Decoration of Prime Minister Jan Peter Balkenende

2012.08.29 Nasza Polonia

Jan Peter Balkenende, wieloletni premier Królestwa Niderlandów, otrzyma³ z r±k Ambasadora RP Jana Borkowskiego Krzyæ Wielki Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej. (Ambasada RP w Hadze) - Foto Grace Wychowanska

Embassy of the Republic of Poland in the Netherlands wishes to inform that on 29 August 2012 Ambassador Jan BORKOWSKI had the honour and pleasure to hand in decoration to H.E. Jan Pieter BALKENENDE awarded by the President of the Republic of Poland, Mr. Bronis³aw KOMOROWSKI.

His Excellency Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende, former Dutch Prime Minister, received Grand Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland for his devoted efforts and outstanding contribution to strengthening Polish - Dutch cooperation.

During his speech, Ambassador Jan Borkowski underlined great importance Poland gave to constructive standpoint of the Netherlands in the key moments of EU accession negotiations. Prime Minister Jan Peter Balkenende was also crucial actor in the process of placing Polish soldiers who liberated the Netherlands during World Was II in the righteous place in history. Culmination of this process was the 65th anniversary of the Battle of Arnhem in Driel, attended by the Polish Prime Minister Donald Tusk and his Dutch counterpart Jan Peter Balkenende in 2009.

H.E. J. P. Balkenende thanked for this high Polish state decoration by saying that although in his work as Prime Minister he always was lead by the interest of his country, development of cooperation with Poland both in bilateral relations, as in the EU context, undoubtedly brings profit to both our countries. He also expressed his deep conviction that friendly relations between our countries and societies will continue to flourish.

Ambasador RP Jan Borkowski i Jan Peter Balkenende, wieloletni premier Królestwa Niderlandów z æon± Bianc± Hoogendijk (Ambasada RP w Hadze) - Foto Grace Wychowanska

Information about the decoration:

Grand Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland is the highest rank of the one of most prestigious Polish state decorations. Order of Merit of the Republic of Poland is awarded to foreigners and Poles living abroad for their outstanding input to the international cooperation and development of relations of Poland with other countries and nations. Among the awardees with the Grand Cross of the Order of Merit are Queen Elisabeth II, Jaques Chirac, Ronald Reagan, Henry Kissinger, Norman Davies, Kofi Annan and Jaap de Hoop Scheffer.

ODZNACZENIE PREMIERA JANA PIETERA (JANA PETERA) BALKENENDE

Ambasada RP w Królestwie Niderlandów informuje, æe w dniu 29 sierpnia 2012 r. Ambasador Jan BORKOWSKI mia³ zaszczyt wrźczenia Krzyæa Wielkiego Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej panu Janowi Pieterowi BALKENENDE, które zosta³o przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronis³awa KOMOROWSKIEGO.

Jego Ekscelencja Jan Peter Balkenende, wieloletni premier Królestwa Niderlandów, otrzyma³ z r±k Ambasadora Krzyæ Wielki Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej za swoje wysi³ki i wybitne zas³ugi na rzecz rozwijania wspó³pracy polsko niderlandzkiej w czasie stania na czele holenderskiego rz±du.

W czasie swojego przemówienia, Ambasador Jan Borkowski podkreli³ ogromne znaczenie, jakie Polska przywi±zywa³a do konstruktywnego stanowiska prezentowanego przez Królestwo Niderlandów w kluczowym dla naszego kraju okresie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej. Premier Jan Peter Balkenende by³ równieæ istotn± postaci± w procesie upamiźtnienia czynu bojowego polskich æo³nierzy w czasie wyzwalania Niderlandów w czasie II wojny wiatowej, co znalaz³o swoj± kulminacjź w czasie uroczystoci 65. rocznicy Bitwy pod Arnhem z udzia³em premierów Donalda Tuska i J.P. Balkenende w Driel w 2009r.

Premier J.P. Balkenende dziekuj±c za to wysokie polskie odznaczenie państwowe, zaznaczy³, æe choę w swoich dzia³aniach zawsze kierowa³ siź interesem swojego kraju, to zacienienie wspó³pracy z Polsk±, zarówno w relacjach dwustronnych, jak i na forum UE, przynosi niew±tpliwe korzyci obu naszym krajom. Wyrazi³ takæe przekonanie, æe te przyjacielskie relacje pomiźdzy naszymi państwami i naszymi spo³eczeństwami bźd± w dalszym ci±gu rozwijane.

Informacja o orderze.

Krzyæ Wielki Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej (Ambasada RP w Hadze) - Foto Grace Wychowanska

Krzyæ Wielki Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyæsz± klas± jednego z najwaæniejszych polskich odznaczeń państwowych. Order Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i Polakom mieszkaj±cym poza granicami naszego kraju za swój wybitny wk³ad we wspó³pracź miźdzynarodow± i rozwój relacji Polski z innymi państwami i narodami. Wród odznaczonych Krzyæem Wielkim Orderu Zas³ugi RP s± m.in. Elæbieta II, Jaques Chirac, Ronald Reagan, Henry Kissinger, Norman Davies, Kofi Annan, Jaap de Hoop Scheffer.

Wiźcej informacji:

Janusz Wo³osz 
II secretary 
Embassy of the Republic of Poland in The Hague 
Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag 
Tel.: +31 70 79 90 131 
Fax: +31 70 79 90 137 
www.haga.polemb.net