wies³aw Kaczmarek, Jaros³aw Kalinowski, Robert Kwiatkowski, Zbigniew Maci±g, Andrzej Nierych³o Prof. Emil Panek, Jacek Piechota, Maciej P³aæyński, Marek Pol, Janusz Steinhoff, Mariusz Walter i Krystyna Wo¼niak - Trzosek , wybra³a 21 nominowanych w 7 kategoriach.

 

Z grona nominowanych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Aleksander Kwaniewski, przyzna³ nagrody w 2003 roku:

 

1. Dla "Najlepszego Polskiego Przedsiźbiorstwa:

Firmie LPP S.A. w Gdańsku

Województwo pomorskie

2. Dla "Najlepszego Ma³ego Polskiego Przedsiźbiorstwa":

Firmie Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Krapkowicach

Województwo opolskie

3. Dla "Najlepszej Instytucji Finansowej":

Krakowskiemu Bankowi Spó³dzielczemu w Krakowie

Województwo ma³opolskie

4. Dla "Najlepszego Eksportera":

Firmie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach

Województwo dolnol±skie

5. Dla "Najlepszego Gospodarstwa Rolnego:

Gospodarstwu Ogrodniczemu - T. Mularski S.C.

Województwa: lubuskie, mazowieckie, l±skie

6. Dla "Najlepszego Inwestora Zagranicznego w Polsce":

Firmie Internatinal Paper Kwidzyn S.A. w Kwidzynie

Województwo pomorskie

7. Za "Najlepszy Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii":

Ryszardowi Marii Suwalskiemu Z Zespo³em

Twórcom "Systemu Samoczynnej zmiany rozstawu kó³ w taborze kolejowym"

Województwo wielkopolskie

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyzna³ równieæ Nagrody Specjalne " Za szczególny wk³ad w budowanie prestiæu polskiej gospodarki w krajach Unii Europejskiej":

 

1. Grupie Fakro w Nowym S±czu

Województwo ma³opolskie

2. Kronieńskim Hutom Szk³a Krosno S.A. w Kronie

Województwo podkarpackie


LAUREACI NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP W 2003 ROKU

 

NAJLEPSZE POLSKIE PRZEDSIŹBIORSTWO

LPP SA

80-769 Gdańsk, ul. £±kowa 39-44, Województwo pomorskie

tel. +48 (58) 7696905, fax +48 (58) 7696909

Prezes: Marek Piechocki

LPP S.A. jest gdańsk± firm± zajmuj±c± siź projektowaniem i sprzedaæ± odzieæy. Wyroby tworzone przez zespó³ m³odych projektantów wykonywane s± przez zewnźtrznych wytwórców. Najbardziej znan± mark±, która trafia do konsumenta poprzez sieę w³asnych Salonów jest marka Reserved. Na zlecenie LPP S.A. odzieæ szyta jest g³ównie poza granicami Polski, aczkolwiek ponad 20% kolekcji Reserved powstaje w kraju. Udzia³ wyrobów wytwarzanych w Polsce sukcesywnie ronie.

Odzieæ Reserved skierowana jest g³ównie do m³odego klienta, który chce byę modnie, a jednoczenie niezbyt drogo ubrany. O zadowoleniu konsumentów mog± wiadczyę zarówno rosn±ce wyniki sprzedaæy, jak i przyznane marce Reserved wyróænienie w konkursie "Twojego Stylu" Doskona³o¶ę Mody 2002. Dobrej jakoci wyroby koresponduj± z satysfakcjonuj±cym kaædego klienta poziomem obs³ugi, który zosta³ wypracowany na bazie w³asnego systemu szkoleń i kierowania prac± personelu sklepów.

Firma zosta³a uhonorowana w 2002 roku nagrodami, wiadcz±cymi o stosowaniu nowoczesnych metod zarz±dzania. W konkursie Gazety Gie³dy "Parkiet" zosta³a uznana za "Najlepiej zarz±dzan± Spó³kź", a "Rzeczpospolita" przyzna³a nam tytu³ "Dobra Firma".

