Archiwum Emigranta zbiera relacje online

 

2014.01.21 Nasza Polonia

 

Archiwum Emigranta to wyj±tkowy projekt poszukiwania i gromadzenia relacji polskich emigrantów prowadzony przez Muzeum Emigracji w Gdyni.

 

Wspomnienia ludzi polskiego pochodzenia æyj±cych na ca³ym wiecie zbierane s± juæ od roku, teraz jednak na muzealnej stronie internetowej uruchomiony zosta³ formularz online, dziźki któremu kaædy moæe samodzielnie podzielię siź swoj± osobist± histori±. Przekazane opowieci s± udostźpniane na tej samej witrynie, pierwsze z nich moæna znale¼ę juæ dzi pod adresem: www.muzeumemigracji.pl/archiwum-emigranta

 

Jak wyjazd z kraju zmieni³ Twój stosunek do niego? Jak wygl±da³a aklimatyzacja w obcym rodowisku, jak szuka³e miejsca do æycia, nowej pracy, nawi±zywa³e pierwsze relacje? Te i inne pytania zadaje Muzeum Emigracji w Gdyni poprzez Archiwum Emigranta, w ramach którego instytucja poszukuje i rejestruje polskie dowiadczenia emigracyjne. Teraz kaæda osoba o polskim pochodzeniu, w kaædym miejscu na wiecie moæe ³atwo w³±czyę siź w projekt - Archiwum Emigranta udostźpni³o swój formularz online.


Projekt realizowany jest juæ od ponad roku. W tym czasie zgromadzono kilkadziesi±t historii, które pochodz± ze wszystkich kontynentów. S± wród nich opowieci o wyjazdach za prac±, mi³oci±, w pogoni za szczź¶ciem i marzeniami. S± to g³osy ludzi, na których æyciu emigracja odcisnź³a swój lad, pokierowa³a losami i ca³kowicie odmieni³a biografie. Emigracyjne historie s± archiwizowane w postaci relacji pisanych, notacji d¼wiźkowych lub filmowych. W przysz³oci i one bźd± udostźpnione w Internecie w ramach elektronicznych archiwów, ale takæe wykorzystane w dzia³aniach wystawienniczych, wydawnictwach multimedialnych i drukowanych.

 

Teraz jednak Archiwum Emigranta rozszerza pole swojego dzia³ania. Na witrynie internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni znalaz³a siź podstrona, na której niebawem pojawi± siź osobiste historie emigrantów wzbogacone fotografiami, ale i za porednictwem której juæ teraz moæna podzielię siź swoj± relacj±. Z pomoc± prostego i czytelnego formularza, kaædy poradzi sobie z obs³ug± panelu na stronie. Dla u³atwienia podane zosta³y pomocnicze pytania, s± one jednak wy³±cznie wskazówkami, czy pewnymi drogowskazami dla pisz±cego. Kaædy sam decyduje o charakterze, kszta³cie i obszernoci swojej relacji. Moæe ona dotyczyę indywidualnych dowiadczeń, ale i byę zapisem emigracyjnych dziejów cz³onka rodziny. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza do przekazania takæe materia³ów fotograficznych, które wzbogac± wizualnie przes³any materia³. Historie bźd± stopniowo, po niezbźdnym opracowaniu redakcyjnym, zaprezentowane na stronie placówki. Kaædy odwiedzaj±cy bździe móg³ zapoznaę siź z opowieciami ludzi z róænych lat i najodleglejszych miejsc na wiecie - pierwsze relacje juæ pojawi³y siź na stronie.

 

"Archiwa historii mówionych to znana i dobra praktyka nowoczesnych instytucji muzealnych. Dla muzeów historycznych jest to zawsze "walka z czasem" - najwiźksze wyzwanie stanowi dotarcie do bezporednich wiadków wydarzeń, które czźsto osadzone s± w latach do¶ę odleg³ych. W naszym przypadku dochodzi takæe trudno¶ę geograficzna - osoby o polskim pochodzeniu æyj± na kaædej niemal szerokoci globu i musimy z równ± starannoci± docieraę do Polaków æyj±cych w Europie, jak i poza ni±. Mamy nadziejź, æe stworzone przez nas narzździe internetowe sprawdzi siź w tym zadaniu, choę oczywicie inicjujemy kontakty z Poloni± takæe innymi drogami." - dodaje Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni.

 

"Muzeum Emigracji w Gdyni gor±co zaprasza do podzielenia siź wspomnieniami, przeæyciami i osobistymi historiami - tylko z nimi dzieje emigracji Polaków bźd± prawdziwym wiadectwem zjawiska, które przy ca³ej swojej masowoci ma tyle obliczy, ilu ludzi by³o z nim zwi±zanych." - podkrela Anna Bujna, koordynatorka projektu Archiwum Emigranta. Strona dostźpna jest od dzi pod adresem www.muzeumemigracji.pl/archiwum-emigranta

_______________________

 

Archiwum Emigranta to przedsiźwziźcie d³ugofalowe i wieloetapowe. W pilotaæowej fazie projektu (lata 2010 - 2011), sfilmowanych zosta³o kilkadziesi±t wywiadów na trzech kontynentach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Wźgrzech i Rumunii. W ramach pierwszego etapu projektu, rozpoczynaj±cego siź w styczniu 2012 na Pomorzu, Muzeum Emigracji w Gdyni zarejestrowa³o we wspó³pracy z Gdyńsk± Szko³± Filmow± wywiady z osobami, które dowiadczy³y emigracji oraz tymi, które pracuj±c w gdyńskiej infrastrukturze emigracyjnej, by³y jej wiadkami. Na obecnym etapie Muzeum realizuje wywiady w studiu zaaranæowanym w swoim gdyńskim biurze b±d¼ we wspó³pracy ze zewnźtrznym studiem filmowym w Warszawie. W ramach projektu rejestrowane s± takæe rozmowy z wybitnymi postaciami polskiej nauki, kultury, sportu b±d¼ biznesu, w których æyciorys wpisane by³y dowiadczenia emigracyjne. Na dalszych etapach projektu zak³ada siź dzia³ania miźdzynarodowe - wyjazdy w celu rejestracji wywiadów za granic±. Historie emigrantów archiwizowane s± w postaci notacji tekstowych, d¼wiźkowych i filmowych i wykorzystywane w dzia³aniach wystawienniczych, wydawnictwach multimedialnych i drukowanych jak i w elektronicznych archiwach udostźpnianych w Internecie.

_______________

 

£ukasz Kierznikiewicz

Muzeum Emigracji w Gdyni