Spotkanie Polaków z ministrem Donnerem


2008.01.23 Nasza Polonia

 

21-go stycznia w Hadze odby³o siź spotkanie ministra spraw socjalnych Donnera z ma³± grup± Polaków z emigracji zarobkowej na temat ich problemów w Holandii.

Jak wiadomo, w grudniu wybuch³a burza na temat ¼le parkuj±cych, pijanych i ha³aliwych Polaków, która w przeci±gu kilku dni przemieni³a siź w inn± burzź: na temat wyzysku Polaków na rynku holenderskim, szczególnie przez biura porednictwa pracy. Od tego momentu rz±d holenderski g³owi siź nad tym, jak rozwi±zaę problem tych z³ych biur - wedle samej branæy szacowanych na 1400 z 1700 operuj±cych na linii Holandia - Europa ¦rodkowa. Mimo iæ minister Donner juæ przesz³o miesi±c temu zapowiedzia³ zwiźkszenie liczby kontrolerów Inspekcji Pracy o 800 pracowników, specjalnie dla wykrywania wyzysku pracowników migracyjnych, ilo¶ę skarg Polaków nie maleje a raczej ronie.

Minister Donner met Ma³gorzata Bos-Karczewska (portal Polonia.nl) - foto Jan Minkiewicz


Sprawa Polski znalaz³a siź w zwi±zku z tym na wokandzie polityków, zwi±zkowców i róænych dzia³aczy, polskich i holenderskich. W tym kontekcie naleæy widzieę poniedzia³kowe spotkanie ministra z Polakami. Nie jest to jego pierwsza wizyta w rodowisku polskim, w grudniu odwiedzi³ juæ Westland, w strefie rolniczej, gdzie pracuje duæo Polaków.


Ale wróęmy do Hagi. W ramach zwiedzania przez ministra Donnera polskich delikatesów i przechadzce po "polskiej" dzielnicy, portal Polonia.nl zebra³ grupź Polaków do udzia³u w dyskusji z nim. W dzielnicowym orodku Regenvalk spotka³o siź siedmiu przedstawicieli tak zwanej migracji zarobkowej z ministrem oraz przedstawicielem miasta Haga.

Polacy byli z róænych stron Holandii i przedstawili paletź problemów, takich jak z³e i drogie mieszkania, brak jasnoci co do ubezpieczeń zdrowotnych itp. Na pierwszy plan wybija³ siź jednak wyra¼nie problem wyzysku Polaków przez pracodawców - biura porednictwa pracy, czy firmy.

 

Spadek poniæej p³acy minimalnej przez podnoszenie iloci godzin, nie wyp³acanie pensji, stosowanie kar finansowych za byle co, tego typu problemy wprowadza³y ministra w zak³opotanie. Inspekcja Pracy i policja maj± w takich wypadkach odsy³aę do s±du cywilnego, bowiem liberalne ustawodawstwo holenderskie nie pozwa³a na uznanie takich posuniźę pracodawcy za przestźpstwo.

 

Sprawa s±dowa jest dla Polaka jednak ma³o realistyczna, droga i zbyt d³ugo trwaj±ca. Dlatego teæ sta³e podkrelanie koniecznoci lepszego informowania, tak jak by cudem mia³o ono zlikwidowaę ca³y problem, pozostawi³o pewien niedosyt. Bo jak doj¶ę swoich praw i pieniźdzy? Bździe to spoczywa³o na barkach zwi±zków zawodowych, dzia³aczy i tych Polaków, którzy nie chc± byę ofiarami, ale jako pe³noprawni obywatele Europy chc± byę traktowani normalnie.

Mam nadziejź, æe spotkanie z ministrem przyczyni³o siź do zrozumienia, æe samym dostźpem do informacji nie rozwi±æe siź wypaczeń na lokalnym rynku. Pocieszaj±ce, æe wród tej ma³ej grupki Polaków, któr± zaproszono na spotkanie, odkry³em kilku, którzy nie godz± siź na rolź ofiary.

 

Jan Minkiewicz

 

Polen ontmoeten minister Donner

Op 21 januari heeft In Den Haag een ontmoeting plaats gevonden tussen minister van sociale zaken Donner en een groepje hier werkende Polen over hun problemen In Nederland.

Zoals bekend, brak in December een forse rel uit over verkeerd parkerende, drinkende en lawaaierige Polen, die binnen een paar dagen veranderde In een rel over uitbuiting van Polen op de Nederlandse arbeidsmarkt , vooral door uitzendbureaus. Sindsdien breekt de Nederlandse overheid zich het hoofd over hoe het probleem opgelost kan worden van die louche bureaus - volgens de branche zelf geschat op 1400 van de 1700, die actief zijn op de lijn Nederland - Midden Europa. En ondanks het feit dat minister Donner een maand geleden heeft aangekondigd het aantal inspecteurs van de Arbeidinspectie met 800 te verhogen, speciaal om uitbuiting van Polen op te sporen, neemt het aantal klachten van Polen niet af, maar eerder toe. Daarom staat de 'Poolse kwestie' op de agenda van politie, vakbonden en verschillende activisten, Poolse en Nederlandse. In die context dient de ontmoeting van afgelopen maandag van minister Donner met de Polen gezien te worden. Het is niet zijn eerste bezoek aan de Poolse gemeenschap, in december was hij al in het Westland, de agrarische regio, waar veel Polen werken.

Maar laten we teruggaan naar Den Haag. In het kader van het bezoek van minister Donner aan een Poolse delicatessenwinkel en een wandeling door de 'Poolse' buurt, heeft het portaal Polonia.nl een groep Polen gecoördineerd om met hem in discussie te gaan. In buurtcentrum Regenvalk ontmoetten zeven vertegenwoordigers van de zogeheten economische migratie de minister en een vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag. De Polen kwamen uit verschillende delen van Nederland en meldden een heel palet aan problemen, zoals slechte en dure behuizing, onduidelijkheid over zorgverzekering etc. Maar op de voorgrond trad echter duidelijk het probleem van de uitbuiting van Polen door werkgevers - uitzendbureaus of bedrijven. Betaling onder het minimum door de uren te verhogen, niet uitbetalen van loon, zware boetes om het minste of geringste. Deze problematiek bracht de minister enigszins in verlegenheid.

Arbeidsinspectie en politie moeten in zulke gevallen het slachtoffer verwijzen naar de kantonrechter, want de liberale Nederlandse marktwetgeving staat niet toe dat zulk optreden van werkgevers als vergrijp wordt gezien. Een zaak voor de rechter is echter voor een Pool weinig reėel, te duur en te langdurig.
Daarom wekte het voortdurend benadrukken van de noodzaak van betere informatie, alsof dat wonderbaarlijk de hele problematiek zou oplossen, een zekere gevoel van onbehagen. Want hoe kom je aan je rechten en aan je geld? Dat komt neer op de schouders van vakbonden, activisten en die Polen, die geen slachtofferrol willen, maar als volwaardige Europeanen normaal behandeld willen worden. Ik hoop, dat de ontmoeting met de minister bijgedragen heeft tot het inzicht, dat alleen met toegang tot informatie pathologieėn op de markt niet zullen worden opgelost.

Het is opbeurend, dat onder het kleine groepje Polen, dat was uitgenodigd voor het gesprek, ik er een paar heb ontdekt, die zich niet bij een slachtofferrol neerleggen.

Jan Minkiewicz