Kilkadziesi±t milionów z³otych zainwestowanych w Polsce (g³ównie w sieę Salonów Reserved) przynosi na tyle dobre wyniki, æe firma jest dobrze postrzegana przez rynek kapita³owy. Ma to odzwierciedlenie we wzrocie ceny akcji notowanych na GPW w Warszawie od 48 z³ (maj 2001) do 250 z³otych dzisiaj. Zysk netto wypracowany w 2002 roku wyniós³ 18,6 mln z³, za zwrot z kapita³ów w³asnych ponad 28%.

Uruchomienie do tej pory 43 placówek w Polsce (³±czna powierzchnia handlowa ponad 18 tys. m kw.) pozwoli³o na podjźcie konkurencji z wieloma zagranicznymi sieciami sklepów tej branæy istniej±cymi w Polsce.

Do końca 2004 roku zostanie uruchomionych kilkadziesi±t kolejnych placówek. LPP S.A. uruchomi³a takæe 11 Salonów Reserved poza granicami Polski (kraje nadba³tyckie, Czechy, Wźgry, Rosja). W ci±gu najbliæszych dwóch lat planowane jest uruchomienie kolejnych 25 placówek zagranicznych. Wysi³ki w kierunku szybkiego rozwoju doceni³ w 2001 i w 2002 roku dziennik "Puls Biznesu", zaliczaj±c nas do Klubu "Gazel Biznesu" - grona najdynamiczniej rozwijaj±cych siź firm.

Realizacja planów rozwoju pozwoli³a na zwiźkszenie personelu firmy od 118 osób w końcu 1997 roku do 730 dzisiaj. Dodatkowo dziźki utworzonej sieci Salonów zatrudnienie znalaz³o ponad 500 osób stanowi±cych za³ogi tych placówek.

Zaangaæowanie pracowników wynika ze stwarzania dobrych warunków pracy oraz ich przewiadczenia, æe uczestnicz± w tworzeniu nowoczesnej polskiej firmy o miźdzynarodowym zasiźgu.

NAJLEPSZE MA£E POLSKIE PRZEDSIŹBIORSTWO

 

CHESPA Farby Graficzne Sp. z o.o.

47-303 Krapkowice, ul. Ks. F. Duszy 5, województwo opolskie

tel. +48 (77) 442 97 00, fax. +48 (77) 466 37 11

Prezes: Joachim Siekiera

 

Chespa zatrudnia 28 pracowników. Od wielu lat odnotowuje pozytywne wyniki ekonomiczne, zysk w 2002 roku wyniós³ 1.348 mln z³ netto, sprzedaæ -.12.575 mln z³. Firma równieæ swoje wyroby sprzedaje za granicź, w 2002 roku wyeksportowa³a za 0.3 mln USD.

Juæ od ponad dziesiźciu lat Chespa jako sprawdzony i wiarygodny partner zaopatruje drukarnie fleksograficzne w farby i klisze fotopolimerowe. Jako dostawca bźd±cy porodku procesu produkcyjnego, bierze na siebie zawsze bardzo duæ± odpowiedzialno¶ę za efekt końcowy.

Motto firmy "flexo w kaædym calu" wyraæa zarówno ideź kompleksowej obs³ugi drukarń oraz poszerzania wiedzy o fleksodruku, zarówno w³asnej, jak i jej klientów.

Farby produkowane s± zawsze na konkretne zamówienie, dziźki czemu ich parametry technologiczne s± cile dostosowane do potrzeb klienta. Róænorodne funkcje opakowań, oraz sposoby ich transportu, przechowywania i ekspozycji, wymagaj± by równieæ nadruk na nich by³ trwa³y i odporny na t³uszcze, alkohole, wysokie i niskie temperatury oraz inne ekstremalne warunki . Dlatego laboratorium firmy dysponuje sprzźtem, który umoæliwia wykonanie i analizź testów odpornociowych na te czynniki. Wszystkie produkowane farby posiadaj± równieæ atesty PZH, a ich badania zosta³y wykonane w niezaleænych instytucjach krajowych i zagranicznych. Farby spe³niaj± normy europejskie i uzyska³y pozytywne oceny i certyfikaty.

Firma jest nie tylko producentem. Równieæ oferuje odbiorcom pomoc w oczyszczaniu cieków drukarskich, a jej dowiadczenia zosta³y opublikowane w prasie fachowej. Stanowi± teæ temat corocznych seminariów dodatkowo uzupe³nianych wyk³adami zagranicznych ekspertów w zakresie druku fleksograficznego .

