Podsumowanie ęwiczeń morskich NOBLE MIDAS 08 w których bra³ udzia³ polski okrźt ORP "Gen. K. Pu³ski"

Wymuszanie pokoju

2008.10.25 Nasza Polonia

 

Niedawno zakończy³y siź ęwiczenia morskie NOBLE MIDAS 08 na Morzu ¦ródziemnym w których bra³ udzia³ polska fregata rakietowa ORP "Gen. K. PU£ASKI". Manewry rozpoczź³y siź 26 wrzenia i zakończy³y siź 10 pa¼dziernika. W manewrach wziź³o udzia³ ponad 4000 marynarzy z 15 krajów NATO.


Zadaniem ęwicz±cych si³ by³a certyfikacja 12 zmiany morskiego komponentu Si³ Odpowiedzi NATO. NOBLE MIDAS 08 by³ to egzamin dla okrźtów, które w najbliæszej przysz³oci bźd± tworzyę elitarne Si³y Odpowiedzi Sojuszu. Przez dwa tygodnie doskonalono wspó³pracź i pog³źbiano integracji pomiźdzy si³ami morskimi państw NATO na szczeblu taktycznym.


NOBLE MIDAS 2008 by³ kluczem do odpowiedniego przygotowania mojego sztabu i dowódców grup taktycznych do s³uæby w Si³ach Odpowiedzi NATO w przysz³ym roku. To by³o doskona³e szkolenie i jestem pod wraæeniem profesjonalizmu wszystkich w nim zaangaæowanych. Teraz czujemy siź przygotowani na wyzwania, które stan± przed Si³ami Odpowiedzi NATO - stwierdzi³ kontradmira³ Chris A. Snow z brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej, przysz³y dowódca 12 zmiany Si³ Odpowiedzi NATO.


- W ęwiczeniu uczestniczy³o ³±cznie blisko 4 tysi±ce marynarzy i lotników morskich. Ponad 30 okrźtów i cztery okrźty podwodne, oraz lotnictwo morskie. Si³y dzia³a³y w ramach fikcyjnej "sytuacji kryzysowej". Jednostki NATO, a w tym ORP "Gen. K. Pu³aski", ęwiczy³y dzia³ania stabilizacyjne i antykryzysowe, a w szczególnoci wymuszanie pokoju na morzu, udaremnianie przemytu broni, a takæe zapewnienie bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. Trenowano takæe rozminowanie podej¶ę do portów, aby umoæliwię dostaw pomocy humanitarnej do dotkniźtego "kryzysem" rejonu - podsumowuje kpt. Grzegorz £yko, z 3 Flotylli Okrźtow w Gdyni.


W NOBLE MIDAS 08 udzia³ wziź³y si³y morskie z Belgii, Bu³garii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski,  Rumunii, Turcji, USA, Wlk. Brytanii i W³och.

Piotr Cwiklinski


Foto Piotr Cwiklinski


Foto Piotr Cwiklinski


Foto Piotr Cwiklinski