Dostawcami Chespy s± najwiźksze miźdzynarodowe koncerny, co gwarantuje uzyskanie wysokiej jakoci produkowanych wyrobów .

Do dyspozycji klientów firma stawia serwis techniczny. To dlatego moæe zagwarantowaę najwyæszy poziom obs³ugi - kompleksowy dla ca³ej sfery przygotowania druku. Firma posiada oddzia³y produkcyjne w Polsce ( Pruszcz Gdański i Góra Kalwaria ) oraz zagranic± -Czechy , Rumunia i Niemcy.

Dzia³ania firmy doprowadzi³y do utworzenia szko³y poligraficznej pomaturalnej , w której wyk³adowcami s± jej specjalici .

Dzia³ania firmy zosta³y dostrzeæone zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym i miźdzynarodowym.

Chespa zosta³a uhonorowana licznymi wyróænieniami i nagrodami.

 

NAJLEPSZA INSTYTUCJA FINANSOWA

 

Krakowski Bank Spó³dzielczy

Kraków, ul. Rynek Kleparski 8, województwo ma³opolskie

tel. +48 (12) 428 62 24, fax. +48 (12) 428 62 22

Prezes: Jan Czesak

 

Krakowski Bank Spó³dzielczy jest liderem wród banków spó³dzielczych dzia³aj±cych w Polsce. W rankingach banków spó³dzielczych w latach 1999-2001 zajmowa³ 1 miejsce w kraju. Jest bankiem o polskim kapitale; uniwersalnym, godnym zaufania o ponad 100-letniej tradycji.

Jest liderem w zakresie restrukturyzacji sektora bankowoci spó³dzielczej w Polsce.

W latach 1994-1999 dokona³ po³±czenia 22 banków spó³dzielczych, zapobiegaj±c ich upad³oci lub likwidacji.

Dzień dzisiejszy Bank to sieę 48 placówek bankowych, 24 000 cz³onków oraz szeroka oferta nowoczesnych us³ug bankowych. KBS jako pierwszy bank spó³dzielczy w kraju zosta³ cz³onkiem afiliowanym organizacji MASTERCARD.

W 2001 roku otrzyma³ wysoki rating (BBB- nadany przez CERA S.A. (obecnie FITCH POLSKA)). Specjalizuje siź w obs³udze sektora rolno spoæywczego, ma³ych i rednich przedsiźbiorstw oraz jednostek samorz±du terytorialnego.

W 2002 r. Bank zanotowa³ dalszy rozwój. Wynik finansowy brutto wzrós³ o 61,4%, wspó³czynnik wyp³acalnoci ukszta³towa³ siź na poziomie 10,61%, nast±pi³ wzrost kredytów i depozytów do wielkoci przekraczaj±cych redni± w sektorze bankowym, zachowuj±c przy tym dobr± jako¶ę portfela kredytowego.

Uchwa³± Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8.05.2002 r. uzyska³ status banku samodzielnego.

Przyk³ada szczególn± wagź do podnoszenia kwalifikacji pracowników, szkoleń w zakresie standardów kwalifikacyjnych bankowoci polskiej.

Systematycznie przeznaczamy znaczne rodki finansowe na rozwój systemów informatycznych, sieci bankomatów i wprowadzanie nowych produktów bankowych.

Wysoko cenimy sobie wspó³pracź z organizacjami spo³ecznymi i kulturalnymi rodowisk, w których prowadzimy swoje placówki. Za zaangaæowanie w dzia³aniach na rzecz kultury uzyskalimy tytu³ Mecenasa Kultury miasta Krakowa roku 2000 oraz szereg wyróænień. Dzia³aj±c w warunkach wiejskich, ma³ych miast przyczynia siź do rozwoju tych terenów, tworzenia nowych miejsc pracy oraz edukacji ekonomicznej i kulturalnej tych rodowisk.

W zakresie rozwoju infrastruktury oraz pozyskiwania rodków z programu SAPARD cile wspó³pracuje z samorz±dami lokalnymi i instytucjami tworz±c lokalne centra finansowe.

 

NAJLEPSZY EKSPORTER

 

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Strefowa 1, województwo dolnol±skie

tel. +48 (76) 848 30 00, fax. +48 (76) 848 34 00

Prezes Zarz±du: Burkhard Welkener

 

Firma powsta³a 13 maja 1998 roku. Specjalizuje siź w produkcji: montaæu silników, montaæu kad³uba silnika, montaæu g³owicy cylindra, obróbki mechanicznej g³owicy cylindra oraz obróbki mechanicznej rozrz±du. Moc produkcyjna to 540.000 silników rocznie.

Firma stworzy³a ponad 1100 miejsc pracy w regionie - 959 pracowników w samym VOLKSWAGEN Motor Polska, ponad 250 pracowników w firmach wiadcz±cych us³ugi na rzecz VW MP, zlokalizowanych na terenie zak³adu: ochrona GED, sprz±tanie IMPEL, catering Animak, TCM, Hoerman, Houghton, Schnellecke, Copla Bau itd. Bardzo duæe inwestycje ok. 1 miliarda z³otych, co w przeliczeniu na pracownika daje olbrzymi± sumź 1 miliona PLN. Bardzo zaawansowany technologicznie produkt: silnik Diesla w technice pompowtryskiwaczy 1,9 l. Warto¶ę 1.039 mln USD stawia firmź w rzździe najwiźkszych polskich eksporterów.

Jej produkty sprzedawane s± do nastźpuj±cych krajów: Niemcy, Belgia, Portugalia, S³owacja, Wźgry. Wysokie nak³ady na szkolenie pracowników. Tylko w roku 2002 by³o to 2.147.070 PLN przy redniej iloci pracowników 904 osoby daje 2.375 PLN na pracownika. Wsparcie instytucji i organizacji lokalnych w formie sponsoringu finansowego i rzeczowego(samochody, silniki): Uniwersytet Wroc³awski, Politechnika Wroc³awska, Politechnika Zielonogórska, Politechniki Krakowskiej, Technikum Samochodowe w G³ogowie, Komenda Straæy Poæarnej oraz Komenda Policji w Polkowicach.

Firma dodatkowo prowadzi:

  • dzia³alno¶ę charytatywn±: Dom Dziecka Skarbek, Rodzinny Dom Dziecka
    w Chocianowie, Parafia pw. ¦w. Micha³a Archanio³a w Polkowicach, Ko³o Niewidomych, Klub Honorowych Dawców Krwi, itp.
  • dzia³alno¶ę na rzecz zasiedlenia w Polsce dostawców dla przemys³u motoryzacyjnego: organizowanie Konferencji Dostawców, organizacja spotkania BBUG 2001, organizacja Autoforum Wroc³aw 2002.
  • dzia³alno¶ę na rzecz zbliæenia i przyja¼ni miedzy narodami Polski i Niemiec: wsparcie dla koncertów Polsko-Niemieckiej M³odzieæowej Orkiestry Symfonicznej, koncertu Solistów Filharmonii Berlińskie w ramach Festivalu Leopoldinum, wystaw polskich lokalnych malarzy, niemieckiego chóru w fabryce oraz projektu "Tydzień Europejski" i wymiany Gimnazjum w Przemkowie i Realschule Luedge, itd..

 

NAJLEPSZE GOSPODARSTWO ROLNE

 

Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski SC

08 443 Sobienie Jeziory, Sobienie Biskupie 5a

tel. +48 (25) 685 81 95, telefon kontaktowy +48(32) 267 21 71

Tadeusz Mularski

Województwa: mazowieckie, lubuskie, l±skie

 

"Gospodarstwo Ogrodnicze T.Mularski" S.C. jest gospodarstwem rodzinnym za³oæonym w 1976 roku Obecnie sk³ada siź z piźciu gospodarstw:

Sobienie Biskupie ko³o Otwocka ( woj. mazowieckie)

Bory Malinowskie w Sarnowie (woj. l±skie)

Zak³adu Ogrodniczego w Pszczynie ( woj. l±skie)

Zak³adu Ogrodniczego w Róæankach (woj. lubuskie)

Zak³adu Sadowniczego Drzyma³owo w Strzelcach Krajeńskich ( woj. lubuskie)

Od samego pocz±tku Gospodarstwo prowadzi intensywn± rozbudowź i modernizacjź obiektów. Na dzień dzisiejszy dysponuje 33 ha szklarni, zatrudniaj±c oko³o 500 osób, gdzie uprawa pomidorów prowadzona jest wed³ug najnowszej technologii. Komputerowy system sterowania klimatem i nawadnianiem pozwala na optymalizacjź mikroklimatu w szklarniach, precyzyjne dozowanie poæywki, maksymalnie ekonomiczne zuæycie noników energii.

Owoce pomidorów s± sortowane na nowoczesnych maszynach sortuj±cych z zachowaniem obowi±zuj±cych norm Unii Europejskiej, co do wygl±du i opakowania produktu. Produkt finalny przechowywany jest w specjalnie klimatyzowanych pomieszczeniach, transportowany do odbiorców przystosowanymi do tego celu pojazdami, co powoduje, æe nie traci walorów smakowych. Nowoczesne technologie w powi±zaniu z ci±g³ym szkoleniem pracowników oraz nowoczesny system zarz±dzania zasobami ludzkimi gwarantuje idealne warunki dla rozwoju rolin i dobrej ekonomii firmy. Gospodarstwo przywi±zuje duæ± wagź do jakoci w³asnych wyrobów naleæy do Sygnatariuszy Miźdzynarodowej deklaracji Czystszej Produkcji ULEP, stosuje ochronź biologiczn± oraz zapylanie kwiatów w sposób naturalny przez trzmiele. Szczególny nacisk k³adzie na ochronź rodowiska, czego dowodem jest jedyna w Polsce kot³ownia redukuj±ca emisjź dwutlenku wźgla do atmosfery.

Gospodarstwo jest w trakcie wdraæania systemu HACCP i ISO 9002, wdroæy³o nowoczesne systemy wspomagania zarz±dzaniem i nieustannie szkoli kadry zatrudnione w gospodarstwach. Kieruj±c siź dewiz± "nie konkurujemy cen± tylko jakoci±", zbudowa³o bardzo mocn± markź swoich produktów, o czym wiadcz± d³ugoletnie kontakty handlowe z kontrahentami z ca³ej Europy. Gospodarstwo produkuje oko³o 15 000 ton pomidorów rocznie, 2000 ton jab³ek, 1000 ton cebuli, 1 000 000 szt. Sadzonek pomidorów, które s± sprzedawane na rynku polskim, czeskim i rynkach Unii Europejskiej. Sprzedaæ w roku 2002 wynios³a 43,9 mln z³, eksport -3.200 USD, a zysk w mln z³ - 1,003 .Wyniki te plasuj± gospodarstwo jako najwiźkszego producenta i eksportera pomidorów pod os³onami w Polsce.


NAJLEPSZY INWESTOR ZAGRANICZNY W POLSCE

 

Firma International Paper Kwidzyn SA w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 1, województwo pomorskie

tel. +48 (55) 279 80 00, fax. +48 (55) 279 87 83

Prezes Zarz±du: Jerzy Majewski

 

International Paper - Kwidzyn S.A. jest od 1992 roku czź¶ci± najwiźkszej korporacji papierniczej wiata - International Paper. Prywatyzacja zak³adu, wed³ug oceny naukowców, spe³ni³a z nawi±zk± wszystkie wi±zane z ni± oczekiwania i jest przyk³adem wzorcowych dzia³ań w tym zakresie. Wejcie w sk³ad korporacji zaowocowa³o modernizacj± i rozbudow± wszystkich ci±gów technologicznych zak³adu. Nak³ady na ten cel przekroczy³y w ci±gu pierwszych trzech lat 200 mln USD i w kaædym z nastźpnych wynosz± 25 - 40 mln USD. Te wielkie nak³ady inwestycyjne po³±czone z kwalifikacjami za³ogi wysoko ocenianymi przez zagranicznych partnerów, zapewni³y dwukrotny wzrost produkcji i znakomite podwyæszenie jej jakoci. W skali korporacji zatrudniaj±cej w 26 krajach ponad 100.000 pracowników, zak³ad uzyska³ pozycjź bardzo wysoko ocenianego partnera, staj±c siź wizytówk± polskiej gospodarki.

Podstawowe wyroby zak³adu to papiery biurowe Polspeed, Pollux i Poljet, juæ w 1999 roku wyróænione God³em Promocyjnym "Teraz Polska", oraz wielowarstwowe tektury powlekane, a takæe bielona celuloza siarczanowa z drewna oraz papier gazetowy - jedyny w Polsce w ca³oci wytwarzany z odbarwianej masy makulaturowej. Wysoka jako¶ę wyrobów pozwala kierowaę ponad 50 % produkcji na konkurencyjne rynki Unii Europejskiej. Sprzedaæ w 2002 roku wynios³a , a eksport. Zak³ad od wielu lat osi±ga pozytywne wyniki ekonomiczne - zysk w 2002 roku wyniós³ 294,4 mln z³, a export w mln USD - 204,9.

Ca³a produkcja realizowana jest przy zachowaniu maksymalnej troski o ochronź rodowiska naturalnego. Pod tym wzglźdem zak³ad naleæy do europejskiej czo³ówki swej branæy. Wspomaga równieæ w tej sferze miasto przyjmuj±c jego cieki komunalne na swoj± nowoczesn± oczyszczalniź biologiczn± i zasilaj±c miejsk± sieę grzewcz± ze swej elektrociep³owni. Organizacja produkcji, ochrony rodowiska i bezpieczeństwa pracy oparta jest na trzech posiadanych certyfikatach ISO (9002, 14001 i 18001) tworz± zintegrowany system zarz±dzania.

Zak³ad cile wspó³pracuje ze spo³ecznoci± lokaln± i realizuje na jej rzecz liczne przedsiźwziźcia (stacja uzdatniania wody, modernizacja szpitala, komputeryzacja szkó³), a takæe sponsoruje róænorodne dzia³ania w sferze kultury.

Osi±gane sukcesy sta³y siź podstaw± uzyskania licznych nagród i wyróænień. Najwaæniejsze z nich to Nominacja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w roku 2001, miano cz³onka - za³oæyciela Akademii Marek, trzykrotny certyfikat i statuetka Przedsiźbiorstwa "Fair Play".

 

NAJLEPSZY WYNALAZEK W DZIEDZINIE PRODUKTU LUB TECHNOLGII

 

Ryszard Maria Suwalski z Zespo³em

60-687 Poznań, Os. Stefana Batorego 23c/24

tel. +48 (61) 821 89 28

fax. +48 (61) 852 02 46

System samoczynnej zmiany rozstawu kó³ w taborze kolejowym


Twórca systemu SUW 2000 - dr inæ. Ryszard Maria Suwalski od ponad 35 lat zajmuje siź naukowo-technicznymi zagadnieniami w zakresie uk³adów biegowych pojazdów szynowych przeznaczonych do jazdy z duæymi prźdkociami. Dominuj±ca czź¶ę jego dorobku to ponad 40 oryginalnych publikacji, ponad 50 wynalazków autorskich i ponad 40 wdroæonych projektów technicznych o kluczowym zagadnieniu dla transportu kolejowego. Dotychczasowe osi±gniźcia naukowo-techniczne wynalazcy, wykorzystuj±ce i propaguj±ce wy³±cznie polsk± myl naukow± pozwalaj± na wdraæanie innowacyjnego projektu o ponadnarodowym charakterze jakim jest SUW 2000.

System ten jest obecnie jedynym znanym systemem pozwalaj±cym na pokonanie trzech szerokoci torów (1435mm, 1520mm, 1668 mm). Praktycznie pozwala to na przejazd wagonów towarowych oraz osobowych, bez potrzeby zmiany wózków, prze³adowywania towarów oraz wykonywania innych, koniecznych do tej pory operacji, na bezkonfliktowe pokonanie trasy pomiźdzy W³adywostokiem a Lizbon±.

Zastosowanie systemu SUW 2000 jako pierwsze na wiecie mia³o miejsce w pa¼dzierniku 2000 roku na przejciu granicznym Polski i Litwy. Od tego czasu kaædy z szeciu wagonów pasaæerskic wyposaæonych w system SUW 2000 wykona³ w sposób bezawaryjny ponad 300 tysiźcy kilometrów przebiegu, natomiast w przewozach towarowych kaædy z czterech wagonów ponad 60 tysiźcy kilometrów.

Kolejne wdroæenie, na bazie uzgodnionego w lutym 2003 Porozumienia kolei polskich i ukraińskich, planowane jest w ci±gu najbliæszych kilku miesiźcy w przewozach pasaæerskich i towarowych z wykorzystaniem kolejowego przejcia granicznego pomiźdzy Polsk± i Ukrain±.

Rozpoczźto takæe procedurź prac wdroæeniowo- badawczych dla zastosowania systemu SUW 2000 w korytarzu II (Berlin-Warszawa-Moskwa) na przejciu granicznym miźdzy Polsk± i Bia³orusi± (Brze¶ę), co w przysz³oci pozwoli zdyskontowaę korzystne po³oæenie transportowe Polski w relacjach Wschód-Zachód.

Bardzo przychylne deklaracje rz±du rosyjskiego i s³owa uznania dla polskiej myli technicznej tworz± dobry klimat dla prowadzenia prac implementacyjnych. Zainteresowanie systemem wykazuj± równieæ koleje chińskie, koreańskie, s³owackie, oraz irańskie.

Kolejne wdroæenia systemu pozwol± na zwiźkszenie konkurencyjnoci oferty transportu kolejowego realizowanego przez polskie podmioty operatorskie.

Szczególne znaczenie systemu SUW 2000 dostrzega siź przede wszystkim w zastosowaniu go w korytarzach miźdzynarodowych, tym bardziej, æe stanowi on element wpisuj±cy siź w politykź Unii Europejskiej w zakresie integracji róænych systemów kolejowych w Europie. Wzrastaj±cy popyt na us³ugi transportowe w transportowej przestrzeni euroazjatyckiej bździe zaspokojony przez transport kolejowy o najniæszych kosztach zewnźtrznych i z wykorzystaniem technologii na miarź XXI wieku.

 

NAGRODA SPECJALNA ZA SZCZEGÓLNY WK£AD W BUDOWANIE PRESTIÆU POLSKIEJ GOSPODARKI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Grupa FAKRO

33-300 Nowy S±cz, ul. Wźgierska 144a, woj. ma³opolskie

tel. +48 (18) 444 04 44, fax +48 (18) 444 03 33

Prezes Zarzadu: Ryszard Florek

 

Firma FAKRO powsta³a w 1991 roku. Jest spó³k± prywatn±, opart± w 100% na kapitale polskim i naleæy do najszybciej rozwijaj±cych siź firm w branæy okien dachowych.

Obecnie okna dachowe FAKRO sprzedawane s± w wiźkszoci krajów, gdzie istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju produkt. Udzia³ FAKRO w globalnym rynku okien dachowych wynosi 15% i ci±gle ronie, co daje firmie pozycjź numer dwa na wiecie. Sprzedaæ na eksport stanowi oko³o 70% sprzedaæy ogólnej i odbywa siź pod w³asn± mark±.

W sk³ad Grupy FAKRO, zatrudniaj±cej obecnie ponad 1600 pracowników, wchodzi 5 zak³adów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce oraz 8 zagranicznych firm dystrybucyjnych (Fakro-USA, Fakro-Anglia, Fakro-Niemcy, Fakro-Francja, Fakro-Holandia, Fakro-Wźgry, Fakro-Rosja, Fakro-Ukraina).

Ca³o¶ę produkcji, wykorzystuj±ca w 70% materia³y polskie, oparta jest na nowoczesnych technologiach i w dba³oci o rodowisko naturalne. Kontrola jakoci odpowiada europejskim standardom. We w³asnych laboratoriach firmy przeprowadza siź ponad 70 róænych badań kontrolno-pomiarowych. wszystkich wszystkich roku 2002 sprzedaæ wyrobów FAKRO wynios³a 183 mln z³, wszystkich zysk brutto - 16 mln z³otych.

We wszystkich krajach, gdzie FAKRO rozwija sprzedaæ, firma posiada stosowne certyfikaty jakoci i bezpieczeństwa na swoje produkty oraz liczne nagrody i wyróænienia.

Oferta FAKRO obejmuje ponad 300 pozycji katalogowych, w tym: cztery typy okien (klapowe, obrotowe, ewakuacyjne, wy³azowe), ko³nierze do okien dachowych, dodatki do okien dachowych: rolety, markizy, æaluzje, moskitiery, szpalety, systemy zdalnego sterowania oraz schody strychowe sk³adane. Nowoczesne produkty powstaj± we w³asnym dziale Badań i Rozwoju, zatrudniaj±cym 25 inæynierów - autorów dziesi±tek nowych rozwi±zań i patentów.

W swoich planach Grupa FAKRO zak³ada dalszy rozwój i umacnianie swojej pozycji na globalnym rynku okien dachowych.

 

NAGRODA SPECJALNA ZA SZCZEGÓLNY WK£AD W BUDOWANIE PRESTIÆU POLSKIEJ GOSPODARKI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Kronieńskie Huty Szk³a "KROSNO" S.A.

ul. Tysi±clecia 13, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie

48 13 43 280 00 fax. 48 13 43 631 11

Prezes Zarz±du Jan Kurkus

Kronieńskie Huty Szk³a "KROSNO" S.A. to firma z wieloletni± tradycj± - w bieæ±cym roku obchodzi 80-t± rocznicź istnienia. KHS "KROSNO" S.A. jest przede wszystkim producentem szk³a gospodarczego (formowanego rźcznie i mechanicznie), a takæe pó³fabrykatów z w³ókna szklanego i asortymentów szk³a technicznego.

Od 1953 roku kronieńskie szk³o gospodarcze jest obecne na wielu rynkach i wszździe cieszy siź znakomit± renom±. Spó³ka jest najwiźkszym krajowym eksporterem w branæy szklarskiej. Od wielu lat, ponad 50% volumenu sprzedaæy stanowi szk³o gospodarcze formowane rźcznie - wizytówka KROSNA i wysoko notowana w wiecie polska marka. W 2002 roku Spó³ka sprzeda³a swoje wyroby do 47 krajów wiata, a w kategorii szk³a gospodarczego formowanego rźcznie eksport stanowi³ 93,5% produkcji firmy. Sprzedaæ w 2002 wynios³a 260 mln z³, a zysk 11 mln z³..

Najwiźkszymi rynkami eksportowymi dla KHS KROSNO S.A. s± czo³owe potźgi gospodarcze wiata, takie jak USA, kraje Unii Europejskiej, Australia, Japonia, Kanada, gdzie w roku ubieg³ym dostarczono blisko 85% eksportu.

Eksport do krajów Unii Europejskiej stanowi istotny, i systematycznie rosn±cy, udzia³ w obrotach firmy - w roku 2002 wzrós³ o prawie 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. KHS"Krosno" S.A. eksportuje do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Sporód krajów Unii wiod±cym rynkiem jest Wielka Brytania - 39% ogólnej wartoci eksportu do UE w roku 2002, a kolejnymi: Niemcy - 20%, Hiszpania - 10%, Francja - 7%, Szwecja - 7%. Warto¶ę eksportu do krajów UE wynios³a w ostatnim roku prawie 20 mln USD. Na rok 2003 planowane jest zachowanie tendencji zwyækowej i wzrost wartoci eksportu do krajów zjednoczonej Europy o ponad 20% (vs . 2002)

Równolegle z rozwijaniem eksportu w zakresie wiadczenia us³ug produkcyjnych, KHS "KROSNO" S.A. prowadzi strategiź umacniania w³asnej marki i promowania jej na rynkach ca³ego wiata. KROSNO, dziźki najwyæszej jakoci produktów, ich oryginalnemu wzornictwu oraz wieloletniej tradycji s± siln± polsk± mark± na wiatowym poziomie, która moæe skutecznie konkurowaę z uznanymi markami zachodnimi. Jest to szczególnie istotne w aspekcie bliskiego akcesu do Unii Europejskiej.

Potencja³ tkwi±cy w tradycji huty oraz w polskim wzornictwie przemys³owym, a takæe dowiadczenie kronieńskich hutników gromadzone od dziesi±tek lat, s± bogactwem KHS "KROSNO" S.A. daj±c szanse na dalszy rozwój firmy, a co równie waæne, stwarzaj±c marce KROSNO mocne podstawy do jej ekspansji na rynkach Europy i wiata.

 

2003.06.09 Nasza Polonia

Zobacz taæe: http://www.prezydent.pl ( Pod has³em "Nagrody")